חטיבה בכלכלה

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

32-26 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות.1

חובה – 20 נ"ז1

רמה

נ"ז

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ 2

פ

3

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏ 2

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏ 2

פ

4

מקרוכלכלה א (‏10793‎)‏

ר

3

תורת המחירים א (‏10627‎)‏

ר

3

תורת המחירים ב (‏10628‎)‏ 1

ר

4

בחירה – 12-6 נ"ז,3 ובהן לפחות 6 נ"ז מתקדמות4

תורת המחירים ג (‏10629‎)‏ 3

ר

3

מקרוכלכלה ב (‏10794‎)‏ 3

ר

3

מושגי יסוד באקונומטריקה (‏10284‎)‏ 3

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

כלכלת ישראל (‏10954‎)‏

מ

3

כלכלה ציבורית (‏10917‎)‏

מ

3

כלכלת עבודה (‏10519‎)‏

מ

3

כלכלה בין-לאומית ריאלית (‏10397‎)‏

מ

3

העדפה ובחירה חברתית (‏10502‎)‏

מ

3

כלכלה בין-דורית (‏10574‎)‏

מ

3

מכרזים ושווקים אלקטרוניים (‏10949‎)‏

מ

3

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏

מ

3

כלכלה מוניטרית (‏10971‎)‏ 5

מ

3

 


1

החל מסמסטר א2018 הקורס תורת המחירים ב (‏10628‎)‏ מקנה 4 נ"ז. מי שלמדו את הקורס עד סמסטר ב2017 במתכונתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז, יצברו 1 נ"ז פחות בלימודי החובה בחטיבה, בחטיבה בכלכלה ובתכנית כולה, ובלבד שיצברו לפחות 108 נ"ז לתואר.

2

קורס זה הינו חובה בחטיבה ובתכנית בניהול עם לימודי חטיבה. בתכנית לתואר בניהול עם חטיבה בכלכלה, הקורס ייחשב במניין נ"ז לתואר בניהול ולא במניין נ"ז בחטיבה בכלכלה.

3

בתכנית לתואר בניהול עם חטיבה בכלכלה, שלושת הקורסים הראשונים ברשימת הבחירה הם חובה. בנוסף, בתכנית זו יש להשלים לפחות עוד 6 נ"ז מתקדמות מלימודי הבחירה בחטיבה.

4

מי שלמדו את הקורס כלכלה מוניטרית בין-לאומית (‏‏10398‎‎)‏ (‏3 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד, נ"ז בגין קורס זה ייחשבו להם כנ"ז בחירה בלימודי החטיבה.

5

הקורס עדיין אינו נלמד.