בוגר במדעי החברה בהדגשת מינהל ומדיניות ציבורית1

א. לפחות 108 נ"ז ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות

ב. לימודי תשתית: חובה – 29 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לחשיבה חברתית (‏10161‎)‏

פ

3

יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו (‏10769‎)‏ 2

ר

4

יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (‏10775‎)‏ 3

ר

4

מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (‏10165‎)‏ 4

ר

6

ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (‏10406‎)‏

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ 5

ר

6

ג. לימודי מינהל ומדיניות ציבורית: חובה ובחירה – 76 נ"ז

חובה – 30 נ"ז

מבוא למינהל וניהול ציבורי (‏10437‎)‏ #

ר

6

מדיניות ציבורית (‏10723‎)‏

ר

6

יסודות השלטון המקומי (‏10459‎)‏

ר

6

מבוא לפוליטיקה השוואתית (‏10660‎)‏ #

ר

6

דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (‏10509‎)‏ 6

מ

6

בחירה – 46 נ"ז7,1

בבחירה יש לכלול 18 נ"ז מרשימת הקורסים מקבוצה א8,7ולפחות 28 נ"ז מקורסי הבחירה בקבוצה ב, מתוכן 18 נ"ז מתקדמות

קבוצה א: קורסים יישומיים

פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית, צבא וביטחון (‏10760‎)‏ , 9,#

ר

6

פרויקט שטח: מדיניות מרחבית, קרקע ותכנון (‏10609‎)‏ 9,#

ר

6

פרויקט מחקר: סוגיות במינהל ציבורי בישראל (‏10608‎)‏ 9,3,#

ר

6

פרויקט מחקר: מדיניות ציבורית בעידן הגלובלי (‏10607‎)‏ 9,#

ר

6

כתיבה של נייר מדיניות (‏10811‎)‏ 9,#

ר

6

תכנית התמחות של הכנסת (‏10831‎)‏

ר

6

קבוצה ב: קורסים עיוניים 10

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏

ר

6

תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏

ר

6

כלכלה ניהולית (‏10426‎)‏

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

חברה, פוליטיקה וכלכלה (‏10737‎)‏

ר

6

תקשורת ודעת קהל (‏10716‎)‏

ר

6

מבוא למשפט ויסודות המשפט (‏10835‎)‏ 11

ר

4

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה (‏10691‎)‏

ר

6

החברה הערבית בישראל (‏10657‎)‏

ר

6

מבוא למחשבה מדינית (‏10611‎)‏ 12

ר

6

האיחוד האירופי: היסטוריה, מוסדות ומדיניות (‏10801‎)‏

ר

6

יישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית (‏10788‎)‏

ר

6

תרבות וארגונים (‏10566‎)‏

מ

6

דינמיקה של משא ומתן (‏10526‎)‏

מ

4

מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות (‏10596‎)‏

מ

6

ניהול אסטרטגי (‏10908‎)‏ 13

מ

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏

מ

6

יחסי עבודה (‏10588‎)‏ 14

מ

6

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏

מ

6

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל (‏10392‎)‏ 12

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

רגולציה: מתאוריה למעשה (‏10957‎)‏

מ

6

רגולציה: סמינר מחקר (‏10982‎)‏

מס

6

סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת (‏10976‎)‏ 15

מס

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במינהל ומדיניות ציבורית בקורסים מתקדמים מלימודי הבחירה בסעיף ג.

ה. בחירה חופשית

קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים להשלמת מכסת נקודות הזכות לתואר ל-108 נ"ז.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

מסמסטר א2017 בוטלה החלוקה לאשכולות בלימודי הבחירה בתכנית.

2

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏.

3

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏ ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏.

4

או צמד הקורסים מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏ ומבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏, ובתנאי שלפחות אחד מהם נלמד לפני סמסטר א2013.

5

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018, מנועים מלימוד קורס זה.

6

קורס זה מחליף את הקורס הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי (‏10929‎)‏. מי שכבר למדו את הקורס הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי פטורים מלימוד הקורס דמוקרטיה וביטחון לאומי. כמו כן, מי שצברו 24 נ"ז מתקדמות בקורסי הבחירה לפני סמסטר א2013, וכן מי שלמדו את שני הקורסים מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏ ומבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏, פטורים מלימוד קורס זה ונדרשים לצבור בלימודי החובה פחות 6 נ"ז, ובלימודי הבחירה להשלים 6 נ"ז נוספות.

קורס זה יילמד לאחרונה בסמסטר ב2020.

7

מי שלמדו קורס אחד או יותר במסגרת קורסי קבוצה א לפני סמסטר א2018 יצברו בקבוצה זאת פחות מ-18 נ"ז ויידרשו להשלים בלימודי הבחירה לפחות 46 נ"ז על ידי לימוד קורס נוסף אחד או יותר מלימודי הבחירה בקבוצה ב.

8

תנאי הקבלה לקורסים מקבוצה א: הקורס ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (‏10406‎)‏, ושניים מבין שלושת הקורסים מבוא למינהל וניהול ציבורי (‏10437‎)‏, מדיניות ציבורית (‏10723‎)‏, יסודות השלטון המקומי (‏10459‎)‏.

9

לפני סמסטר א2018 הקנה הקורס 4 נ"ז בלבד.

10

מי שלמדו את הקורסים אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (‏10903‎)‏, משטרים דמוקרטיים (‏10661‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קבוצה ב בלימודי הבחירה בתכנית.

11

או הקורס במספרו הקודם 10735.

12

קורס זה נכלל בקורסי ההשלמה לתכנית התואר השני בלימודי דמוקרטיה בין-תחומיים.

13

בתנאי הקבלה של קורס זה ישנם קורסים שאינם נכללים בתכנית.

14

הקורס יילמד לאחרונה בסמסטר ב2020.

15

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.