חטיבה בניהול

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30 נ"ז, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.

חובה – 24 נ"ז מבין הקורסים:

רמה

נ"ז

התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ 1

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ 1

ר

6

ניהול השיווק (‏10281‎)‏

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏

ר

6

בחירה – 6 נ"ז מתקדמות

קורס מתקדם בניהול 2

מ

6

 


1

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018 הקורס ייחשב להם במסגרת לימודי החובה בחטיבה, והם מנועים מלימוד שני הקורסים: התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ והתנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏.

2

לתואר בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה, חובה לבחור את הקורס המתקדם שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏ או ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏. סטודנטים הלומדים לתואר בפסיכולוגיה עם חטיבה בניהול יכולים ללמוד את הקורס פסיכולוגיה של משא ומתן (‏10973‎)‏ במסגרת התכנית בפסיכולוגיה, או את הקורס דינמיקה של משא ומתן (‏10526‎)‏ במסגרת החטיבה בניהול, אך אין ללמוד את שניהם.