תעודת הוראה במדעי המחשב

התכנית מקנה תעודת הוראה במדעי המחשב לבתי ספר על-יסודיים לבעלי תואר בוגר במדעי המחשב. בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בתחומים קרובים יצטרכו להשלים תחילה לימודים של קורסים במדעי המחשב ו/או קורסים במתמטיקה. יועץ אקדמי לתעודת הוראה במדעי המחשב יקבע לכל סטודנט את תכנית ההשלמה המתאימה.

תכנית הלימודים לתעודת הוראה במדעי המחשב כוללת קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה במדעי המחשב

קורסים בחינוך – 21 נ"ז

רמה

נ"ז

פילוסופיה של החינוך (‏ 10765 ‎)‏

ר

6

תכנון לימודים, הוראה והערכה (‏ 10106 ‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה בחינוך (‏ 10125 ‎)‏

ר

6

ממדעי המחשב להוראתם: רקע, התפתחות וסוגיות נבחרות (‏20560‎)‏

מ

3

קורסים במתודולוגיה

אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏

ר

4

סדנה בדידקטיקה של מדעי המחשב (‏55467‎)‏ 2,1

(‏6‎)‏ 3

אוריינות מחקר בחינוך (‏55476‎)‏

(‏4‎)‏ 4

הכשרה מעשית

פרקטיקום בהוראת מדעי המחשב (‏55468‎)‏ 6,2

(‏10‎)‏ 5

סמינר דידקטי בהוראת מדעי המחשב (‏55475‎)‏ 6,2

(‏4‎)‏ 4

המעוניינים להתקבל לתכנית לתעודת הוראה במדעי המחשב יגישו בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת הוראה ולפני ההרשמה לקורס סדנה בדידקטיקה של מדעי המחשב (‏55467‎)‏.7

יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות הרלוונטיות, ממוצע ציוניהם לתואר הוא 75 לפחות.

סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה במדעי המחשב רק לאחר שצברו לפחות 72 נ"ז בקורסים לתואר הראשון בממוצע של 75 לפחות, ובכללם קורסי החובה, לפחות קורס מתקדם אחד, ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על-ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.8

הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לסטודנטים אם התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה עליהם ללמוד.

סטודנטים יהיו זכאים לתעודת הוראה במדעי המחשב אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי ההשלמה (‏במידת הצורך‎)‏ ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על ידי הוועדה.

ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ובהיקף שאינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם במסגרת תעודת ההוראה.

החלטת ועדת הקבלה תקפה ל-3 שנים, בכפוף לעמידה בדרישות מתווה תכנית הלימודים של משרד החינוך.

לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות ל: ela@openu.ac.il

להרשמה מקוונת ראו כאן


1

לקורס סדנה בדידקטיקה של הוראת מדעי המחשב (‏55467‎)‏ יש כמה תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה המעשית לכן יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים.

2

בקורס זה יש חובת נוכחות במפגשים.

3

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות.

4

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות.

5

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 10 שעות סמסטריאליות.

6

לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יוכלו להתקבל רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס סדנה בדידקטיקה של הוראת מדעי המחשב (‏55467‎)‏.

7

את בקשות המועמדות יש לשלוח למזכירות של תכניות הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.

8

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.