בוגר במדעי החברה בהדגשת ניהול

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏ לפחות 84 נ"ז במדעי החברה

(‏ii‎)‏ לפחות 24 נ"ז מתקדמות במדעי החברה1

(‏iii‎)‏ לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

ב. לימודי תשתית: חובה – 17 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏

פ

4

ג. לימודי ניהול: חובה ובחירה – 60 נ"ז2

חובה – 42 נ"ז3,2

התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ 3

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ 3

ר

6

ניהול השיווק (‏10281‎)‏

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏ 2 או

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות משולב התנסות מעשית (‏10847‎)‏ 2

ר

9

התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏ 4 או

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏ 4

ר

6

יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

בחירה – לפחות 18 נ"ז מתקדמות 5

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏

מ

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏

מ

6

דיני תאגידים (‏10900‎)‏ 6

מ

6

מחקרי שיווק (‏10350‎)‏ 7

מ

6

דינמיקה של משא ומתן (‏10526‎)‏

מ

4

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏

מ

3

יחסי עבודה (‏10588‎)‏ 8

מ

6

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏

מ

6

מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות (‏10596‎)‏

מ

6

ניהול אסטרטגי (‏10908‎)‏

מ

6

ניהול בין-לאומי (‏10517‎)‏

מ

6

ניהול הפרסום (‏10344‎)‏

מ

6

ניתוח דוחות פיננסיים (‏10389‎)‏

מ

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

סמינר מצטיינים בניהול: התנסות בארגונים (‏10981‎)‏ 9

מס

6

פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים (‏10992‎)‏10

מס

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בניהול.

ה. בחירה חופשית: 31 נ"ז 5,3,2

בלימודי הבחירה החופשית חובה ללמוד קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעים. כמו כן יש לכלול לפחות 7 נ"ז במדעי החברה ומתוכן לפחות 6 נ"ז מתקדמות. אם נצברו נקודות זכות עודפות במסגרת לימודי הבחירה בניהול, הן ייחשבו כחלק מלימודי הבחירה החופשית.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

הנקודות הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 84 הנקודות במדעי החברה, הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏.

2

הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏, הוא חובה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א2015 ואילך, במקום הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏‏10645‎‎)‏‏ שעבר לקורסי הבחירה. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2015, נדרשים ללמוד אחד מבין הקורסים הללו במסגרת לימודי החובה, ולמי שיבחרו ללמוד את שניהם, הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏ ייחשב במסגרת לימודי החובה בניהול, והקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ ייחשב במסגרת לימודי הבחירה החופשית.

מי שיבחרו ללמוד את הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות‏ משולב התנסות מעשית המקנה 9 נ"ז , יוכלו לצבור 3 נ"ז פחות במסגרת לימודי הבחירה החופשית במדעי החברה.

3

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018 פטורים מלימוד הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (‏‏10430‎‎)‏‏ והתנהגות ארגונית-מקרו (‏‏10434‎‎)‏‏, ויצברו 6 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול ו-6 נ"ז יותר במדעי החברה בלימודי הבחירה החופשית.

4

ניתן ללמוד את שני הקורסים. לסטודנטים שילמדו את שניהם, ייחשב קורס אחד במסגרת הבחירה החופשית (‏ראו סעיף ה‎)‏.

5

מי שלמדו את הקורס תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש (‏10516‎)‏ (‏6 נקודות זכות מתקדמות‎)‏, שאינו מוצע עוד, יוכלו לכלול נ"ז בגין קורס זה במסגרת לימודי הבחירה בניהול או במסגרת לימודי הבחירה החופשית.

6

תנאי הקבלה לקורס זה אינם נכללים במסגרת לימודי החובה או הבחירה בתכנית.

7

בעבר נקרא הקורס בשם מתודולוגיה של סקרים.

8

החל מסמסטר א2021 תופסק הוראת הקורס ובנוסף לא ניתן יהיה לכתוב במסגרתו עבודה סמינריונית בניהול.

9

לקורס יתקבלו סטודנטים מצטיינים בלימודיהם שהסמינר יוצע להם באופן אישי.

10

חובה לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה למעט במקרים המפורטים בתיאור הקורס.