חוג בפילוסופיה לתואר דו-חוגי

■ לפחות 56 נ"ז ובהן לפחות 18 נ"ז מתקדמות

לימודי פילוסופיה: לפחות 56 נ"ז

(‏i‎)‏ לימודי יסוד: חובה – 28 נ"ז

רמה

נ"ז

בעיות בפילוסופיה של המוסר (‏10122‎)‏

פ

6

מבוא ללוגיקה (‏10703‎)‏

ר

6

פילוסופיה יוונית: מתאלס עד אריסטו (‏10248‎)‏

ר

6

מדיקרט עד יום: פילוסופיה במאות ה-18-17 (‏10266‎)‏

ר

6

עיון ב"הקדמות" של קאנט (‏10393‎)‏

מ

4

(‏ii‎)‏ תולדות הפילוסופיה החדשה: 4 נ"ז

אחד מן הקורסים הבאים:

סוגיות מרכזיות בפילוסופיה אנליטית (‏10750‎)‏

ר

4

מבוא לפילוסופיה קונטיננטלית במאה העשרים (‏10754‎)‏

ר

4

(‏iii‎)‏ מבואות תחומיים: 12-10 נ"ז

אחד מן הקורסים הבאים – 6 נ"ז:

פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (‏10679‎)‏

ר

6

פילוסופיה של המדע (‏20202‎)‏

ר

6

אחד מן הקורסים הבאים, או קורס נוסף מהקורסים בסעיפים (‏ii‎)‏ ו-(‏iii‎)‏ – 6-4 נ"ז:

מבוא לאסתטיקה (‏10496‎)‏

ר

6

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏

ר

6

מבוא למחשבה מדינית (‏10611‎)‏

ר

6

פילוסופיה יהודית בימי הביניים מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם (‏10412‎)‏

ר

6

(‏iv‎)‏ קורסי בחירה מתקדמים: לפחות 14 נ"ז

דת ומדינה: היבטים פילוסופיים (‏10555‎)‏

מ

6

שוויון ואי-שוויון: מבט פילוסופי (‏10924‎)‏

מ

6

בעיות בפילוסופיה של המדע (‏20914‎)‏

מ

6

חשיבה היסטורית (‏פרקים בפילוסופיה של היסטוריה‎)‏ (‏10337‎)‏

מ

6

פילוסופיה של מדעי הקוגניציה (‏10942‎)‏

מ

4

פרדוקסים (‏10953‎)‏

מ

4

אפיסטמולוגיה: תאוריות של ידיעה ואמונה רציונלית (‏10988‎)‏

מ

4

מוסר ללא כללים (‏10986‎)‏

מ

4

סמינר מצטיינים בפילוסופיה א (‏10952‎)‏ 1

מ

4

סמינר מצטיינים בפילוסופיה ב (‏10967‎)‏1

מ

4

סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג (‏10977‎)‏1

מ

4

דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בפילוסופיה.2


1

ההרשמה לסמינר מותנית בקבלת הזמנה להשתתף בו. ניתן ללמוד שניים מתוך שלושת הסמינרים סמינר מצטיינים בפילוסופיה א (‏10952‎)‏, סמינר מצטיינים בפילוסופיה ב (‏10967‎)‏, סמינר מצטיינים בפילוסופיה ג (‏10977‎)‏, בתנאי שבכל פעם יילמד הקורס בנושא שונה.

