בוגר במדעי החברה בהדגשת מדע המדינה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏

לפחות 84 נ"ז במדעי החברה

(‏ii‎)‏

לפחות 24 נ"ז מתקדמות

ב. לימודי תשתית: חובה – 15-14 נ"ז

רמה

נ"ז

יסודות המחקר הכמותי א: עקרונות המחקר ועיצובו (‏10769‎)‏ 1

ר

4

יסודות המחקר הכמותי ב: ניתוח נתונים סטטיסטיים (‏10775‎)‏ 2

ר

4

וכן אחד מבין הקורסים:

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏

ר

6

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏

פ

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ 3

ר

6

מבוא ללימודי תקשורת (‏10408‎)‏ #

ר

6

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏4 +

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏4

פ

4

ג. לימודי מדע המדינה: חובה ובחירה – לפחות 84 נ"ז5

חובה – 36 נ"ז

מבוא לפוליטיקה השוואתית (‏10660‎)‏ #

ר

6

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (‏10205‎)‏

ר

6

ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל (‏10406‎)‏

ר

6

מדיניות ציבורית (‏10723‎)‏

ר

6

מבוא למחשבה מדינית (‏10611‎)‏

ר

6

מבוא לגישות ושיטות במדע המדינה (‏10165‎)‏

ר

6

בחירה6– לפחות 48 נ"ז ובהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות5

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית (‏10454‎)‏

ר

6

חברה, פוליטיקה וכלכלה (‏10737‎)‏

ר

6

המשפט החוקתי של ישראל (‏10812‎)‏

ר

6

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה (‏10691‎)‏

ר

6

יישוב סכסוכים בזירה הבין-לאומית (‏10788‎)‏

ר

6

כלכלה פוליטית בין-לאומית (‏10832‎)‏

ר

6

חברות מזרח תיכוניות במבט השוואתי: מצרים ישראל, סוריה ולבנון (‏10795‎)‏

ר

6

החברה הערבית בישראל (‏10657‎)‏

ר

6

מבוא למינהל וניהול ציבורי (‏10437‎)‏ #

ר

6

יסודות השלטון המקומי (‏10459‎)‏

ר

6

האיחוד האירופי: היסטוריה, מוסדות ומדיניות (‏10801‎)‏

ר

6

הסחורה האנושית: עבדות וסחר בעבדים באפריקה וממנה (‏ 10779 ‎)‏

ר

6

ג'נוסייד (‏רצח עם‎)‏ (‏10664‎)‏

ר

6

צמיחת המדינות החדשות באפריקה (‏10206‎)‏

ר

6

הדמוקרטיה הגדולה בעולם: הודו המודרנית – בין עבר לעתיד (‏10829‎)‏

ר

6

תכנית התמחות של הכנסת (‏10831‎)‏

ר

6

אידיאולוגיות פוליטיות מודרניות (‏10538‎)‏

מ

6

דת, מדינה ופוליטיקה (‏10342‎)‏

מ

6

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏

מ

3

העדפה ובחירה חברתית (‏10502‎)‏

מ

3

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

תנועות חברתיות ומחאה פוליטית בישראל (‏10392‎)‏

מ

6

דמוקרטיה וביטחון לאומי בישראל (‏10509‎)‏ 7

מ

6

הקולוניאליזם האירופי: רעיון, יישום והתנגדות (‏10925‎)‏

מ

6

משטר ופוליטיקה באפריקה (‏10329‎)‏

מ

6

מדינות בעידן הגלובליזציה: פרספקטיבות אנתרופולוגיות (‏10970‎)‏

מ

6

סמינר למצטיינים: סוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת (‏10976‎)‏ 8

מס

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במדע המדינה.

ה. בחירה חופשית

יש להשלים את מכסת הנקודות בהתאם לנדרש בסעיף א על ידי לימוד קורסי בחירה נוספים מסעיף ג או בקורסים אחרים מדיסציפלינות כלשהן. כמו כן, חובה לכלול במסגרת זו קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

או הקורס שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏.

2

או צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏.

3

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ עד סמסטר ב2018 מנועים מלימוד קורס זה.

4

במסגרת דרישה זו יש ללמוד את שני הקורסים.

5

סטודנטים בעלי תכנית לימודים מאושרת ותקפה, יוכלו להסתפק ב-39 נ"ז בקורסי הבחירה בסעיף ג ולהשלים את מכסת הנקודות החסרות במסגרת הבחירה החופשית.

לסטודנטים שלמדו את הקורס המזרח התיכון בימינו (‏10646‎)‏ לפני סמסטר ב2016 או שהקורס נכלל להם בתכנית לימודיהם שהיא מאושרת ותקפה, הקורס ייחשב כאחד מקורסי הבחירה בלימודי מדע המדינה.

מסמסטר א2017 בוטלה החלוקה לאשכולות בלימודי הבחירה וכל הקורסים שהיו כלולים באשכול ד (‏חוץ מהקורס ישראל בעשור הראשון (‏10486‎)‏, הוצאו מתכנית הלימודים. מי שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2017 ולמדו את הקורסים נוער, חינוך ופוליטיקה (‏10510‎)‏, אדם, חברה וכלכלה (‏10918‎)‏, אירופה ערש הלאומיות (‏10403‎)‏, סוגיות בחקר הלאומיות (‏10374‎)‏, חירויות הפרט (‏10336‎)‏, לפני סמסטר א2018, או שהקורסים נכללים להם בתכנית לימודים מאושרת ותקפה, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה במסגרת התכנית.

מי שלמדו את הקורסים מדע המדינה לגווניו (‏10375‎)‏, הכלכלה המדינית: עיון במקרה הישראלי (‏10929‎)‏, השאלה הלאומית בברית המועצות, 1991-1917 (‏10504‎)‏, דיקטטורות במאה ה-20 (‏10662‎)‏, סוגיות נבחרות בדמוקרטיה המודרנית (‏10326‎)‏, אזרחות: תאוריה ופוליטיקה (‏10903‎)‏, משטרים דמוקרטים (‏10661‎)‏, דמוקרטיה וחינוך: הממד הרעיוני (‏10653‎)‏, ישראל בעשור הראשון (‏10486‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם כקורסי בחירה במסגרת התכנית.

6

מסמסטר א2017 בוטלה החלוקה לאשכולות בלימודי הבחירה.

7

קורס זה יילמד לאחרונה בסמסטר ב2020.

8

יתקבלו רק סטודנטים מצטיינים שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

#

שם הקורס השתנה . השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.