תעודת הוראה בספרות

התכנית מקנה תעודת הוראה בספרות לבתי ספר על-יסודיים לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה באחת מהתכניות בספרות, או במדעי הרוח, או במדעי הרוח והחברה, שעמדו בדרישות החובה המפורטות בסעיף 1 להלן, ולבעלי תואר בוגר בספרות מאוניברסיטאות אחרות,1 המבקשים להכשיר את עצמם להוראת ספרות בבתי ספר על-יסודיים בישראל.2

תכנית הלימודים לתעודת הוראה בספרות כוללת קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

1. דרישות החובה במסגרת לימודי התואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה

א. קורס בבלשנות

רמה

נ"ז

חקר השפה: יסודות ויישומים (‏10143‎)‏ 3

פ

6

ב. קורסים בספרות

לפחות 60 נ"ז בספרות,4 לפי הפירוט שלהלן, ובכללן לפחות 18 נ"ז מתקדמות5 בספרות

(‏i‎)‏ קורסי חובה – 24 נ"ז

הפואטיקה של הסיפורת (‏10290‎)‏

ר

6

מבוא לשירה (‏10808‎)‏ 6

ר

6

שירת החול העברית בספרד המוסלמית (‏10647‎)‏

ר

6

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (‏10154‎)‏ 7

פ

6

(‏ii‎)‏ קורסים בספרות כללית8

לפחות 18 נ"ז ובכללן קורס מתקדם אחד.

גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏10107‎)‏

פ

6

תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות זמננו (‏10734‎)‏

ר

6

יצירות נבחרות בספרות המערב (‏10778‎)‏

ר

6

החיזיון השקספירי (‏10215‎)‏

ר

6

מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19 (‏10221‎)‏

ר

6

ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (‏10378‎)‏

מ

6

גלגוליו של רומן החניכה (‏10951‎)‏

מ

6

לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום (‏10561‎)‏

מ

6

(‏iii‎)‏ קורסים בספרות עברית9

לפחות 18 נ"ז ובכללן לפחות קורס מתקדם אחד

הסיפור העברי בראשית המאה ה- 20 (‏ 10112 ‎)‏

פ

6

תולדות הספרות העברית החדשה (‏10168‎)‏

ר

6

בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך – לאומיות ומגדר (‏10429‎)‏ 6

ר

6

עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות (‏ 10246 ‎)‏

ר

6

מרכז או שוליים: שיח זהויות בספרות הישראלית (‏ 10825 ‎)‏

ר

6

הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות (‏10335‎)‏

מ

6

זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון (‏10301‎)‏ #

מ

6

ספרות ואתיקה: קריאה במבחר יצירות מן הפרוזה העברית של המאה ה-20 (‏10963‎)‏

מ

6

ה. דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בספרות.

2. דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה בספרות

קורסים בחינוך – 24 נ"ז

רמה

נ"ז

פילוסופיה של החינוך (‏ 10765 ‎)‏

ר

6

תכנון לימודים, הוראה והערכה (‏ 10106 ‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה בחינוך (‏ 10125 ‎)‏

ר

6

הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏ 10363 ‎)‏

מ

6

קורסים במתודולוגיה

מתודולוגיה של הוראת ספרות (‏55167‎)‏ 11,10

(‏6‎)‏ 12

אוריינות מחקר בחינוך (‏55476‎)‏ 11

(‏4‎)‏ 13

הכשרה מעשית 14

פרקטיקום בהוראת הספרות (‏55168‎)‏ 11

(‏10‎)‏ 15

סמינר דידקטי בהוראת ספרות (‏55470‎)‏ 11

(‏4‎)‏ 13

דרישות הקבלה לתכנית הלימודים לתעודת הוראה בספרות

יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון מתאים (‏כמפורט לעיל‎)‏ או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בספרות וממוצע ציוניהם הוא 75 לפחות.

סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה בספרות רק לאחר שצברו לפחות 84 נ"ז בקורסים לתואר הראשון בממוצע של 75 לפחות, בכללן לפחות 48 נ"ז בספרות, קורס מתקדם אחד, עבודה סמינריונית אחת בספרות לפי דרישות התכנית, ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.16

אפשר לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר, ובהיקף שאינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובת לימוד קורס מתקדם בחינוך במסגרת תעודת ההוראה.

