סטודנטים בעלי תואר ראשון מהאוניברסיטה הפתוחה או ממוסד אקדמי אחר, יכולים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה לתואר ראשון נוסף (להלן: תואר נוסף) או לחוג במתכונת של חוג לתואר דו-חוגי (להלן: חוג לאחר תואר). הלימודים לחוג לאחר תואר יקנו תעודה המעידה על סיום הלימודים לחוג לאחר תואר אך לא יקנו תעודת בוגר נוספת.

לימודים לתואר נוסף

סטודנטים יוכלו ללמוד לתואר נוסף בתנאי שאינו זהה או חופף יתר על המידה לתואר שסיימו בלימודיהם הקודמים. בפרט, לא יוכלו ללמוד לתואר נוסף דו-חוגי, מי שסיימו את לימודיהם לתואר באחד משני החוגים. סטודנטים אלה יוכלו להשלים לימודיהם לחוג לאחר תואר כמפורט להלן.
 
סטודנטים שלומדים לתואר נוסף נדרשים לצבור את מלוא נקודות הזכות הנדרשות לתואר זה ולעמוד בכל הדרישות לתואר. יחד עם זאת, ניתן לקבל פטורים בגין לימודים קודמים מחלק מהקורסים הנדרשים לתואר הנוסף, אך בכל מקרה מכסת הנקודות "החדשות" שיש לצבור לתואר זה באוניברסיטה הפתוחה לא תפחת מ-78 נ"ז (כולל נ"ז בגין ע"ס) מהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות. סטודנטים שיקבלו הכרה נרחבת בגין לימודים קודמים יידרשו ללמוד קורסים נוספים, מעבר לדרישות לתואר, ובלבד שיצברו לפחות  78 נ"ז (כולל נ"ז בגין ע"ס), ייעודיות לתואר הנוסף. סטודנטים שיקבלו מעט פטורים מקורסים, או לא יהיו זכאים לפטורים, יידרשו לצבור למעלה מ-78 נ"ז וזאת בהתאם לדרישות הלימודים לתואר.
המעוניינים בלימודים לתואר נוסף יפנו לוועדה לאישור תכניות לימודים. לפרטים ראו אישור לימודים לתואר נוסף או לחוג לאחר תואר.
 

לימודים לחוג לאחר תואר

סטודנטים בעלי תואר ראשון המבקשים ללמוד לחוג לאחר תואר נדרשים לצבור את מלוא נקודות הזכות הנדרשות לחוג זה ולעמוד בכל דרישות הלימודים לחוג, כמפורט בתכנית החוג לשילוב בתואר דו-חוגי, כולל לימודי התשתית והחובות הסמינריוניות.
 
יחד עם זאת, ניתן לקבל פטורים בגין לימודים קודמים מחלק מהקורסים הנדרשים לחוג, אך בכל מקרה מכסת הנקודות "החדשות" שיש לצבור לחוג זה באוניברסיטה הפתוחה לא תפחת מ- 54 נ"ז (כולל נ"ז בגין ע"ס), מהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות. סטודנטים שיקבלו הכרה נרחבת בגין לימודים קודמים יידרשו ללמוד קורסים נוספים, מעבר לדרישות החוג, ובלבד שיצברו לפחות 54 נ"ז (כולל נ"ז בגין ע"ס) ייעודיות לחוג. סטודנטים שיקבלו מעט פטורים מקורסים, או לא יהיו זכאים לפטורים, ייתכן שיידרשו לצבור למעלה מ-54 נ"ז וזאת בהתאם לדרישות התכנית.
 
סטודנטים לא יוכלו ללמוד לחוג לאחר תואר אם לימודיהם הקודמים כוללים קורסים המזכים אותם בפטור מלימודי החוג בהיקף שאינו מאפשר לעמוד בדרישת הצבירה של 54 נ"ז לפחות.
 
המעוניינים בלימודים לחוג לאחר תואר יפנו יפנו לוועדה לאישור תכניות לימודים. לפרטים ראו אישור לימודים לתואר נוסף או לחוג לאחר תואר.