בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעי החיים בהדגשה תאית-מולקולרית

א. לפחות 108 נ"ז ובהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – לפחות 22 נ"ז

(‏i‎)‏ מדעי המחשב – 6-0 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏1

פ

או

יסודות התכנות בשפת Java (‏20478‎)‏2

ר

4

או

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏3,2

ר

6

(‏ii‎)‏ סטטיסטיקה – 7 נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏

ר

3

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏

ר

4

(‏iii‎)‏ פיסיקה – 6 נ"ז

יסודות הפיסיקה א (‏20113‎)‏ או

פ

3

יסודות הפיסיקה לביולוגים א (‏20123‎)‏

פ

3

+

יסודות הפיסיקה ב (‏20114‎)‏ או

ר

3

יסודות הפיסיקה לביולוגים ב (‏20124‎)‏

ר

3

או

יסודות הפיסיקה (‏20125‎)‏

פ3+ר3

6

(‏iv‎)‏ כימיה – לפחות 9 נ"ז

כימיה כללית (‏20437‎)‏

ר

6

או

כימיה כללית א (‏20470‎)‏

ר

4

+

כימיה כללית ב לביולוגים (‏20490‎)‏ או

ר

2

כימיה כללית ב (‏20480‎)‏

ר

4

כימיה אורגנית לביולוגים (‏20282‎)‏ או

ר

3

כימיה אורגנית (‏20456‎)‏

ר

6

ג. לימודי מדעי החיים: חובה – 64 נ"ז ובהן 18 נ"ז מתקדמות

ביולוגיה כללית א: התא, גנטיקה, אבולוציה ומגוון (‏20118‎)‏

פ

6

ביולוגיה כללית ב: מבנה ותפקוד של צמחים ובעלי חיים, אקולוגיה (‏20119‎)‏

ר

6

ביוכימיה א (‏20204‎)‏ 4

ר

4

ביוכימיה ב (‏20247‎)‏

ר

3

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת שנתית‎)‏ (‏20214‎)‏ או

ר

6

התא: מבנה ופעילות (‏מתכונת סמסטריאלית‎)‏ (‏20452‎)‏

ר

6

גנטיקה א (‏20495‎)‏ 5

ר

4

גנטיקה ב (‏20924‎)‏ 5

ר2+מ2

4

עולם החיידקים (‏20237‎)‏

ר

6

מעבדה בביולוגיה של התא (‏20236‎)‏

ר

2

מעבדה בביולוגיה מולקולרית (‏20460‎)‏ 6

ר

2

עולם הנגיפים (‏20292‎)‏

ר

3

אימונולוגיה (‏20322‎)‏

מ

6

ביואינפורמטיקה: אנליזה של רצפים וגנומים (‏20579‎)‏

מ

4

פיזיולוגיה של מערכות באדם (‏20556‎)‏ או

מ

6

פיזיולוגיה של הצמח (‏20536‎)‏7

מ

6

מעבדה: אימונולוגיה (‏20459‎)‏ או

ר

2

מעבדה בביוכימיה של חלבונים (‏20405‎)‏

ר

2

ד. לימודי בחירה: לפחות 12 נ"ז

אקולוגיה (‏20412‎)‏

ר

4

החולייתנים (‏20104‎)‏

ר

6

צומח וצמחים (‏20112‎)‏

ר

6

ביולוגיה התפתחותית: תופעות, עקרונות ושאלות פתוחות (‏20410‎)‏

ר

4

עקרונות הביוטכנולוגיה (‏20455‎)‏

ר

3

קריאה ביקורתית של מאמרים ותכנון מחקר (‏ 20941 ‎)‏ 8

מ

2

אבולוציה (‏20397‎)‏

מ

4

עד מאה ועשרים (‏20319‎)‏

מ

3

רביית היונקים (‏20313‎)‏

מ

4

פרויקט מחקר במדעי החיים (‏20576 ‎)‏

מ

4

פיזיולוגיה של מערכות באדם (‏20556‎)‏ 9

מ

6

פיזיולוגיה של הצמח (‏20536‎)‏ 9

מ

6

תאי עצב: מבוא לנוירוביולוגיה (‏20308‎)‏

מ

6

ה. דרישות סמינריוניות: 6 נ"ז מתקדמות

שני קורסים סמינריוניים10

בקרת התפתחות בצמחים (‏20346‎)‏ 11

מס

3

היבטים ביולוגיים של תאים יצרניים (‏20597‎)‏

מס

3

הנדסה גנטית בצמחים: היבטים מחקריים ויישומיים בחקלאות (‏20542‎)‏

מס

3

הסתגלות והתאמה לעקות סביבה בצמחים (‏20543‎)‏

מס

3

נושאים נבחרים בביוטכנולוגיה (‏20515‎)‏ 12

מס

3

נושאים נבחרים באימונולוגיה (‏20544‎)‏

מס

3

נושאים נבחרים בביולוגיה של התא (‏20920‎)‏

מס

3

נושאים נבחרים בנוירוביולוגיה (‏20919‎)‏

מס

3

קולטנים והמרת אותות (‏20514‎)‏

מס

3

קורס סמינריוני בנושא מיוחד במדעי החיים (‏20590‎)‏

מס

3

רעלים והרעלות (‏נושאים נבחרים בטוקסיקולוגיה‎)‏ (‏20519‎)‏

מס

3

שעונים ביולוגיים (‏20316‎)‏

מס

3

תאי גזע: ממחקר בסיסי ליישומים רפואיים (‏20909‎)‏

מס

3

ו. בחירה חופשית

קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏ מתחום המדעים. במקום קורס מרחיב-דעת מותר ללמוד את הקורס מיזמי גנום האדם: גנטיקה וגנאתיקה ‏(‏22006‎)‏, שהוא קורס לתואר שני במחשבה הביולוגית.

ז. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת2

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

החל מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שעמדו בבחינת פטור. מסמסטר ג2018 הקורס יילמד במתכונת חדשה וייקרא יישומי המחשב ויסודות התכנות למדעים.

2

סטודנטים שלמדו בלימודי התשתית את אחד מהקורסים יסודות התכנות בשפת Java (‏20478‎)‏ או מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ פטורים מדרישה זו.

3

או צמד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453‎)‏ + מבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454‎)‏.

4

מי שלמדו את הקורס ביוכימיה א (‏20204‎)‏ לפני סמסטר א2017, כאשר הקנה 3 נ"ז בלבד, נדרשים לצבור 1 נ"ז נוספת בלימודי הבחירה במדעי החיים.

5

או הקורס גנטיקה (‏20275‎)‏, שאינו מוצע עוד.

6

לסטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר ב2015 הקנה הקורס 3 נ"ז (‏2ר+1מ‎)‏. החל מסמסטר א2018 הקורס יוצע במתכונת חדשה וחל שינוי בתנאי הקבלה שלו. לתנאי הקבלה החדשים ראו הערה בתיאור הקורס.

7

לקורס זה ידע קודם דרוש: הקורס צומח וצמחים (‏20112‎)‏, הכלול בקורסי הבחירה.

8

לפני סמסטר ב2018 היקנה הקורס 2 נ"ז ברמה רגילה.

9

קורס בחירה רק למי שלא למדו את הקורס במסגרת לימודי החובה.

10

כולל הקורסים הציטוסקלטן של תאים אוקריוטיים: מבנה ותפקוד (‏20342‎)‏, טרנספורט תוך תאי של חלבונים (‏20343‎)‏, חמצן: אספקטים כימיים וביולוגיים (‏20349‎)‏, שאינם מוצעים עוד.

11

בעבר נקרא הקורס זרעים: תרדמה ונביטה.

12

הקורס נקרא בגרסתו הקודמת חיידקים בתעשייה.