2

על כל עבודה סמינריוניות בפילוסופיה להיכתב בתחום שבו נלמדו לפחות שני קורסים מלבד הקורס שבו נכתבת העבודה, בהתאם לאישור יועצ/ת החוג. לכן על הסטודנטים להיוועץ ביועצ/ת החוג בעת בחירת קורסים מתקדמים. תנאי להגשת כל עבודה סמינריונית הוא השתתפות והצגת העבודה באחד ממפגשי הדיון בעבודות סמינריוניות בפילוסופיה (‏דהיינו השתתפות במפגש אחד לכל עבודה‎)‏. מידע על מועדי המפגשים ומקומם יימסר בתחילת כל סמסטר לסטודנטים הלומדים קורסים מתקדמים.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערות לשילוב החוג בפילוסופיה עם חוגים אחרים לתואר דו-חוגי

דרישות ייחודיות לתואר באמנויות ובפילוסופיה

חובה ללמוד את הקורס מבוא לאסתטיקה (‏‏10496‎‎)‏. הקורס ייחשב במסגרת החטיבה הרב-תחומית בתרבות ובאמנויות בחוג באמנויות או במסגרת המבואות התחומיים בחוג בפילוסופיה, אך לא בשניהם.

דרישות ייחודיות לתואר במתמטיקה ובפילוסופיה

חובה ללמוד במסגרת דרישת סעיף (‏ii‎)‏ של החוג במתמטיקה, את הקורס תורת הקבוצות (‏20281‎)‏. כמו כן, במסגרת הדרישה לקורס נוסף במתמטיקה, בסעיף (‏v‎)‏ בחוג במתמטיקה, חובה ללמוד את הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472, 4 נ"ז‎)‏.

דרישות ייחודיות לתואר בפילוסופיה ובהיסטוריה

חובה ללמוד את הקורס חשיבה היסטורית (‏פרקים בפילוסופיה של היסטוריה‎)‏ (‏10337‎)‏ וכן חובה לכתוב בו עבודה סמינריונית. הקורס ייחשב במסגרת הקורסים המתקדמים בחוג בפילוסופיה או במסגרת הקורסים המתקדמים בחוג בהיסטוריה, אך לא בשניהם.

דרישות ייחודיות לתואר בפילוסופיה ובמדע המדינה ויחסים בין-לאומיים

הקורס מבוא למחשבה מדינית (‏10611‎)‏ הוא חובה בחוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובחירה בחוג בפילוסופיה במסגרת הדרישות למבואות תחומיים (‏iii‎)‏. בתכנית זו ייחשב הקורס במסגרת החוג במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים ובסעיף המבואות התחומיים (‏iii‎)‏ בחוג בפילוסופיה יש לצבור רק 6 נ"ז באחד משני הקורסים הראשונים. לפיכך, יש לצבור בלימודי פילוסופיה פחות 4 נ"ז.

דרישות ייחודיות לתואר בפילוסופיה ובמדעי החיים

חובה ללמוד במבואות התחומיים בחוג בפילוסופיה את הקורס פילוסופיה של המדע (‏20202‎)‏.

דרישות ייחודיות לתואר בפילוסופיה ובמדעי הקוגניציה

הקורס פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (‏10679‎)‏ הוא חובה בחוג במדעי הקוגניציה ובחירה בחוג בפילוסופיה. לימוד הקורס מקנה נקודות זכות במסגרת החוג במדעי הקוגניציה ועונה על הדרישה ללמוד את אחד משני הקורסים הראשונים במבואות התחומיים של החוג בפילוסופיה. לפיכך, יש לצבור במבואות התחומיים של החוג בפילוסופיה 6-4 נ"ז במקום 12-10 נ"ז, ובחוג כולו פחות 6 נ"ז.

חובה לכלול את הקורס פילוסופיה של מדעי הקוגניציה (‏10942‎)‏ במסגרת קורסי הבחירה של אחד משני החוגים.

כמו כן, הקורס מבוא ללוגיקה (‏10703‎)‏ הוא קורס חובה בשני החוגים. בתכנית זו מקנה הקורס נקודות זכות במסגרת החוג בפילוסופיה. לפיכך, יש לצבור בחוג במדעי הקוגניציה פחות 6 נ"ז.

דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובפילוסופיה

חובה ללמוד במבואות התחומיים בחוג בפילוסופיה את הקורס פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (‏10679‎)‏.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.