בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במתמטיקה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

לפחות 84 נ"ז במתמטיקה, ובכללן לפחות 32 נ"ז מתקדמות במתמטיקה;

לפחות 96 נ"ז במתמטיקה ובמדעי המחשב

ב. קורסי חובה במתמטיקה:1 לפחות 80 נ"ז2

(‏i‎)‏ הקורסים – 45נ"ז:2

רמה

נ"ז

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ 3,2

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ 3,2

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏ 4

ר5+מ2

7

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית 2 (‏20229‎)‏

ר

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 (‏20280‎)‏

ר

4

פונקציות מרוכבות (‏20243‎)‏

ר3+מ3

6

מבנים אלגבריים (‏20230‎)‏

ר3+מ3

6

(‏ii‎)‏ אחד מהקורסים – 4 נ"ז:

תורת הקבוצות (‏20281‎)‏

ר

4

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏20476‎)‏

ר

4

(‏iii‎)‏ אחד מהקורסים – 6-3 נ"ז:5

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏

ר

3

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏

ר

4

תורת ההסתברות (‏20416‎)‏

ר

6

(‏iv‎)‏ אחד מהקורסים – 4 נ"ז:6

אנליזה נומרית 1 (‏20462‎)‏ 7

ר

4

תורת הגרפים (‏20295‎)‏

ר22

4

תורת המשחקים (‏20216‎)‏

ר22

4

(‏v‎)‏ קורסים מתקדמים – לפחות 24 נ"ז:

לפחות שישה8קורסים מתקדמים, ובהם לפחות שני קורסים מן השְלָשָה הראשונה, ואחד מן השְלָשָה השנייה:

טופולוגיה קבוצתית (‏20521‎)‏ 9

מ

4

מבוא לאנליזה פונקציונלית (‏20525‎)‏ 9

מ

4

תורת המידה (‏20324‎)‏

מ

6

משוואות דיפרנציאליות חלקיות (‏20394‎)‏ 9

מ

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות 2 (‏20599‎)‏

מ

4

אנליזה נומרית 2 (‏20900‎)‏ 7

מ

4

לוגיקה מתמטית (‏20327‎)‏

מ

6

הרחבת שדות ותורת גלואה (‏20511‎)‏

מ

4

(‏vi‎)‏ דרישות סמינריוניות – 3-0 נ"ז10

סמינר אחד במתמטיקה

מס

3-0

ג. קורס חובה במדעי המחשב: 6-4 נ"ז

אחד מהקורסים:11

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 12

ר

6

יסודות התכנות בשפת Java (‏20478‎)‏ 13

ר

4

ד. קורס חובה בפיסיקה: 6-3 נ"ז

קורס עיוני (‏שאינו קורס מעבדה‎)‏ אחד כלשהו בפיסיקה.

ה. קורסי בחירה

קורסי הבחירה משמשים להשלמת מכסות הנקודות הנדרשות בסעיף א. כמו כן, חובה ללמוד במסגרת זו קורס מרחיב-דעת אחד מתוך רשימת קורסים מרחיבי-דעת במדעי הרוח או במדעי החברה, או את הקורס תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏ שברשימה להלן. מעבר לדרישות הללו ניתן ללמוד קורסים בבחירה חופשית ממגוון קורסי האו"פ.

קורסי הבחירה במתמטיקה כוללים את הקורסים העודפים מסעיף ב,14וכן את הקורסים:

אשנב למתמטיקה (‏04101‎)‏ 15

פ

6

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏

ר

4

תורת המספרים האלמנטרית (‏20413‎)‏

ר

4

תורת הקודים (‏20296‎)‏ 16

ר

4

תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏

ר

4

לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏

ר

4

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה
  • קורס מרחיב-דעת

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

לימודי מתמטיקה מובנים מיסודם. לפיכך, יש חשיבות רבה ללימוד קורסי החובה בסדר הגיוני, ולהשלמת הדרישות בבחירה מתאימה. אפשר ורצוי להסתייע ביועצי המתמטיקה.

2

מי שלמדו את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, 4 נ"ז‎)‏, שאינם מוצעים עוד, יצברו בסעיף ב ובסעיף ב(‏i‎)‏ 2 נ"ז פחות.

3

חובה ללמוד את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ או את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏, שאינם מוצעים עוד. צירופים אחרים מבין קורסים אלה (‏20212+20474 או 20475+20106‎)‏ אינם אפשריים.

4

לפני סמסטר ב2020 הקנה הקורס 6 נ"ז (‏ברמה רגילה‎)‏. מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, יצברו פחות 1 נ"ז בסעיף ב ובסעיף ב (‏i‎)‏, ובסעיף א' פחות 2 נ"ז מתקדמות במתמטיקה

5

יש חפיפת תוכן חלקית בין הקורסים בסעיף זה.

6

עד סמסטר ג2018 (‏כולל‎)‏ נכלל הקורס מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים (‏20297, 6 נ"ז‎)‏ ברשימה שבסעיף ב(‏iv‎)‏. החל מסמסטר ב2019 הוצא הקורס מרשימה זו והוא לא יקנה עוד נקודות זכות במתמטיקה. אפשר ללמוד אותו במסגרת הבחירה החופשית בלבד.

7

הקורס אנליזה נומרית 1 (‏20462‎)‏ הוא רקע דרוש לקורס אנליזה נומרית 2 (‏20900‎)‏.

8

החל מסמסטר א2019 נדרשים לפחות שישה קורסים מתקדמים בסעיף ב(‏v‎)‏. סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית זו לפני סמסטר א2019 רשאים ללמוד חמישה קורסים בלבד בסעיף זה. אי לכך ייתכן שסטודנטים אלה יצברו עד 4 נ"ז פחות במכסות הנדרשות בסעיף א, בסעיף ב ובסעיף ב(‏v‎)‏. בכל מקרה יש לצבור לפחות 108 נ"ז לתואר.

9

לפני סמסטר א2019 הקנה הקורס 6 נ"ז (‏ברמה מתקדמת‎)‏.

10

מותר סמינר המקנה 3 נ"ז, או סמינר מצומצם ללא ניקוד, הנסמך על אחד הקורסים המקנים נ"ז מתקדמות במתמטיקה. החל מסמסטר א2021 תבוטל האפשרות לכלול סמינר ללא ניקוד בתכנית. ראו פירוט בתיאורי הקורסים הרלוונטיים. אין לכלול יותר משני סמינרים בתכנית הלימודים לתואר.

11

בכפוף להיתר של הוועדה לאישור תכניות לימודים, מותר ללמוד קורס אחר במדעי המחשב.

12

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

13

הקורס יסודות התכנות בשפת Java (‏20478‎)‏ אינו מספיק כרקע למי שמתכוון לכלול קורסים במדעי המחשב במסגרת לימודי הבחירה.

14

"קורסים עודפים מסעיף ב" הם קורסים שלא נבחרו במסגרת מילוי דרישות החובה. זכרו שחפיפות תוכן בין קורסים עלולות לצמצם את סך הנקודות שהם מקנים במשותף. כאשר יש חפיפה בין קורס לקורסים אחרים, הדבר מצוין בתיאורו בקטלוג הקורסים.

15

הקורס אשנב למתמטיקה (‏04101‎)‏ מיועד למתחילים.

16

או הקורס במתכונתו הקודמת, שהקנתה 3 נ"ז לפני סמסטר ג2016.