תעודת הוראה באזרחות לבעלי תואר מוסמך בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים

התכנית מקנה תעודת הוראה באזרחות לבתי ספר על-יסודיים לבעלי תואר מוסמך בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים של האוניברסיטה הפתוחה. תכנית הלימודים משלבת לימודים לתואר שני בלימודי דמוקרטיה ולתעודת הוראה באזרחות. התכנית כוללת קורסים אקדמיים במדע המדינה, בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

דרישות הקבלה

כדי להתקבל לתכנית המשולבת (‏תואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים ותעודת הוראה באזרחות‎)‏ יש לעמוד בתנאי הקבלה של התכנית לתואר מוסמך בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים.

דרישות התכנית המשולבת

הדרישות לתואר שני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים במסגרת התכנית המשולבת שונות מעט מהדרישות הסטנדרטיות לתואר זה.

א. דרישות החובה לתואר מוסמך בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים במסגרת התכנית המשולבת

קורסי חובה – 13 נ"ז

נ"ז

דמוקרטיה: גישה רב-תחומית (‏ 12001 ‎)‏

3

הדמוקרטיה בישראל: סוגיות נבחרות (‏ 12002 ‎)‏

3

סוגיות יסוד בלימודי גלובליזציה (‏12044‎)‏

3

מדיניות החינוך (‏14028‎)‏ 1

4

קורסי בחירה – לפי דרישות התכנית לתואר מוסמך

במסלול ללא תזה יש ללמוד בסך הכל 7 קורסי בחירה מתקדמים-סמינריוניים, מתוכם לפחות 4 במגמת ההתמחות, ומתוכם לפחות סמינר מחקר אחד, הכולל כתיבת עבודה סמינריונית (‏סה"כ לפחות 23 נ"ז‎)‏.

במסלול ללא תזה אפשר להמיר קורס בחירה מסעיף זה בקורס אחד מתוך רשימת הקורסים בסעיף ה (‏סה"כ 26 נ"ז‎)‏.

במסלול עם תזה יש ללמוד לפחות 3 קורסי בחירה מתקדמים-סמינריוניים, מתוכם לפחות 2 במגמת ההתמחות (‏סה"כ 9 נ"ז‎)‏ ו-2 קורסים מתודולוגיים (‏סעיף ד‎)‏ (‏סה"כ 15 נ"ז‎)‏.

סטודנטים לא יוכלו ללמוד יותר מאשר 3 קורסי בחירה בטרם השלימו את קורסי החובה, כולל קורס החובה במגמת ההתמחות.

עבודות סמינריוניות

יש לכתוב שתי עבודות סמינריוניות במסלול בלי תזה ובמסלול עם תזה. עבודה אחת לפחות תיכתב בסמינר מחקר ממגמת דמוקרטיה וגלובליזציה.

בחינה מסכמת

סטודנטים שהתקבלו ללימודים מסמסטר א2008 ואילך ולומדים במסלול ללא תזה, חייבים בבחינה מסכמת (‏12997‎)‏. הבחינה תתבסס הן על קורסי החובה והן על קורסי הבחירה. לבחינה יוכלו לגשת סטודנטים שסיימו בהצלחה 11 קורסים וקיבלו ציון על עבודה סמינריונית אחת לפחות.

ב. דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה באזרחות3

קורסים בחינוך – 24 נ"ז4

רמה

נ"ז

פילוסופיה של החינוך (‏ 10765 ‎)‏

ר

6

תכנון לימודים, הוראה והערכה (‏ 10106 ‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה בחינוך (‏ 10125 ‎)‏

ר

6

הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏ 10363 ‎)‏ 3

מ

6

קורסים במתודולוגיה

דידקטיקה של הוראת האזרחות (‏ 69007 ‎)‏ 5,4

(‏6‎)‏ 6

אוריינות מחקר בחינוך (‏55476‎)‏

(‏4‎)‏ 7

הכשרה מעשית

פרקטיקום בהוראת האזרחות (‏55165‎)‏ 9,5

(‏10‎)‏ 8

סמינר דידקטי בהוראת אזרחות (‏55473‎)‏ 9,5

(‏4‎)‏ 7

המעוניינים להתקבל לתכנית לתעודת הוראה באזרחות יגישו בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת הוראה ולפני ההרשמה לקורס דידקטיקה של הוראת האזרחות (‏69007‎)‏.10

ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ובהיקף שאינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם במסגרת תעודת ההוראה.

החלטת ועדת הקבלה תקפה ל-3 שנים, בכפוף לעמידה בדרישות מתווה תכנית הלימודים של משרד החינוך.

שימו לב! תכנית הלימודים לתעודת הוראה באזרחות השתנתה החל מסמסטר ב2012 לפי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה.

החל מסמסטר א2013 כוללת ההכשרה המעשית את הקורסים פרקטיקום וסמינר דידקטי. סטודנטים ותיקים שלא סיימו את ההכשרה המעשית במתכונת הישנה (‏55165‎)‏ עד למועד זה, יחויבו ללמוד במתווה המפורט לעיל.

לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות אל: Sociology_Teudot@openu.ac.il

להרשמה מקוונת ראו כאן


1

או הקורס מדיניות החינוך: החינוך לדמוקרטיה (‏12007‎)‏. שאינו מוצע עוד. סטודנטים שלמדו את הקורס 12007 יידרשו להשלים נקודת זכות אחת פחות, למניין נקודות הזכות הנדרשות להשלמת התואר.

2

מי שעמדו בכל הדרישות לתעודת הוראה (‏סעיף ב‎)‏ ובנוסף לכך בכל הדרישות של קורסי החובה לתואר מוסמך (‏סעיף א‎)‏, יהיו זכאים לתעודת הוראה באזרחות לבוגרי תואר ראשון.

3

הקורס ליקויי למידה (‏10527‎)‏ נלמד באישור מיוחד במסגרת תעודת ההוראה עד סמסטר ב2017. מי שהספיק ללמוד אותו – ייחשב לו הקורס במקום הקורס הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏10363‎)‏.

4

לקורס דידקטיקה של הוראת האזרחות (‏69007‎)‏ יש כמה תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה המעשית. לכן יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים.

5

בקורס זה יש חובת נוכחות במפגשים.

6

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות.

7

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות.

8

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 10 שעות סמסטריאליות.

9

לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יוכלו להתקבל רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס דידקטיקה של הוראת האזרחות (‏69007‎)‏.

10

את בקשות המועמדות יש לשלוח למזכירות של תכניות הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.