ידיעון תשפ"ד

חטיבה במתמטיקה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר [169,170]

קורסי בחירה

קורסים בבחירה חופשית מתוך כלל קורסי המתמטיקה,[173] להשלמת מכסת הנקודות בחטיבה.[174]

הערות

169

בשל האופי ההיררכי של לימודי המתמטיקה, כדאי לתכנן את מסכת לימודי החטיבה במלואה, לפני שמתחילים ללמוד קורסים מתוכה. אפשר ומומלץ להיעזר ביועצים במתמטיקה.

170

מי שלומדים לתואר בוגר בכלכלה עם חטיבה במתמטיקה פטורים מלימוד הקורסים חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (10142, 3 נ"ז), ונושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (10444, 4 נ"ז), שבלימודי התשתית של התכנית בכלכלה. לכן יש לצבור בחטיבה במתמטיקה לפחות 35 נ"ז (במקום 28 נ"ז). 

מי שלומדים לתואר בוגר בניהול עם חטיבה במתמטיקה פטורים מלימוד הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (10142). לכן יש לצבור בחטיבה במתמטיקה לפחות 27 נ"ז (במקום 24 נ"ז).

78

נקודות הזכות בקורס זה השתנו. ראו הערת רגל בתיאור הקורס לגבי הניקוד הקודם.

171

החל מסמסטר א2022 השתנה היקף נ"ז בכמה מקורסי המתמטיקה. סטודנטים שלמדו את הקורסים במתכונת הישנה יצברו פחות נ"ז בקורסים אלה. 

172

מי שילמדו את הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474) יכולים ללמוד במקום הקורס חשבון אינפיניטסימלי 2 (20475) את צמד הקורסים השלמות בחשבון אינטגרלי (20492, 2 נ"ז)חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (20423).  הצירוף חשבון אינפיניטסימלי 1 (20474)השלמות בחשבון אינטגרלי (20492, 2 נ"ז)חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (20423) מקנה-14 נ"ז (ולא 15 נ"ז) בגין חפיפות בין הקורסים.

173

מותר לבחור כל קורס המקנה נקודות זכות במתמטיקה, למעט סמינרים. יוצא מכלל זה הקורס נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (10444), שאין ללמוד אותו במסגרת זו. כמו כן לא ניתן לכלול במסגרת זו את הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (10142), שלמרות תכניו הוא מקנה נקודות בכלכלה או בניהול ולא במתמטיקה. זכרו שחפיפות תוכן בין קורסים עלולות לצמצם את סך הנקודות שהם מקנים במשותף. כאשר יש חפיפה בין קורס לקורסים אחרים, הדבר מצוין בתיאורו בקטלוג הקורסים. 

174

בחטיבות במתמטיקה שבהן סך נקודות הזכות שיש לצבור עולה על 24, מותר לכלול במסגרת קורסי הבחירה את אחד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java (20441, 6 נ"ז)יסודות התכנות בשפת Java (20478, 4 נ"ז), ובלבד שסך הנקודות שייצברו עבור קורסים במתמטיקה בחטיבה יהיה 24 לפחות. בכפוף להיתר של הוועדה לאישור תכניות לימודים, מותר לבחור במקום הקורסים האלה קורס אחר במדעי המחשב. 

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים