ידיעון תשפ"ה

חטיבה באמנויות

תכנית החטיבה באמנויות החדשה מחליפה את תכנית החטיבה באמנויות שאינה מוצעת (ניתן לראות אותה כאן) החל מסמסטר א2023. סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית לתואר עם חטיבה באמנויות לפני סמסטר א2023 יוכלו להמשיך ללמוד לתואר עם חטיבה זו או לעבור ללמוד לתואר עם החטיבה החדשה באמנויות, לפי בחירתם.

_________________________________________________________________________________

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (כולל). לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר

א - קורס חובה:

קורס
רמה
נ''ז

ב - לפחות אחד מבין שני הקורסים הבאים:

קורס
רמה
נ''ז

ג - לפחות שניים מבין הקורסים הבאים:

הערות

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

34

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים