בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במדעים בהדגשת מתמטיקה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

(‏i‎)‏

לפחות 84 נ"ז במדעים

(‏ii‎)‏

לפחות 24 נ"ז מתקדמות במדעים,1 ובכללן – לפחות 18 נ"ז מתקדמות במתמטיקה

(‏iii‎)‏

לא יותר מ-36 נ"ז ברמת פתיחה

ב. לימודי מתמטיקה:2 לפחות 70 נ"ז3

(‏i‎)‏ הקורסים – 45נ"ז:3

רמה

נ"ז

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ 4,3

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏40475‎)‏ 4,3

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏ 5,4

ר52

7

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית 2 (‏20229‎)‏

ר

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 (‏20280‎)‏

ר

4

פונקציות מרוכבות (‏20243‎)‏

ר33

6

מבנים אלגבריים (‏20230‎)‏

ר3+מ3

6

(‏ii‎)‏ אחד מהקורסים – 4 נ"ז:

תורת הקבוצות (‏20281‎)‏

ר

4

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏20476‎)‏

ר

4

(‏iii‎)‏ אחד מהקורסים – 6-3 נ"ז:6

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏

ר

3

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏

ר

4

תורת ההסתברות (‏20416‎)‏

ר

6

(‏iv‎)‏ קורסים מתקדמים – 12-10 נ"ז:

לפחות שני קורסים מתקדמים, ובהם לפחות אחד מן השְלָשָה הראשונה:

טופולוגיה קבוצתית (‏20521‎)‏ 7

מ

4

מבוא לאנליזה פונקציונלית (‏20525‎)‏ 7

מ

4

תורת המידה (‏20324‎)‏

מ

6

משוואות דיפרנציאליות חלקיות (‏20394‎)‏ 7

מ

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות 2 (‏20599‎)‏

מ

4

אנליזה נומרית 2 (‏20900‎)‏ 8

מ

4

לוגיקה מתמטית (‏20327‎)‏

מ

6

הרחבת שדות ותורת גלואה (‏20511‎)‏

מ

4

(‏v‎)‏ קורסים נוספים במתמטיקה – לפחות 8 נ"ז9

אפשר לבחור קורסים מתקדמים נוספים מסעיף (‏iv‎)‏ או קורסים מהרשימה הבאה:10

אשנב למתמטיקה (‏04101‎)‏ 11

פ

6

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏

ר

4

תורת המספרים האלמנטרית (‏20413‎)‏

ר

4

תורת הקודים (‏20296‎)‏ 12

ר

4

אנליזה נומרית 1 (‏20462‎)‏ 8

ר

4

תורת הגרפים (‏20295‎)‏

ר22

4

תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏ 13

ר

4

תורת המשחקים (‏20216‎)‏

ר22

4

לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏

ר

4

(‏vi‎)‏ דרישות סמינריוניות – 3-0 נ"ז14

סמינר אחד במתמטיקה

מס

3-0

ג. לימודי מדעי המחשב: 6-4 נ"ז

אחד מהקורסים:15

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 16

ר

6

יסודות התכנות בשפת Java (‏20478‎)‏ 17

ר

4

ד. לימודי פיסיקה: 6-3 נ"ז

קורס עיוני (‏שאינו קורס מעבדה‎)‏ אחד כלשהו בפיסיקה.

ה. בחירה חופשית

קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏. את שאר נקודות הזכות לתואר (‏כמפורט בסעיף א‎)‏ ניתן להשלים בקורסים במתמטיקה מסעיף ב, או בקורסים מדיסציפלינות אחרות.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

מתוכן לפחות 18 נ"ז המשויכות לאחת מן הדיסציפלינות הבאות: מתמטיקה, מדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מדעי כדור-הארץ (‏כלומר לא מתוך קורסים המקוטלגים ב"מדעים-כללי"‎)‏. 24 נ"ז הנצברות במילוי דרישה זו נכללות במכסת 84 נ"ז במדעים הנדרשות בסעיף א(‏i‎)‏.

2

לימודי מתמטיקה מובנים מיסודם. לפיכך, יש חשיבות רבה ללימוד קורסי החובה בסדר הגיוני ולהשלמת הדרישות בבחירה מתאימה. אפשר ורצוי להסתייע ביועצי המתמטיקה.

3

מי שלמדו את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, 4 נ"ז‎)‏, שאינם מוצעים עוד, יצברו בסעיף ב ובסעיף ב(‏i‎)‏, 2 נ"ז פחות.

4

חובה ללמוד את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ או את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏, שאינם מוצעים עוד. צירופים אחרים מבין קורסים אלה (‏20212+20474 או 20475+20106‎)‏ אינם אפשריים.

5

לפני סמסטר ב2020 הקנה הקורס 6 נ"ז (‏ברמה רגילה‎)‏. מי שלמדו את קורס זה לפני סמסטר זה, יצברו פחות 1 נ"ז בסעיף ב, ובסעיף ב(‏i‎)‏, ופחות 2 נ"ז מתקדמות במתמטיקה בסעיף א(‏ii‎)‏

6

יש חפיפת תוכן חלקית בין הקורסים בסעיף זה.

7

לפני סמסטר א2019 הקנה הקורס 6 נ"ז (‏ברמה מתקדמת‎)‏.

8

הקורס אנליזה נומרית 1 (‏20462, 4 נ"ז‎)‏, שאינו חובה בתכנית, הוא רקע דרוש ללימוד הקורס אנליזה נומרית 2 (‏20900‎)‏ – אפשר ללמוד אותו כקורס בחירה, ראו בסעיף ב(‏v‎)‏.

9

עד סמסטר ג2018 (‏כולל‎)‏ נכלל הקורס מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים (‏20297, 6 נ"ז‎)‏ ברשימה שבסעיף ב(‏v‎)‏. החל מסמסטר ב2019 הוצא הקורס מרשימה זו והוא לא יקנה עוד נקודות זכות במתמטיקה. אפשר ללמוד אותו במסגרת הבחירה החופשית בלבד (‏כקורס במדעים‎)‏.

10

זכרו שחפיפות תוכן בין קורסים שונים עלולות לצמצם את סך הנקודות שהם מקנים במשותף. כאשר יש חפיפה בין קורס לקורסים אחרים, הדבר מצוין בתיאורו בקטלוג הקורסים.

11

הקורס אשנב למתמטיקה (‏04101‎)‏ מיועד למתחילים.

12

או הקורס במתכונתו הקודמת, שהקנתה 3 נ"ז לפני סמסטר ג2016.

13

לימוד הקורס תולדות המתמטיקה (‏20472‎)‏ פוטר מחובת קורס מרחיב-דעת (‏ראו סעיף ה‎)‏.

14

מותר סמינר המקנה 3 נ"ז, או סמינר מצומצם ללא ניקוד, הנסמך על אחד הקורסים המקנים נ"ז מתקדמות במתמטיקה. החל מסמסטר א2021 תבוטל האפשרות לכלול סמינר ללא ניקוד בתכנית. ראו פירוט בתיאורי הקורסים הרלוונטיים. אין לכלול יותר משני סמינרים בתכנית הלימודים לתואר.

15

בכפוף להיתר של הוועדה לאישור תכניות לימודים, מותר ללמוד קורס אחר במדעי המחשב.

16

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

17

הקורס יסודות התכנות בשפת Java (‏20478‎)‏ אינו מספיק כרקע למי שמתכוון לכלול קורסים במדעי המחשב במסגרת לימודי הבחירה.