סטודנטים ששפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית, יוכלו להתקבל לתכנית רק לאחר שייבחנו בבחינת סיווג בעברית (‏יע"ל‎)‏, ויעמדו בה בציון סף של 110. סטודנטים שיקבלו בבחינת יע"ל ציון 125-110 יחויבו ללמוד את הקורס עברית כשפה שנייה (‏91462‎)‏.

המעוניינים להתקבל לתכנית לתעודת הוראה בספרות יגישו בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת הוראה (‏ראו סעיף 2 לעיל‎)‏, ולפני ההרשמה לקורס מתודולוגיה של הוראת ספרות (‏55167‎)‏.17

הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לסטודנטים אם התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה עליהם ללמוד. החלטת ועדת הקבלה תקפה ל-3 שנים, בכפוף לעמידה בדרישות מתווה תכנית הלימודים של משרד החינוך.

סטודנטים יהיו זכאים לתעודת הוראה בספרות אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי ההשלמה (‏במידת הצורך‎)‏ ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על ידי הוועדה.

לפרטים נוספים ושאלות פנו אל ד"ר יובל בן אטיה: yuvalbe@openu.ac.il.

להרשמה מקוונת ראו כאן


1

בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בדיסציפלינות אחרות, שאינם עומדים בכלל דרישות החובה המפורטות בסעיף 1, יידרשו ללמוד קורסי השלמה בהתאם לחובות אלה.

2

המעוניינים בתעודת הוראה בספרות יפנו לייעוץ לד"ר יובל בן אטיה yuvalbe@openu.ac.il.

3

סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2018 ולמדו את הקורס פרקים במורפולוגיה עברית (‏10483‎)‏, הקורס יחשב להם כקורס בלשנות בסעיף זה.

4

סטודנטים שהחלו את לימודיהם לתעודת הוראה בספרות לפני סמסטר א2020, יידרשו לצבור רק 54 נ"ז בספרות (‏לפי תנאי התכנית הקודמת‎)‏.

5

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד ולשבץ את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

6

סטודנטים שלמדו את הקורס בימים האחרים: תמורות בשירה העברית – בין תש"ח לתש"ך (‏10429‎)‏ לפני סמסטר א2020, הקורס יחשב להם במסגרת קורסי החובה בספרות בסעיף ב(‏i‎)‏ במקום הקורס מבוא לשירה (‏10808‎)‏, ויוכלו ללמוד את הקורס מבוא לשירה (‏10808‎)‏ במסגרת קורסי הבחירה בספרות כללית שבסעיף ב(‏ii‎)‏.‏

7

סטודנטים שלמדו את הקורס החיזיון השקספירי (‏10215‎)‏ לפני סמסטר א2020, הקורס יחשב להם במסגרת קורסי החובה בספרות במקום הקורס החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (‏10154‎)‏.

8

סטודנטים שלמדו את הקורסים ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (‏10639‎)‏, נרטיב: עיון רב-תחומי (‏10916‎)‏ והעולם בסיפורת: חיקוי-מציאות או ארגון אמנותי (‏10334‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים יחשבו להם במסגרת הקורסים בספרות כללית.

9

סטודנטים שלמדו את הקורסים התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי (‏‏10919‎‎)‏, אגדת הגולם משלהי העת העתיקה ועד המאה ה-20 (‏‏10814‎‎)‏‏ ומבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (‏‏10292‎‎)‏‏ לפני סמסטר א2020, וכן סטודנטים שלמדו את הקורסים בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי (‏10259‎)‏, אלתרמן הצעיר ושירתו (‏10245‎)‏ והפואמה הביאליקאית (‏10962‎)‏ (‏או שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק [1900-1890] (‏10430‎)‏‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת הקורסים בספרות עברית.

10

לקורס מתודולוגיה של הוראת הספרות (‏55167‎)‏ יש כמה תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה המעשית. לכן יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים.

11

בקורס זה יש מפגשי חובה.

12

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אך שקול ל-6 שעות סמסטריאליות.

13

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אך שקול ל-4 שעות סמסטריאליות.

14

להכשרה המעשית יוכלו להתקבל רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס מתודולוגיה של הוראת הספרות (‏55167‎)‏.

15

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אך שקול ל-10 שעות סמסטריאליות.

16

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.

17

את בקשת המועמדות יש לשלוח למזכירות תכניות הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.