חטיבה במקרא ועולמו

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

א. קורסי מבוא – לפחות 6 נ"ז מבין הקורסים הבאים:

רמה

נ"ז

מבוא למקרא (‏10278‎)‏ 1

ר

6

מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל: משלהי תקופת האבן עד כיבושי אלכסנדר (‏10140‎)‏ 2

ר

6

תולדות עם ישראל בימי בית ראשון (‏10700‎)‏ 3

ר

6

ב. לפחות 6 נ"ז במקרא מבין הקורסים הבאים:1

ספר בראשית (‏10667‎)‏

ר

6

ראשית המלוכה בישראל: ספר שמואל (‏10710‎)‏

ר

6

היצירה הנבואית במקרא (‏10902‎)‏

מ

6

ג. לפחות 6 נ"ז בהיסטוריה וארכיאולוגיה מבין הקורסים הבאים: 3,2

חפירה ארכיאולוגית לימודית: תל עיטון (‏10745‎)‏

ר

3

מכורש ועד אלכסנדר: תולדות ישראל בשלטון פרס (‏10550‎)‏

מ

6

מלך, מלוכה וממלכה: עיונים בהיסטוריה ובהיסטוריוגרפיה של ממלכות ישראל ויהודה (‏10937‎)‏

מ

6

 


1

הקורס מבוא למקרא (‏10278‎)‏ יכול להיכלל גם בחלק ב. מי שלמדו את הקורס פרקים בתולדות הלשון העברית: החטיבה הקלאסית (‏10440‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם בסעיף ב.

2

הקורס נקרא בעבר מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופת המקרא. הקורס יכול להיכלל גם בחלק ג.

3

הקורס יכול להיכלל גם בחלק ג.