לימודי תעודה במדעי המחשב

התכנית ללימודי תעודה במדעי המחשב מיועדת לבעלי תואר בוגר במדעים מדויקים או בהנדסה המעוניינים להשתלם במדעי המחשב.

התכנית מקנה ידע בסיסי בתחום מדעי המחשב והיא מורכבת מקורסים תאורטיים ויישומיים מתואר ראשון במדעי המחשב. התכנית מהווה תשתית טובה להמשך לימודים לתואר שני במדעי המחשב ולעבודה בתחום.

מסיימי לימודי התעודה יוכלו להגיש מועמדות לתואר שני. מועמדותם תישקל בהתאם לציוניהם בתואר הראשון ובלימודי התעודה.

הגשת מועמדות

הגשת המועמדות ללימודי תעודה תעשה בצורה מקוונת. את טופס המועמדות ניתן להגיש באופן שוטף במהלך כל השנה (‏למרות שהרישום לקורסים מתקיים במועדים מסויימים בלבד‎)‏.

הגשת המועמדות צריכה להיות מלווה במסמכים רשמיים על לימודים קודמים. את המסמכים יש לשלוח בדואר למרכז להישגים לימודיים בקריית האו"פ ברעננה או להגיש, בתיאום מראש, באחד ממרכזי הלימוד של האו"פ.

המסמכים הנדרשים הם תעודת גמר של התואר הראשון (‏‏או אישור זכאות‎‎)‏‏ כולל גיליונות הציונים (‏מסמך מקורי או עותק מאושר‎)‏.

אפשר לצרף צילומי תעודות ומסמכים באחד מן התנאים הבאים:

  • לצילומים יצורף אישור נוטריוני.
  • הצילומים אושרו (‏לאחר הצגת המקור‎)‏ במרכז ההישגים הלימודיים בקריית האו"פ ברעננה.
  • הצילומים אושרו (‏לאחר הצגת המקור‎)‏ על-ידי יועצים במרכזי הלימוד ברחבי הארץ. (‏‏מידע על המקומות בהם פועלים יועצים אפשר למצוא כאן‎‎)‏

סטודנטים או בוגרים של האו"פ יכולים להגיש מועמדות מקוונת, ללא צורך בהגשת מסמכים נוספים.

הגשת המועמדות כרוכה בתשלום. הסכום לתשלום מפורט בפרק ההרשמה (‏‏‏טבלה 3: תשלומים אחרים‎‎‎)‏‏‏ באתר האו"פ. דמי הגשת המועמדות אינם מוחזרים בכל מקרה.

אישור תכנית הלימודים

תכנית ללימודי תעודה במדעי המחשב היא אישית וצריכה לקבל את אישור הוועדה לאישור תכניות לימודים.

מועמדים שלמדו קורסים אקדמיים במדעי המחשב, יוכלו להגיש בקשה להכרה בקורסים אלה במסגרת פנייתם לאישור התכנית בוועדה לאישור תכניות לימודים.

בכל מקרה יהיו הסטודנטים חייבים ללמוד לפחות חמישה קורסים מתוך הקורסים הדרושים ללימודי התעודה.

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף אפשר לפנות ליועץ מתחום מדעי המחשב.

התכנית מתבססת על ידע קודם של קורסי החובה הבאים במתמטיקה לתואר ראשון במדעי המחשב: אלגברה לינארית 1 (‏‏20109‎‎)‏, חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏20474‎‎)‏‏, חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏‏20475‎‎)‏‏, הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏‏20425‎‎)‏‏, וכן על ידע קודם של הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏‏20441‎‎)‏‏ או קורס דומה ברמתו ובתוכנו. החסרים ידע קודם זה, כולו או חלקו, יהיו חייבים להשלימו לפני תחילת הלימודים בתכנית זו.

פירוט הקורסים בתכנית לימודי תעודה במדעי המחשב:

8 קורסי חובה

רמה

נ"ז

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏20476‎)‏

ר

4

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

ר

6

אלגוריתמים (‏20417‎)‏

ר

4

אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏

ר

4

מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

ר

3

ארגון המחשב (‏20471‎)‏ 1

ר

3

מערכות הפעלה (‏20594‎)‏

מ

4

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏ 2

מ

4

קורס בחירה אחד 2

אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏ 3

ר

4

מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏

ר

4

מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏ 4

ר

3

עקרונות פיתוח מערכות מידע (‏20436‎)‏

ר

4

מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (‏20585‎)‏ 5

מ

4

שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎)‏

מ

4

מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏ 6

מ

6

מבוא לקריפטוגרפיה (‏20580‎)‏

מ

4

קומפילציה (‏20364‎)‏

מ

4

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

גרפיקה ממוחשבת (‏20562‎)‏

מ

4

חישוביות ביולוגית (‏20581‎)‏

מ

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

שפות תכנות (‏20905‎)‏

מ

4

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4

תכנות מערכות דפנסיבי (‏20937‎)‏

מ

4

סדנה בתכנות מונחה עצמים (‏20586‎)‏

מס

3

סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java (‏20503‎)‏

מס

3

סדנה בבסיסי-נתונים (‏20563‎)‏

מס

3

סדנה במערכות הפעלה (‏20587‎)‏

מס

3

סדנה בתקשורת מחשבים (‏20588‎)‏

מס

3

סדנה באבטחת מידע (‏20931‎)‏

מס

3

סדנה במדעי הנתונים (‏20936‎)‏

מס

3

המעוניינים להמשיך ללימודי תואר שני במדעי המחשב צריכים ללמוד את הקורס מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (‏20585‎)‏ במסגרת קורסי הבחירה של לימודי התעודה או בנוסף. כמו כן, עליהם להשלים את הקורסים לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏ ואלגברה לינארית 2 (‏20229‎)‏, אם לא למדו קורס זה במסגרת לימודיהם הקודמים.


1

קורס זה מניח ידע קודם במערכות ספרותיות. ניתן ללמוד את הקורס מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏, במסגרת קורסי הבחירה או להשלים את החומר הדרוש באופן עצמאי.

2

או הקורס הנדסת תוכנה: הפשטה ועיצוב מונחה עצמים (‏20442‎)‏, שאינו מוצע עוד. למי שלמד בעבר את שני הקורסים תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏, הנדסת תוכנה: הפשטה ועיצוב מונחה עצמים (‏20442‎)‏, קורס אחד ייחשב במסגרת קורסי החובה ואחד במסגרת הבחירה.

3

הקורס אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏ יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2021. סטודנטים שלמדו קורס זה, הקורס ייחשב להם במניין קורסי הבחירה.

4

הקורס מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏ יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2021. סטודנטים שלמדו קורס זה, הקורס ייחשב להם במניין קורסי הבחירה.

5

או הקורס חישוביות ומבוא לסיבוכיות (‏20365, 6 נ"ז‎)‏ או הקורס סיבוכיות חישובית (‏20545, 4 נ"ז‎)‏, שאינם מוצעים עוד. ראו גם הערה למעוניינים להמשיך ללימודי תואר שני במדעי המחשב.

6

החל מסמסטר א2022 יקנה קורס זה 4 נ"ז (‏ברמה מתקדמת‎)‏.