ידיעון תשפ"ד

חוג בתולדות האמנות לתואר דו-חוגי

יש לצבור לפחות 66 נ"ז ומתוכן לפחות 12 נ"ז מתקדמות ו-6 נ"ז על כתיבת עבודה סמינריונית

לימודי תולדות האמנות: 66 נ"ז

חובה - 30 נ"ז

בחירה - 30 נ"ז

דרישות סמינריוניות -6 נ"ז עס

עבודה סמינריונית אחת בחוג בתולדות האמנות.

דרישות כלליות לתואר הדו-חוגי

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר

  • עמידה בכל דרישות הלימודים של שני החוגים

  • עמידה בדרישות האנגלית

  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


הערות לשילוב החוג בתולדות האמנות עם חוגים אחרים לתואר דו-חוגי

דרישות ייחודיות לתואר באמנויות ובתולדות האמנות

בחוג באמנויות, יש ללמוד בלימודי הבחירה קורסים מתוך שתי חטיבות. בשילוב זה אין לבחור בחטיבה בתולדות האמנות כאחת משתי החטיבות הללו.

הקורסים סוציולוגיה של התרבות (10659) והמדיום באמנויות: סוגיות אסתטיות ותרבותיות (10931) הם חובה  בחוג באמנויות ובחירה בחוג בתולדות האמנות. שני הקורסים הללו ייחשבו במסגרת החוג באמנויות.

בשילוב זה יש לצבור בלימודי הבחירה בחוג תולדות האמנות ובחוג כולו פחות 6 נ"ז.

הערה כללית לשילוב שני חוגים

בשילוב של שני חוגים לתואר דו-חוגי, אם קורס הוא חובה בשני החוגים, לימוד הקורס יענה על דרישת החובה לשני החוגים. אם קורס הוא קורס חובה באחד החוגים וקורס בחירה באחר, יש ללמוד אותו במסגרת החוג בו הוא חובה ולא בחוג האחר. אם קורס מופיע כקורס בחירה בשני החוגים, אפשר לבחור אותו רק באחד מהחוגים ולא בשניהם.


הערות

1961

או הקורס 10232 אמנות הרנסס באיטליה שאינו מוצע. סטודנטים שיבחרו ללמוד את שני הקורסים, הקורס 10232 אמנות הרנסנס באיטליה ייחשב במסגרת לימודי החובה (6 נ'ז) והקורס 10821 אמנות הרנסנס והבארוק ייחשב במסגרת לימודי הבחירה. במקרה כזה, יזכה ב- 4 נ'ז .

2583

או הקורס אמנות בעידן הטכנולוגי (10124) שאינו מוצע עוד. 

595

קורס מומלץ לבחירה.

1722

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתאור הקורס.

2306

קורס זה נכלל במניין הקורסים לסטודנטים וסטודנטיות הנדרשים ללמוד קורס תוכן באנגלית במסגרת תכנית לימודיהם.
הקורס יילמד בשפה האנגלית.

596

החל מסמסטר ב2022 רמת הקורס השתנתה ממתקדם לרגיל.  סטודנטים שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, הקורס ייחשב להם כקורס מתקדם.

483

הקורס בפיתוח, עדיין לא נלמד.

 

 

הודעה חשובה

החל משנת הלימודים תשפ"ב (סמסטר א2022) חל שינוי במבנה תכניות הלימודים לתואר בוגר באו"פ

לפרטים נוספים

 

רוצים להבין את העולם הוויזואלי?

החוג החדש בתולדות האמנות

החוג החדש בתולדות האמנות