חטיבה בכלכלה

32-26 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.1

חובה – 20 נ"ז1

רמה

נ"ז

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ 2

פ

3

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏ 2

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏ 2

פ

4

מקרוכלכלה א (‏10793‎)‏

ר

3

תורת המחירים א (‏10627‎)‏

ר

3

תורת המחירים ב (‏10628‎)‏ 1

ר

4

בחירה – 12-6 נ"ז,3 ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות4

תורת המחירים ג (‏10629‎)‏ 3

ר

3

מקרוכלכלה ב (‏10794‎)‏ 3

ר

3

מושגי יסוד באקונומטריקה (‏10284‎)‏ 3

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

כלכלת ישראל (‏10954‎)‏

מ

3

כלכלה ציבורית (‏10917‎)‏

מ

3

כלכלת עבודה (‏10519‎)‏

מ

3

כלכלה בין-לאומית ריאלית (‏10397‎)‏

מ

3

העדפה ובחירה חברתית (‏10502‎)‏

מ

3

כלכלה בין-דורית (‏10574‎)‏

מ

3

מכרזים ושווקים אלקטרוניים (‏10949‎)‏

מ

3

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏

מ

3


1

החל מסמסטר א2018 הקורס תורת המחירים ב (‏10628‎)‏ מקנה 4 נ"ז. מי שלמדו את הקורס עד סמסטר ב2017 במתכונתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז, יצברו 1 נ"ז פחות בלימודי החובה בחטיבה, בחטיבה בכלכלה ובתכנית כולה, ובלבד שיצברו לפחות 108 נ"ז לתואר.

2

קורס זה הינו חובה בחטיבה ובתכנית בניהול עם לימודי חטיבה. בתכנית לתואר בניהול עם חטיבה בכלכלה, הקורס ייחשב במניין נ"ז לתואר בניהול ולא במניין נ"ז בחטיבה בכלכלה.

3

בתכנית לתואר בניהול עם חטיבה בכלכלה, שלושת הקורסים הראשונים ברשימת הבחירה הם חובה. בנוסף, בתכנית זו יש להשלים לפחות עוד 6 נ"ז מתקדמות מלימודי הבחירה בחטיבה.

4

מי שלמדו את הקורס כלכלה מוניטרית בין-לאומית (‏‏10398‎‎)‏ (‏3 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם כנ"ז בחירה בלימודי החטיבה.