לימודים לתואר נוסף או לחוג לאחר תואר

סטודנטים בעלי תואר ראשון מהאוניברסיטה הפתוחה או ממוסד אקדמי אחר, יכולים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה לתואר ראשון נוסף (להלן: תואר נוסף) או לחוג במתכונת של חוג לתואר דו-חוגי (להלן: חוג לאחר תואר). הלימודים לחוג לאחר תואר יקנו תעודה המעידה על סיום הלימודים לחוג לאחר תואר אך לא יקנו תעודת בוגר נוספת.

לימודים לתואר נוסף

סטודנטים יוכלו ללמוד לתואר נוסף בתנאי שאינו זהה או חופף יתר על המידה לתואר שסיימו בלימודיהם הקודמים. בפרט, לא יוכלו ללמוד לתואר נוסף דו-חוגי, מי שסיימו את לימודיהם לתואר באחד משני החוגים. סטודנטים אלה יוכלו להשלים לימודיהם לחוג לאחר תואר כמפורט להלן.
 
סטודנטים שלומדים לתואר נוסף נדרשים לצבור את מלוא נקודות הזכות הנדרשות לתואר זה ולעמוד בכל הדרישות לתואר. יחד עם זאת, ניתן לקבל פטורים בגין לימודים קודמים מחלק מהקורסים הנדרשים לתואר הנוסף, אך בכל מקרה מכסת הנקודות "החדשות" שיש לצבור לתואר זה באוניברסיטה הפתוחה לא תפחת מ- 72 נ"ז,1  מהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות. סטודנטים שיקבלו הכרה נרחבת בגין לימודים קודמים יידרשו ללמוד קורסים נוספים, מעבר לדרישות לתואר, ובלבד שיצברו לפחות 72 ייעודיות נ"ז לתואר הנוסף. סטודנטים שיקבלו מעט פטורים מקורסים, או לא יהיו זכאים לפטורים, יידרשו לצבור למעלה מ-72 נ"ז וזאת בהתאם לדרישות הלימודים לתואר.
 
סטודנטים המעוניינים בתואר נוסף בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה (באחד משני המסלולים המוצעים לתואר זה), נדרשים לצבור לפחות 72 נ"ז באוניברסיטה הפתוחה,1 מהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות, כמפורט לעיל. סטודנטים שלא יוכלו לעמוד במכסה זו בגין פטורים מקורסים בתכנית, לא יוכלו ללמוד לתואר הנוסף, אלא לתעודה המעידה על סיום לימודי החשבונאות מתוך התכנית בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה. לצורך זה יהיה עליהם לצבור לפחות 48 נ"ז באוניברסיטה הפתוחה, מהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות, ולעמוד בכל דרישות התכנית לתואר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה.
המעוניינים בלימודים לתואר נוסף יפנו לוועדה לאישור תכניות לימודים. לפרטים ראו אישור לימודים לתואר נוסף או לחוג לאחר תואר.
 

לימודים לחוג לאחר תואר

סטודנטים בעלי תואר ראשון המבקשים ללמוד לחוג לאחר תואר נדרשים לצבור את מלוא נקודות הזכות הנדרשות לחוג זה ולעמוד בכל דרישות הלימודים לחוג, כמפורט בתכנית החוג לשילוב בתואר דו-חוגי, כולל לימודי התשתית והחובות הסמינריוניות.
 
יחד עם זאת, ניתן לקבל פטורים בגין לימודים קודמים מחלק מהקורסים הנדרשים לחוג, אך בכל מקרה מכסת הנקודות "החדשות" שיש לצבור לחוג זה באוניברסיטה הפתוחה לא תפחת מ- 48 נ"ז, מהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות. סטודנטים שיקבלו הכרה נרחבת בגין לימודים קודמים יידרשו ללמוד קורסים נוספים, מעבר לדרישות החוג, ובלבד שיצברו לפחות 48 נ"ז ייעודיות לחוג. סטודנטים שיקבלו מעט פטורים מקורסים, או לא יהיו זכאים לפטורים, ייתכן שיידרשו לצבור למעלה מ-48 נ"ז וזאת בהתאם לדרישות התכנית.
 
סטודנטים לא יוכלו ללמוד לחוג לאחר תואר אם לימודיהם הקודמים כוללים קורסים המזכים אותם בפטור מלימודי החוג בהיקף שאינו מאפשר לעמוד בדרישת הצבירה של 48 נ"ז לפחות.
 
המעוניינים בלימודים לחוג לאחר תואר יפנו יפנו לוועדה לאישור תכניות לימודים. לפרטים ראו אישור לימודים לתואר נוסף או לחוג לאחר תואר.
 

 
1. הלומדים לתואר נוסף נדרשים לצבור לפחות 72 נ"ז באוניברסיטה הפתוחה. על מכסה זו הוחלט בנובמבר 2013 כהקלה לדרישה קודמת, לפיה היה צריך לצבור לשם כך לפחות 84 נ"ז באוניברסיטה הפתוחה.
על סטודנטים שהחלו לימודיהם לתואר נוסף לפני סמסטר א2009, והמשיכו לימודיהם ברצף, חלות דרישות זהות לאלה הנדרשות מסטודנטים שקיבלו הכרה בלימודים קודמים ואין להם תואר אקדמי קודם, כמפורט בפרק הכרה בלימודים קודמים.