חטיבה במדעי הלמידה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

לימודי תשתית (‏חובה למי שלא למדו את הקורסים במסגרת הדרישות בתכנית העיקרית‎)‏

רמה

נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏ 2,1

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏ 1

ר

3

חובה – 12 נ"ז

רמה

נ"ז

פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10264‎)‏ 3

ר

6

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך (‏91412‎)‏

בחירה – 18-12 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות (‏10493‎)‏ 4

ר

4

קריאה: תאוריה ומעשה (‏10123‎)‏

ר

6

מבוא לבלשנות תאורטית (‏10730‎)‏

ר

6

התפתחות שפה תקינה ולקויה: מהינקות לבגרות (‏10787‎)‏

ר

4

מטפורה בחשיבה החינוכית (‏10568‎)‏

מ

6

הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏10363‎)‏

מ

6

ליקויי למידה (‏10527‎)‏ 5

מ

6

 


1

במקום צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏ ומבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏ אפשר ללמוד את צמד הקורסים יסודות המחקר הכמותי א (‏10769‎)‏ ויסודות המחקר הכמותי ב (‏10775‎)‏, או את צמד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏ והסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏.

2

הלומדים לתואר במתמטיקה עם חטיבה במדעי הלמידה ילמדו במקום הקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏ את אחד מהקורסים מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏, הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏ או תורת ההסתברות (‏20416‎)‏ במסגרת לימודי המתמטיקה.

3

בתואר בוגר בפסיכולוגיה עם חטיבה במדעי הלמידה, הקורס ייחשב במניין נ"ז בתכנית החד-חוגית. במקומו יש ללמוד קורס מלימודי הבחירה.

4

בתואר בוגר בפסיכולוגיה עם חטיבה במדעי הלמידה, הקורס ייחשב במניין נ"ז בתכנית החד-חוגית. לכן אין ללמוד אותו במסגרת קורסי הבחירה של החטיבה.

5

הקורס סוגיות בחינוך מיוחד (‏10139‎)‏ הוא תנאי הקבלה לקורס ליקויי למידה. סטודנטים שלומדים את החטיבה יהיו פטורים מתנאי קבלה זה באישור מיוחד של מרכז/ת ההוראה.