חטיבה במשפט עסקי

לשילוב רק בתארים: ניהול, מדעי הרוח והחברה, מדעי החברה והרוח ומדעי החברה עם לימודי חטיבה1

30 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

לקורסי הבחירה ברמה מתקדמת שבחטיבה יש תנאי קבלה שאינם נכללים בדרישות החטיבה. יש ללמוד אותם במסגרת התואר העיקרי.

חובה – 24 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא למשפט ולדיני עסקים (‏10836‎)‏ 2

ר

6

דיני חוזים (‏10800‎)‏

פ

6

דיני תאגידים (‏10900‎)‏ 3

מ

6

דיני קניין5,4 או

ר

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏5

מ

6

בחירה – 6 נ"ז

דיני עבודה (‏10354‎)‏ 5

מ

6

שוויון הזדמניות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏

מ

6

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏

מ

6

סוגיות במשפט העברי (‏10229‎)‏

ר

6

דיני נזיקין4

ר

6

דיני קניין (‏10761‎)‏5,4

ר

6

המשפט החוקתי של ישראל (‏10812‎)‏

ר

6

משפט השלטון המקומי בישראל (‏10802‎)‏

ר

6

ישראל והמשפט הבין-לאומי4

ר

4


1

בתכניות לתארים במדעי הרוח והחברה, מדעי החברה והרוח ומדעי החברה בשילוב עם החטיבה במשפט עסקי, 6 נ"ז מלימודי החטיבה ייחשבו במניין נקודות הזכות במדעי החברה הנצברות במסגרת התואר העיקרי. שאר 24 נקודות הזכות שייצברו במסגרת החטיבה לא ייחשבו במניין נקודות אלה. באופן זה, סך נקודות הזכות הנדרשות לכל אחד מהתארים האלה (‏כולל החטיבה‎)‏ הוא 108 נ"ז.

סטודנטים הלומדים לתואר בניהול עם חטיבה במשפט עסקי, נדרשים לצבור רק 16 נ"ז במסגרת לימודי הבחירה בניהול במקום 22 נ"ז, ומהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות. בתכנית כולה נדרש לצבור לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

2

או צמד הקורסים מבוא למשפט ויסודות המשפט (‏10735, 4 נ"ז‎)‏, ויסודות המשפט העסקי (‏10736, 4 נ"ז‎)‏, שנלמדו בפעם האחרונה בסמסטר ג2018.

3

או צמד הקורסים יסודות המשפט העסקי (‏10736, 4 נ"ז‎)‏, שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018 ודיני תאגידים (‏10900‎)‏ במתכונתו הקודמת (‏4 נ"ז‎)‏ שנלמד עד סמסטר ג2018.

4

הקורס עדיין אינו נלמד.

5

לסטודנטים שילמדו את שני הקורסים דיני עבודה (‏10354‎)‏ ודיני קניין במסגרת לימודי החטיבה, קורס אחד ייחשב במסגרת החובה והאחר בבחירה.