חטיבה בפסיכולוגיה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

36-26 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

חטיבה זו כוללת קורסי תשתית הדרושים ללימודי החטיבה בפסיכולוגיה, אותם יש להשלים אם לא נלמדו במסגרת התואר החד-חוגי שבו משלבים את החטיבה. לפיכך, הנדרשים להשלמות קורסי התשתית יצטרכו לצבור בלימודי החטיבה נ"ז בהיקף גדול יותר מהדרישה של לימודי החטיבה בתואר.

קורסי תשתית – 10 נ"ז1

רמה

נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א (‏30111‎)‏ 2

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (‏30112‎)‏ 2

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏ 2

ר

4

קורסי החטיבה – לפחות 26 נ"ז

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏

פ

6

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך (‏91412‎)‏

לפחות 3 קורסים מבין: 3

פסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10264‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה חברתית (‏10104‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות (‏10493‎)‏

ר

4

אישיות: תאוריה ומחקר (‏10269‎)‏

ר

4

פסיכולוגיה פיזיולוגית (‏10615‎)‏

ר

6

לפחות 6 נ"ז מתקדמות מבין:4

קוגניציה חזותית (‏10966‎)‏ 5

מ

6

הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (‏10352‎)‏ 6

מ

6

פסיכולוגיה בין-תרבותית (‏10557‎)‏

מ

6

הזדהות עם קבוצות (‏10575‎)‏

מ

6

היסטוריה של הפסיכולוגיה (‏10524‎)‏

מ

6

ליקויי קריאה (‏10593‎)‏

מ

6

ליקויי למידה בחשבון (‏10905‎)‏

מ

6

שינה והפרעות שינה בילדות (‏10904‎)‏

מ

6

מוח וקוגניציה (‏10941‎)‏ 7

מ

6

 


1

סטודנטים בתכנית לתואר בסוציולוגיה עם חטיבה בפסיכולוגיה או לתואר במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים עם חטיבה בפסיכולוגיה, פטורים מלימוד קורסי התשתית הנדרשים לחטיבה בפסיכולוגיה. ראו גם הערה 4 להלן.

2

בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה שבו קורס זה הינו חובה, הקורס ייחשב במניין נ"ז לתואר החד-חוגי ולא במניין נ"ז בחטיבה בפסיכולוגיה.

3

ברשימה זו נכללים הקורסים שהם תנאי הקבלה לקורסים המתקדמים שבהמשך.

4

למרבית הקורסים הללו אחד מתנאי הקבלה הוא הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏. סטודנטים שלומדים את החטיבה יהיו פטורים מתנאי קבלה זה באישור מיוחד של מרכז ההוראה. כמו כן, סטודנטים בתכנית לתואר בסוציולוגיה עם חטיבה בפסיכולוגיה או לתואר במדע המדינה ויחסים בין-לאומיים עם חטיבה בפסיכולוגיה, שלמדו את הקורסים יסודות המחקר הכמותי א (‏10769‎)‏ ויסודות המחקר הכמותי ב (‏10775‎)‏ במסגרת לימודי התשתית של התואר בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה, יפנו למרכז ההוראה של הקורס המתקדם שאותו הם מעוניינים ללמוד מבין הקורסים שברשימה להלן, כדי שיפטור אותם מתנאי הקבלה של קורסי התשתית של החטיבה, על סמך הקורסים 10769 ו-10775. סטודנטים שלמדו בעבר את הקורסים פסיכולוגיה של השואה (‏10920‎)‏, עמדות ושכנוע (‏10361‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם קורסי החטיבה.

5

או הקורס קשב חזותי (‏10525‎)‏, שאינו מוצע עוד.

6

קורס בחירה רק למי שלא למד את הקורס שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ במסגרת לימודי הבחירה בתארים בניהול או בכלכלה עם לימודי חטיבה.

7

או הקורס נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10935‎)‏, שאינו מוצע עוד.