תעודת הוראה בפסיכולוגיה

התכנית מקנה תעודת הוראה בפסיכולוגיה לבתי ספר על-יסודיים לבעלי תואר בוגר בפסיכולוגיה (‏חד-חוגי או דו-חוגי‎)‏.1 תכנית הלימודים כוללת קורסים בחינוך, בפסיכולוגיה, בדידקטיקה ובהכשרה מעשית.

דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה בפסיכולוגיה2

קורסים בחינוך – 24 נ"ז

רמה

נ"ז

פילוסופיה של החינוך (‏ 10765 ‎)‏ 3

ר

6

תכנון לימודים, הוראה והערכה (‏ 10106 ‎)‏

ר

6

סוגיות בחינוך מיוחד (‏10139‎)‏

ר

6

ליקויי למידה (‏10527‎)‏

מ

6

קורסים במתודולוגיה

דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה (‏55157‎)‏ 5,4

(‏6‎)‏ 6

אוריינות מחקר בחינוך (‏55476‎)‏

(‏4‎)‏ 7

הכשרה מעשית

פרקטיקום בהוראת הפסיכולוגיה (‏55158‎)‏ 9,5

(‏10‎)‏ 8

סמינר דידקטי בהוראת פסיכולוגיה (‏55469‎)‏ 9,5

(‏4‎)‏ 7

המעוניינים להתקבל לתכנית לתעודת הוראה בפסיכולוגיה יגישו בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת הוראה (‏ראו סעיף ב לעיל‎)‏, ולפני ההרשמה לקורס דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה (‏55157‎)‏.10

יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות הרלוונטיות, ממוצע ציוניהם לתואר הוא 75 לפחות.

סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה בפסיכולוגיה רק לאחר שצברו לפחות 72 נ"ז בקורסים לתואר הראשון בממוצע של 75 לפחות, ובכללם קורסי החובה, לפחות קורס מתקדם אחד ועבודה סמינריונית אמפירית, ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.11

הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לסטודנטים אם התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה עליהם ללמוד.

סטודנטים יהיו זכאים לתעודת הוראה בפסיכולוגיה אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי ההשלמה (‏במידת הצורך‎)‏ ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על ידי הוועדה.

ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ובהיקף שאינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם במסגרת תעודת ההוראה.

החלטת ועדת הקבלה תקפה ל-3 שנים, בכפוף לעמידה בדרישות מתווה תכנית הלימודים של משרד החינוך.

לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות ל: danafr@openu.ac.il

להרשמה מקוונת ראו כאן


1

בוגרי האוניברסיטה הפתוחה שקיבלו בעבר תואר בוגר במדעי החברה עם התמקדות בפסיכולוגיה ייחשבו לבוגרי פסיכולוגיה לכל דבר ועניין הקשור לתעודת ההוראה בפסיכולוגיה. בעלי תואר בוגר במדעי החברה בהדגשת חינוך: ליקויי למידה של האוניברסיטה הפתוחה, יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה בפסיכולוגיה אם הם עומדים בתנאים המפורטים בתיאור התכנית בידיעון האקדמי ובאתר האוניברסיטה הפתוחה.

2

מסמסטר ב2012 ואילך אין חובה ללמוד את הקורס יישומי מחשב למדעי החברה (‏10159‎)‏, שאינו מוצע עוד.

3

או הקורס תורת החינוך (‏55004‎)‏, שאינו מוצע עוד.

4

לקורס דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה (‏55157‎)‏ יש כמה תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה המעשית. לכן יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים.

5

בקורס זה יש חובת נוכחות במפגשים.

6

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות.

7

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות.

8

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 10 שעות סמסטריאליות.

9

לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יוכלו להתקבל רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס דידקטיקה של הוראת הפסיכולוגיה (‏55157‎)‏.

10

את בקשות המועמדות יש לשלוח למזכירות של תכניות הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.

11

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.