בוגר במדעי החברה בהדגשת חינוך: תכניות לימודים ושיטות הוראה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏

לפחות 84 נ"ז במדעי החברה שמתוכן לפחות 54 נ"ז בחינוך

(‏ii‎)‏

לפחות 24 נ"ז מתקדמות, ובכללן לפחות 18 נ"ז מתקדמות במדעי החברה1 שמתוכן לפחות 12 בחינוך

(‏iii‎)‏

לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

ב. לימודי תשתית: חובה – 22 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏ 2

ר

6

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏ 2

פ

6

ג. לימודי חינוך: חובה ובחירה – 54 נ"ז

חובה – 24 נ"ז3

תכנון לימודים, הוראה והערכה (‏10106‎)‏ 4

ר

6

פרקים בסוציולוגיה של החינוך (‏10485‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏

ר

6

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏ 3

ר

6

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך (‏91412‎)‏ 5

בחירה – 30 נ"ז6,3

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.

שונות בחינוך (‏10807‎)‏

ר

6

קריאה: תאוריה ומעשה (‏10123‎)‏

ר

6

סוגיות בחינוך מיוחד (‏10139‎)‏

ר

6

מחוננות וכישרונות מיוחדים (‏10711‎)‏

ר

6

לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער (‏10698‎)‏

ר

6

הכנסת שינויים למערכת החינוך (‏10318‎)‏

מ

6

פעילות גומלין בכיתה (‏10328‎)‏

מ

6

הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏10363‎)‏

מ

6

מנהיגות ויישומיה בחינוך (‏10528‎)‏

מ

6

ליקויי למידה (‏10527‎)‏

מ

6

מטפורה בחשיבה החינוכית (‏10568‎)‏

מ

6

הפרעת קשב והיפראקטיביות (‏10563‎)‏

מ

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במדעי החברה,1 שמהן לפחות אחת בחינוך.

ה. בחירה חופשית: 32 נ"ז

בלימודי הבחירה החופשית חובה לכלול קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בחוג יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה של החוג.


1

בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי החברה.

2

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2012 רשאים ללמוד את הקורס מבוא לאנתרופולוגיה (‏10153‎)‏ במקום אחד הקורסים מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏, מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏.

3

הקורס פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏ הוא חובה לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2012 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2012 רשאים לכלול את הקורס בתכנית הלימודים שלהם או לוותר עליו. מי שלא ילמדו את הקורס, יידרשו לצבור במסגרת קורסי החובה בסעיף זה 18 נ"ז במקום 24 נ"ז, ובמסגרת קורסי הבחירה 36 נ"ז במקום 30 נ"ז.

הקורס אתגרים בניהול בית ספר (‏10635‎)‏, שאינו מוצע עוד, ייחשב בלימודי הבחירה למי שלמדו אותו לפני סמסטר א2016.

4

בגרסתו הקודמת נקרא הקורס תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים.

5

סטודנטים בעלי תכנית לימודים מאושרת בתוקף שהקורס אינו נכלל בתכנית הלימודים שלהם פטורים מלימוד קורס זה.

6

מי שלמדו את הקורס הוראה יחידנית (‏10256‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה.