תעודת הוראה באזרחות לבעלי תואר ראשון

התכנית מקנה תעודת הוראה באזרחות לבתי ספר על-יסודיים לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים (‏במסגרת תואר דו-חוגי‎)‏, במדעי החברה בהדגשת מינהל ומדיניות ציבורית, במדעי החברה או במדעי החברה והרוח, וכן לבעלי תואר בוגר במדע המדינה, בסוציולוגיה, במדעי החברה, בעבודה סוציאלית ובמשפטים ממוסדות אקדמיים אחרים,1 המבקשים להכשיר את עצמם להוראת אזרחות בבתי ספר על-יסודיים.

תכנית הלימודים לתעודת הוראה באזרחות כוללת קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

א. דרישות החובה במסגרת לימודי התואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה

יש ללמוד את הקורס מגמות בחברה הישראלית (‏10495, 6 נ"ז ברמה רגילה‎)‏ במסגרת התואר הראשון או כהשלמה לקראת הלימודים לתעודת ההוראה.

ב. דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה באזרחות

קורסים בחינוך – 24 נ"ז2

רמה

נ"ז

פילוסופיה של החינוך (‏ 10765 ‎)‏ 2

ר

6

תכנון לימודים, הוראה והערכה (‏ 10106 ‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה בחינוך (‏ 10125 ‎)‏

ר

6

הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏ 10363 ‎)‏ 3

מ

6

קורסים במתודולוגיה

דידקטיקה של הוראת האזרחות (‏ 69007 ‎)‏ 5,4

(‏6‎)‏ 6

אוריינות מחקר בחינוך (‏55476‎)‏

(‏4‎)‏ 7

הכשרה מעשית

פרקטיקום בהוראת האזרחות (‏55165‎)‏ 9,5

(‏10‎)‏ 8

סמינר דידקטי בהוראת אזרחות (‏55473‎)‏ 9,5

(‏4‎)‏ 7

המעוניינים להתקבל לתכנית לתעודת הוראה באזרחות יגישו בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת הוראה, ולפני ההרשמה לקורס דידקטיקה של הוראת האזרחות (‏69007‎)‏.10

יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות הרלוונטיות, ממוצע ציוניהם לתואר הוא 75 לפחות .

סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה באזרחות רק לאחר שצברו לפחות 72 נ"ז בקורסים לתואר הראשון בממוצע של 75 לפחות, ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על-ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.11

הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לפונים אם התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה עליהם ללמוד. קורסי ההשלמה ייקבעו מבין הקורסים:12

ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (‏10406‎)‏

ר

6

מבוא לפוליטיקה השוואתית (‏10660‎)‏ #

ר

6

מבוא למחשבה מדינית (‏10611‎)‏

ר

6

החברה הערבית בישראל (‏10657‎)‏

ר

6

סטודנטים יהיו זכאים לתעודת הוראה באזרחות אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי ההשלמה (‏במידת הצורך‎)‏ ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על-ידי הוועדה.

מתוך התכנית לתעודת הוראה (‏ראו סעיף ב לעיל‎)‏, ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ובהיקף שאינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם בחינוך במסגרת תעודת ההוראה.

החלטת ועדת הקבלה תקפה ל-3 שנים, בכפוף לעמידה בדרישות מתווה תכנית הלימודים של משרד החינוך.

לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות אל: Sociology_Teudot@openu.ac.il

להרשמה מקוונת ראו כאן


1

בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בדיסציפלינות אחרות או מי שלא עמדו בדרישות הלימודים של אחת מתכניות ההתמקדות במדע המדינה וביחסים בין-לאומיים, או של התכניות במדעי החברה בהדגשת מדע המדינה, בהדגשת יחסים בין-לאומיים או בהדגשת מינהל ומדיניות ציבורית, יידרשו להשלמות.

2

או הקורס תורת החינוך (‏55004‎)‏, שאינו מוצע עוד.

3

הקורס ליקויי למידה (‏10527‎)‏ נלמד באישור מיוחד במסגרת תעודת ההוראה עד סמסטר ב2017. מי שהספיק ללמוד אותו – ייחשב לו הקורס במקום הקורס הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏10363‎)‏.

4

לקורס דידקטיקה של הוראת האזרחות (‏69007‎)‏ יש כמה תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה המעשית. לכן יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים.

5

בקורס זה יש חובת נוכחות במפגשים.

6

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות.

7

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות.

8

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 10 שעות סמסטריאליות.

9

לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יוכלו להתקבל רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס דידקטיקה של הוראת האזרחות (‏69007‎)‏.

10

את בקשות המועמדות יש לשלוח למזכירות של תכניות הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.

11

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.

12

מי שלמדו את הקורס אזרחות, תאוריה ופוליטיקה (‏10903‎)‏, דת, מדינה ופוליטיקה (‏10342‎)‏, דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (‏10509‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורס ייחשב להם כקורס השלמה.

#

שם הקורס השתנה. שמו הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס