תעודת הוראה בספרות

התכנית מקנה תעודת הוראה בספרות לבתי ספר על-יסודיים לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה באחת מהתכניות בספרות, או במדעי הרוח, או במדעי הרוח והחברה, שעמדו בדרישות החובה המפורטות בסעיף 1 להלן,1 ולבעלי תואר בוגר בספרות מאוניברסיטאות אחרות,2 המבקשים להכשיר את עצמם להוראת ספרות בבתי ספר על-יסודיים בישראל.3

תכנית הלימודים לתעודת הוראה בספרות כוללת קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

1. דרישות החובה במסגרת לימודי התואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה

א.

רמה

נ"ז

(‏i‎)‏ חקר השפה: יסודות ויישומים (‏10143‎)‏4 או

פ

6

פרקים במורפולוגיה עברית (‏10483‎)‏4

ר

6

(‏ii‎)‏ לפחות 54 נ"ז בספרות,5 מהן 36 נ"ז לפי הפירוט בסעיפים ב ו-ג להלן, והיתר בבחירה חופשית מכלל הקורסים בספרות המפורטים בסעיפים ב, ג ו-ד

(‏iii‎)‏ לפחות 18 נ"ז מתקדמות6 בספרות7

ב. לימודי ספרות כללית – לפחות 18 נ"ז

ובכללן לפחות 6 נ"ז מתקדמות, וכן:

(‏i‎)‏ הפואטיקה של הסיפורת (‏10290‎)‏

ר

6

(‏ii‎)‏ קורסים בתאטרון

לפחות אחד מבין הקורסים:

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (‏10154‎)‏ או

פ

6

החיזיון השקספירי (‏10215‎)‏8

ר

6

(‏iii‎)‏ קורסים בספרות הקודמת למאה ה-920

לפחות אחד מבין הקורסים:

יצירות נבחרות בספרות המערב (‏10778‎)‏

ר

6

החיזיון השקספירי (‏10215‎)‏ 10

ר

6

מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19 (‏10221‎)‏

ר

6

העולם בסיפורת: חיקוי-מציאות או ארגון אמנותי? (‏10334‎)‏ 11,6

מ

6

ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (‏10378‎)‏ 10,6

מ

6

גלגוליו של רומן החניכה (‏10951‎)‏

מ

6

(‏iv‎)‏ קורסים מתקדמים6

לפחות אחד מבין הקורסים:

ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (‏10378‎)‏ 8

מ

6

העולם בסיפורת: חיקוי-מציאות או ארגון אמנותי? (‏10334‎)‏ 8

מ

6

נרטיב: עיון רב-תחומי (‏10916‎)‏ 12

מ

6

גלגוליו של רומן החניכה (‏10951‎)‏ 8

מ

6

ג. לימודי ספרות עברית – לפחות 18 נ"ז

ובכללן לפחות 6 נ"ז מתקדמות, וכן:

(‏i‎)‏ הקורסים

שירת החול העברית בספרד המוסלמית (‏10647‎)‏

ר

6

בימים האחרים: תמורות בשירה העברית בין תש"ח לתש"ך (‏10429‎)‏

ר

6

(‏ii‎)‏ קורסים מתקדמים6

לפחות אחד מבין הקורסים:

הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות (‏10335‎)‏

מ

6

הפואמה הביאליקאית (‏10962‎)‏ 13

מ

6

זוגות מיועדים ביצירתו של עגנון (‏10301‎)‏

מ

6

התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי (‏10919‎)‏ 14

מ

6

ספרות ואתיקה: קריאה במבחר יצירות מן הפרוזה העברית של המאה ה-20 (‏10963‎)‏

מ

6

ד. לימודי בחירה נוספים בספרות15

להשלמת 54 נ"ז בספרות אפשר ללמוד קורסים נוספים מסעיפים ב ו-ג, וכן מבין הקורסים שלהלן:

גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏10107‎)‏

פ

6

הסיפור העברי בראשית המאה ה-20 (‏10112‎)‏

פ

6

מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (‏10292‎)‏

ר

6

תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו (‏10734‎)‏

ר

6

עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות (‏10246‎)‏

ר

6

אגדת הגולם משלהי העת העתיקה ועד המאה ה-20 (‏10814‎)‏

ר

6

ה. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות, שמהן לפחות אחת בספרות עברית ואחת בספרות כללית.

2. דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה בספרות

קורסים בחינוך – 24 נ"ז

רמה

נ"ז

פילוסופיה של החינוך (‏ 10765 ‎)‏

ר

6

תכנון לימודים, הוראה והערכה (‏ 10106 ‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה בחינוך (‏ 10125 ‎)‏

ר

6

הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏ 10363 ‎)‏

מ

6

קורסים במתודולוגיה

מתודולוגיה של הוראת ספרות (‏55167‎)‏ 17,16

(‏6‎)‏ 16

אוריינות מחקר בחינוך (‏55476‎)‏

(‏4‎)‏ 17

הכשרה מעשית

פרקטיקום בהוראת הספרות (‏55168‎)‏ 21,16

(‏10‎)‏ 18

סמינר דידקטי בהוראת ספרות (‏55470‎)‏ 21,16

(‏4‎)‏ 17

דרישות הקבלה לתכנית הלימודים לתעודת הוראה בספרות

יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון מתאים (‏כמפורט לעיל‎)‏ או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בספרות, ממוצע ציוניהם הוא 75 לפחות.

סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה בספרות רק לאחר שצברו לפחות 84 נ"ז בקורסים לתואר הראשון בממוצע של 75 לפחות, בכללן לפחות 48 נ"ז בספרות, קורס מתקדם אחד, עבודה סמינריונית אחת בספרות לפי דרישות התכנית, ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.22

אפשר לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר, ובהיקף שאינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובת לימוד קורס מתקדם בחינוך במסגרת תעודת ההוראה.

סטודנטים ששפת ההוראה בבית ספרם לא היתה עברית, יוכלו להתקבל לתכנית רק לאחר שייבחנו בבחינת סיווג בעברית (‏יע"ל‎)‏, ויעמדו בה בציון סף של 110. סטודנטים שיקבלו בבחינת יע"ל ציון 125-110 יחויבו ללמוד את הקורס עברית כשפה שנייה (‏91462‎)‏.

המעוניינים להתקבל לתכנית לתעודת הוראה בספרות יגישו בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת הוראה (‏ראו סעיף 2 לעיל‎)‏, ולפני ההרשמה לקורס מתודולוגיה של הוראת ספרות (‏55167‎)‏.23

הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לסטודנטים אם התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה עליהם ללמוד. החלטת ועדת הקבלה תקפה ל-3 שנים, בכפוף לעמידה בדרישות מתווה תכנית הלימודים של משרד החינוך.

סטודנטים יהיו זכאים לתעודת הוראה בספרות אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי ההשלמה (‏במידת הצורך‎)‏ ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על ידי הוועדה.

לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות אל: ornakr@openu.ac.il

להרשמה מקוונת ראו כאן


1

כמעט כל דרישות החובה מקבילות לנדרש בחוג לספרות לתואר דו-חוגי, וכמעט כולן נכללות בתואר בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות.

2

בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בדיסציפלינות אחרות, שאינם עומדים בכלל דרישות החובה המפורטות בסעיף 1, יידרשו ללמוד קורסי השלמה בהתאם לחובות אלה.

3

המעוניינים בתעודת הוראה בספרות יפנו לייעוץ לגב' אורנה קראוס.

4

הקורס חקר השפה: יסודות ויישומים (‏10143‎)‏ הוא חובה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בסמסטר א2018 ואילך. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2018 רשאים ללמוד במקומו את הקורס פרקים במורפולוגיה עברית (‏10483‎)‏ ובלבד שילמדו אותו לפני סמסטר א2020.

5

קורסים בקולנוע בעלי שיוך נוסף לספרות אינם נחשבים במסגרת נקודות אלה.

6

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד ולשבץ את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

7

הקורס לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום (‏10561‎)‏ אינו נחשב במסגרת נקודות אלה. 18 נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות בסעיף זה נכללות במכסת 54 נקודות הזכות בספרות הנדרשות בסעיף א(‏iii‎)‏.

8

קורס זה עונה גם על דרישות סעיף ב(‏iii‎)‏.

9

סטודנטים שלמדו את הקורס ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (‏10639‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס יחשב להם במסגרת קורסי הבחירה בספרות הקודמת למאה ה-20.

10

קורס זה עונה גם על דרישות סעיף ב(‏ii‎)‏.

11

קורס זה עונה גם על דרישות סעיף ב(‏iv‎)‏.

12

הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2019.

13

או הקורס שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק (‏1900-1890‎)‏, שאינו מוצע עוד. הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2019.

14

בכפוף לדרישות הקדם של הקורס. עבודה סמינריונית בקורס זה לא תיחשב במסגרת הדרישות לתעודת הוראה בספרות.

15

סטודנטים שלמדו את הקורסים מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים‏ (‏10477‎)‏, בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי (‏10259‎)‏ ואלתרמן הצעיר ושירתו (‏10245‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת סעיף ד.

16

לקורס מתודולוגיה של הוראת הספרות (‏55167‎)‏ יש כמה תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה המעשית. לכן יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים.

17

בקורס זה יש מפגשי חובה.

18

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אך שקול ל-6 שעות סמסטריאליות.

19

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אך שקול ל-4 שעות סמסטריאליות.

20

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אך שקול ל-10 שעות סמסטריאליות.

21

לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יוכלו להתקבל רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס מתודולוגיה של הוראת הספרות (‏55167‎)‏.

22

את בקשות המועמדות יש לשלוח למזכירות של תכניות הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.

23

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.