תעודת הוראה בתקשורת לבעלי תואר ראשון

התכנית מקנה תעודת הוראה בתקשורת לבתי ספר על יסודיים לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה תואר בתקשורת ועומדים בדרישות כמפורט בהמשך, לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה במדעי החברה או במדעי הרוח או בתקשורת ולבעלי תואר בוגר מאוניברסיטאות אחרות1 המבקשים להכשיר את עצמם להוראת תקשורת בבתי ספר על-יסודיים בישראל.

תכנית הלימודים לתעודת הוראה בתקשורת כוללת קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

א. דרישות החובה במסגרת לימודי התואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה:

יש ללמוד את הקורס מבוא ללימודי תקשורת (‏10408‎)‏ (‏6 נ"ז ברמה רגילה‎)‏ במסגרת התואר הראשון או כהשלמה לקראת הלימודים לתעודת ההוראה.

ב. דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה בתקשורת

תכנית הלימודים בתעודת הוראה בתקשורת תכלול קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית. כתנאי מוקדם להרשמה לקורס הליבה של התכנית דידקטיקה בהוראת התקשורת יש ללמוד את הקורסים מבוא ללימודי תקשורת, תכנון לימודים, הוראה והערכה, ואחד מבין הקורסים פסיכולוגיה בחינוך או פילוסופיה של החינוך.

קורסים בחינוך – 24 נ"ז

רמה

נ"ז

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏

ר

6

תכנון לימודים, הוראה והערכה (‏10106‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏

ר

6

הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות ? (‏10363‎)‏

מ

6

קורסים במתודולוגיה

דידקטיקה של הוראת התקשורת (‏55478‎)‏ 3,2

(‏6‎)‏ 4

אוריינות מחקר בחינוך (‏55476‎)‏

(‏4‎)‏ 5

הכשרה מעשית

פרקטיקום בהוראת התקשורת (‏55493‎)‏ 6

(‏10‎)‏ 7

סמינר דידקטי בהוראת התקשורת (‏55479‎)‏ 8

(‏4‎)‏ 9

המעוניינים להתקבל לתכנית לתעודת הוראה בתקשורת יגישו בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת הוראה, ולפני ההרשמה לקורס דידקטיקה של הוראת התקשורת. 10

יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות הרלבנטיות, ממוצע ציוניהם לתואר הוא 75 לפחות ועמדו בדרישות האנגלית.

סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה בתקשורת רק לאחר שצברו לפחות 72 נ"ז בקורסים לתואר ראשון בממוצע של 75 לפחות, עמדו בדרישות האנגלית ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.11

הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לפונים אם התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה עליהם ללמוד. קורסי ההשלמה ייקבעו מבין הקורסים:

רמה

נ"ז

תקשורת בישראל (‏10612‎)‏

ר

3

דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל (‏10724‎)‏

ר

3

סדנה בעריכת וידאו בעידן הדיגיטלי (‏10746‎)‏ 3

א

2

סדנת עיתונאות בעידן הדיגיטלי (‏10618‎)‏ 3

ר

2

מבוא למדיה חדשים (‏10838‎)‏

ר

4

תקשורת כתרבות (‏10532‎)‏ או

מ

6

דיגיטליות בתרבות ובחיי היומיום (‏10991‎)‏

מ

6

סטודנטים יהיו זכאים לתעודת הוראה בתקשורת אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי ההשלמה (‏במידת הצורך‎)‏ ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על ידי הוועדה.

מתוך התכנית לתעודת הוראה (‏ראו סעיף ב' לעיל‎)‏ ניתן לקבל פטור משני קורסים לחינוך לכל היותר ובתנאי שהפטור אינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם בחינוך במסגרת תעודת ההוראה.

החלטת ועדת הקבלה תקפה ל-3 שנים, בכפוף לעמידה בדרישות מתווה תכנית הלימודים של משרד החינוך.

לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות אל:

Communication_teudot@openu.ac.il

להרשמה מקוונת ראו כאן


1

בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בדיסציפלינות אחרות או מי שלא עמדו בדרישות הלימודים של לימודי תקשורת, יידרשו להשלמות.

2

לקורס דידקטיקה של הוראת התקשורת (‏55478‎)‏ יש כמה תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה המעשית. לכן יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים.

3

בקורס זה יש חובת נוכחות במפגשים.

4

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות.

5

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות.

6

לפרקטיקום יוכלו להתקבל רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס דידקטיקה של הוראת התקשורת (‏55478‎)‏.

7

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 10 שעות סמסטריאליות. בקורס זה חובת נוכחות במפגשים.

8

לסמינר הדידקטי יוכלו להתקבל רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס דידקטיקה של הוראת התקשורת (‏55478‎)‏.

9

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות. בקורס זה חובת נוכחות במפגשים.

10

את בקשות המועמדות יש לשלוח למזכירות של תכניות הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.

11

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.