חטיבה בבלשנות

על-פי כללי המועצה להשכלה גבוהה (‏המל"ג‎)‏ לא ניתן עוד לציין את החטיבה בתעודת הבוגר. החטיבה תצוין בגליון הציונים לתואר. הוראה זו תחול על סטודנטים שנרשמו לראשונה ללימודים החל מסמסטר א2021. הוראה זו לא תחול על סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2021 ובלבד שישלימו את הדרישות לתואר עד סמסטר ג2023 (‏כולל‎)‏. לאחר מכן לא תצוין עוד החטיבה בתעודת הבוגר, ותצויין רק בגליון הציונים לתואר.

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, מתוכן 12 נ"ז משני קורסי החובה והשאר מקורסי הבחירה (‏ליבה או בין תחומיים‎)‏

חובה – 12 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לבלשנות תאורטית (‏10730‎)‏

ר

6

על קווי התפר: ממשקים לשוניים (‏10984‎)‏

מ

6

בחירה – 18-12 נ"ז

קורסי ליבה

חקר השפה: יסודות ויישומים (‏10143‎)‏ #

ר

6

פרקים במורפולוגיה עברית (‏10483‎)‏

ר

6

יסודות תורת המשמעות:סמנטיקה ופרגמטיקה (‏10250‎)‏ 1

ר

6

קורסים בין-תחומיים

מבוא ללוגיקה (‏10703‎)‏

ר

6

קריאה: תאוריה ומעשה (‏10123‎)‏

ר

6

שיח התקשורת (‏10758‎)‏

ר

4

התפתחות שפה תקינה ולקויה: מהינקות לבגרות (‏10787‎)‏ 2

ר

4

קורסי בחירה מתקדמים בין-תחומיים

לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום (‏10561‎)‏

מ

6

מטפורה בחשיבה חינוכית (‏10568‎)‏ 2

מ

6

שפה וקוגניציה (‏10956‎)‏ 2

מ

4

 

 


1

גרסה משוכתבת של הקורס סמנטיקה עברית: משמעות ותקשורת

2

לקורס זה דרישות קדם שאינן במסגרת החטיבה.

#

שם הקורס שונה. השם הקודם מופיע בתיאור הקורס.