חטיבה בבלשנות

30-24 נ"ז, בהתאם לדרישות לימודי החטיבה בתואר, מתוכן 12 נ"ז משני קורסי החובה והשאר מקורסי הבחירה (‏ליבה או בין תחומיים‎)‏

חובה – 12 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לבלשנות תאורטית (‏10730‎)‏

ר

6

על קווי התפר: ממשקים לשוניים (‏10984‎)‏

מ

6

בחירה – 18-12 נ"ז

קורסי ליבה

חקר השפה: יסודות ויישומים (‏10143‎)‏ #

ר

6

פרקים במורפולוגיה עברית (‏10483‎)‏

ר

6

יסודות תורת המשמעות:סמנטיקה ופרגמטיקה (‏10250‎)‏ 1

ר

6

קורסים בין-תחומיים

מבוא ללוגיקה (‏10703‎)‏

ר

6

קריאה: תאוריה ומעשה (‏10123‎)‏

ר

6

שיח התקשורת (‏10758‎)‏

ר

4

התפתחות שפה תקינה ולקויה: מהינקות לבגרות (‏10787‎)‏ 2

ר

4

קורסי בחירה מתקדמים בין-תחומיים

לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום (‏10561‎)‏

מ

6

מטפורה בחשיבה חינוכית (‏10568‎)‏ 2

מ

6

שפה וקוגניציה (‏10956‎)‏ 2

מ

4


1

גרסה משוכתבת של הקורס סמנטיקה עברית: משמעות ותקשורת

2

לקורס זה דרישות קדם שאינן במסגרת החטיבה.

#

שם הקורס שונה. השם הקודם מופיע בתיאור הקורס.