תעודת הוראה בהיסטוריה

התכנית מקנה תעודת הוראה בהיסטוריה לבתי ספר על-יסודיים לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה בהיסטוריה (‏חד-חוגי, חד-חוגי עם לימודי חטיבה, דו-חוגי, בהדגשת היסטוריה של עם ישראל‎)‏, במדעי הרוח בהדגשת לימודי המזרח התיכון או במדעי הרוח והחברה בהדגשת לימודי המזרח התיכון, בתכנית דו-חוגית הכוללת חוג בהיסטוריה של המזרח התיכון ותרבויותיו,1 וכן לבעלי תואר בוגר בהיסטוריה (‏לרבות היסטוריה של המזרח התיכון והיסטוריה של עם ישראל1‎)‏ ממוסדות אקדמיים אחרים,2 המבקשים להכשיר את עצמם להוראת המקצוע בבתי ספר על-יסודיים.

תכנית הלימודים לתעודת הוראה בהיסטוריה כוללת קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

א. דרישות החובה במסגרת לימודי התואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה

יש לצבור במסגרת הלימודים לתואר בוגר (‏באחת מהתכניות הנזכרות לעיל‎)‏ או במסגרת ההשלמות לתעודת הוראה, לפחות 12 נ"ז בהיסטוריה של עם ישראל (‏ומתוכן לפחות 6 נ"ז בעת החדשה ולפחות 6 נ"ז בעת העתיקה או בימי הביניים‎)‏, ללמוד לפחות קורס מתקדם אחד בהיסטוריה, ולהגיש לפחות עבודה סמינריונית אחת בקורס בהיסטוריה.

לסטודנטים העתידים ללמד בבתי הספר השייכים לחינוך הערבי, ומתוך התחשבות בדרישות תכנית הלימודים, מומלץ ללמוד שניים מתוך הקורסים האלה:

רמה

נ"ז

החברה הערבית בישראל (‏10657‎)‏

ר

6

בין ציון לציונות: 1914-1881 (‏10121‎)‏

ר

6

מבית לאומי למדינה בדרך: היישוב היהודי בארץ ישראל בין מלחמות העולם (‏10423‎)‏

ר

6

בימי שואה ופקודה (‏10234‎)‏

ר

6

עלייה לרגל: יהודים, נוצרים, מוסלמים (‏10500‎)‏

מ

6

ב. דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה בהיסטוריה

קורסים בחינוך – 24 נ"ז

רמה

נ"ז

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏ 3

ר

6

תכנון לימודים, הוראה והערכה (‏10106‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏

ר

6

הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏10363‎)‏

מ

6

קורסים במתודולוגיה

מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה (‏55169‎)‏ 5,4

(‏6‎)‏ 6

אוריינות מחקר בחינוך (‏55476‎)‏

(‏4‎)‏ 7

הכשרה מעשית

פרקטיקום בהוראת ההיסטוריה (‏55195‎)‏ 9,5

(‏10‎)‏ 8

סמינר דידקטי בהוראת היסטוריה (‏55474‎)‏ 9,5

(‏4‎)‏ 7

המעוניינים להתקבל לתכנית לתעודת הוראה בהיסטוריה יגישו בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת הוראה (‏ראו סעיף ב לעיל‎)‏, ולפני ההרשמה לקורס מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה (‏55169‎)‏.10

יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות הרלוונטיות, ממוצע ציוניהם לתואר הוא 75 לפחות.

סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה בהיסטוריה רק לאחר שצברו לפחות 72 נ"ז בקורסים לתואר הראשון בממוצע של 75 לפחות, עמדו בדרישות שבסעיף א לעיל ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.11

הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לסטודנטים אם התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה עליהם ללמוד.

סטודנטים יהיו זכאים לתעודת הוראה בהיסטוריה אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי ההשלמה (‏במידת הצורך‎)‏ ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על ידי הוועדה.

על הסטודנטים להשלים לפחות 48 נקודות זכות לצורך קבלה לקורס המתודולוגי להוראת ההיסטוריה (‏55169‎)‏ ו-54 נקודות זכות לצורך קבלת הזכאות לתעודת הוראה בהיסטוריה.

ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ובהיקף שאינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם במסגרת תעודת ההוראה.

החלטת ועדת הקבלה תקפה ל-3 שנים, בכפוף לעמידה בדרישות מתווה תכנית הלימודים של משרד החינוך.

לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות אל: eladne@openu.ac.il

להרשמה מקוונת ראו כאן.


1

בוגרי תכניות אלה שלא למדו במסגרת התואר הראשון לפחות קורס אחד בהיסטוריה כללית, יידרשו להשלמות.

2

סטודנטים ממוסדות אקדמיים אחרים בעלי תואר בוגר בהיסטוריה או בהיסטוריה של המזרח התיכון, שאינם עומדים בכלל דרישות החובה המפורטות בסעיף א, יתבקשו ללמוד קורסי השלמה בהתאם לדרישות אלה.

3

או הקורס תורת החינוך (‏55004‎)‏, שאינו מוצע עוד.

4

לקורס מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה (‏55169‎)‏ יש כמה תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה המקצועית. לכן יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים.

5

בקורס זה יש מפגשי חובה.

6

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות.

7

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות.

8

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 10 שעות סמסטריאליות.

9

לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יתקבלו רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה (‏55169‎)‏.

10

את בקשת המועמדות יש לשלוח למזכירות של תכניות הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.

11

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.