חטיבה במתמטיקה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר1, 2

חובה – 18 נ"ז4,3

רמה

נ"ז

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏4,3 +

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏4,3

ר

6

או

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏ +

ר

6

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏

ר

6

בחירה – 12-6 נ"ז5,3

קורסים בבחירה חופשית מתוך כלל קורסי המתמטיקה,6 להשלמת מכסת הנקודות בחטיבה.7

 


1

בשל האופי ההיררכי של לימודי המתמטיקה, כדאי לתכנן את מסכת לימודי החטיבה במלואה, לפני שמתחילים ללמוד קורסים מתוכה. אפשר ומומלץ להיעזר ביועצים במתמטיקה.

2

מי שלומדים לתואר בוגר בכלכלה עם חטיבה במתמטיקה פטורים מלימוד הקורסים חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142, 3 נ"ז‎)‏, ונושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏10444, 4 נ"ז‎)‏, שבלימודי התשתית של התכנית בכלכלה. לכן יש לצבור בחטיבה במתמטיקה לפחות 35 נ"ז (‏במקום 28 נ"ז‎)‏.

מי שלומדים לתואר בוגר בניהול עם חטיבה במתמטיקה פטורים מלימוד הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏. לכן יש לצבור בחטיבה במתמטיקה לפחות 27 נ"ז (‏במקום 24 נ"ז‎)‏.

3

במקום הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ אפשר לכלול בתכנית את הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏, שאינו מוצע עוד. מי שלמדו את הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106, שאינו מוצע עוד‎)‏ חייבים ללמוד את הקורס חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, שאינו מוצע עוד‎)‏ או את הקורס חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏. מי שלמדו במסגרת לימודי החובה את שני הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, 4 נ"ז‎)‏, שאינם מוצעים עוד, יצברו בלימודי החובה 2 נ"ז פחות, ובלימודי הבחירה 2 נ"ז נוספות.

4

מי שילמדו את הקורס חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ יכולים ללמוד במקום הקורס חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ את צמד הקורסים השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492, 2 נ"ז‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏. הצירוף חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + השלמות בחשבון אינטגרלי (‏20492, 2 נ"ז‎)‏ + חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב (‏20423‎)‏ מקנה סה"כ 12 נ"ז (‏ולא 14 נ"ז, בגין חפיפות בין הקורסים‎)‏.

5

מי שלומדים לתואר בוגר בכלכלה עם חטיבה במתמטיקה, ולמדו את הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏, שאינם מוצעים עוד, חייבים ללמוד גם את הקורס חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224, 5 נ"ז רגילות+2 נ"ז מתקדמות‎)‏ במסגרת קורסי הבחירה של החטיבה, וראו גם הערה 3 לעיל. מי שילמדו את הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ וחשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ בתכנית זו אינם חייבים ללמוד את הקורס חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏.

6

מותר לבחור כל קורס המקנה נקודות זכות במתמטיקה, למעט סמינרים. יוצא מכלל זה הקורס נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏10444‎)‏, שאין ללמוד אותו במסגרת זו. כמו כן לא ניתן לכלול במסגרת זו את הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏, שלמרות תכניו הוא מקנה נקודות בכלכלה או בניהול ולא במתמטיקה. זכרו שחפיפות תוכן בין קורסים עלולות לצמצם את סך הנקודות שהם מקנים במשותף. כאשר יש חפיפה בין קורס לקורסים אחרים, הדבר מצוין בתיאורו בקטלוג הקורסים.

7

בחטיבות במתמטיקה שבהן סך נקודות הזכות שיש לצבור עולה על 24, מותר לכלול במסגרת קורסי הבחירה את אחד הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441, 6 נ"ז‎)‏, יסודות התכנות בשפת Java (‏20478, 4 נ"ז‎)‏, ובלבד שסך הנקודות שייצברו עבור קורסים במתמטיקה בחטיבה יהיה 24 לפחות. בכפוף להיתר של הוועדה לאישור תכניות לימודים, מותר לבחור במקום הקורסים האלה קורס אחר במדעי המחשב.