תעודת הוראה בתורה שבעל-פה ובמחשבת ישראל

התכנית אינה פעילה זמנית. לעדכונים ניתן לפנות אל המחלקה להיסטוריה

התכנית מקנה תעודת הוראה בתורה שבעל-פה ובמחשבת ישראל לבתי ספר על-יסודיים לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה, שעמדו בדרישות החובה המפורטות בסעיף א להלן, ולבעלי תואר בוגר בתורה שבעל-פה ובמחשבת ישראל ממוסדות אקדמיים אחרים,1 המבקשים להכשיר את עצמם להוראת המקצוע בבתי ספר על-יסודיים.

תכנית הלימודים לתעודת הוראה בתורה שבעל-פה ובמחשבת ישראל כוללת קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

א. דרישות החובה במסגרת לימודי התואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה2

לימודי מדעי היהדות: 54 נ"ז

ובכללן לפחות 6 נ"ז מתקדמות, לפי הפירוט הבא:

תורה שבעל-פה – לפחות 18 נ"ז 3

רמה

נ"ז

בין משנה למדרש: קריאה בספרות התנאית (‏10815‎)‏

ר

6

מדרש ואגדה (‏10446‎)‏

ר

6

מבוא למחשבת ישראל (‏10809‎)‏

ר

6

מבוא לקבלה: המיסטיקה היהודית מראשיתה ועד דור גירוש ספרד (‏10678‎)‏

ר

6

זמן, חברה ומשפחה: סוגיות בתלמוד (‏10105‎)‏

ר

6

סוגיות במשפט העברי (‏10229‎)‏

ר

6

מגדר ומיניות בתרבות חז"ל (‏10947‎)‏

מ

6

מדעי היהדות – לפחות 24 נ"ז

פילוסופיה יהודית בימי הביניים מרב סעדיה גאון עד הרמב"ם (‏10412‎)‏

ר

6

חסידות אשכנז בתולדות המחשבה היהודית (‏10297‎)‏

ר

6

הלכה והגות: קווי יסוד במשנתו של הרמב"ם (‏10202‎)‏

ר

6

פירוש רש"י לתורה: עיונים בשיטתו (‏10231‎)‏ 4

ר

6

תהליכי חילון בתרבות היהודית בעת החדשה (‏10932‎)‏

מ

6

המחשבה המדינית היהודית בימי-הביניים (‏10585‎)‏

מ

6

היסטוריה של עם ישראל – לפחות 6 נ"ז

מדינת החשמונאים (‏10419‎)‏ 5

ר

6

יהודה ורומא (‏10212‎)‏

ר

6

סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים (‏10572‎)‏

מ

6

מרד בר-כוכבא (‏10351‎)‏

מ

6

דרישות סמינריוניות

לפחות עבודה סמינריונית אחת, באחד מהקורסים: סוגיות היסטוריות בעולמם של חכמים (‏10572‎)‏, מרד בר-כוכבא (‏10351‎)‏, המחשבה המדינית היהודית בימי הביניים (‏10585‎)‏, תהליכי חילון בתרבות היהודית (‏10932‎)‏.

ב. דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה בתורה שבעל-פה ובמחשבת ישראל

קורסים בחינוך – 24 נ"ז

רמה

נ"ז

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏ 6

ר

6

תכנון לימודים, הוראה והערכה (‏10106‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏

ר

6

הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏10363‎)‏

מ

6

קורסים במתודולוגיה

מתודולוגיה של הוראת תושב"ע ומחשבת ישראל (‏55155‎)‏ 8,7

(‏6‎)‏ 9

אוריינות מחקר בחינוך (‏55476‎)‏

(‏4‎)‏ 10

הכשרה מעשית

פרקטיקום בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל (‏55156‎)‏ 12,8

(‏10‎)‏ 11

סמינר דידקטי בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל (‏55471‎)‏ 12,8

(‏4‎)‏ 10

בחינת בקיאות על דפי גמרא

במסגרת הבחינה ייבחנו הסטודנטים על שמונה דפי גמרא שייבחרו בהתאם לתכנית הלימודים והקורס המתודולוגי.

המעוניינים להתקבל לתכנית לתעודת הוראה בתורה שבעל-פה ובמחשבת ישראל יגישו בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת הוראה (‏ראו סעיף ב לעיל‎)‏, ולפני מועד ההרשמה לקורס מתודולוגיה של הוראת תורה שבעל-פה ומחשבת ישראל (‏55155‎)‏.13

יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בדיסציפלינות הרלוונטיות, ממוצע ציוניהם לתואר הוא 75 לפחות.

סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה בתורה שבעל-פה ובמחשבת ישראל רק לאחר שצברו לפחות 72 נ"ז בקורסים לתואר הראשון בממוצע של 75 לפחות, ובכללם קורסי החובה מהתכנית שבסעיף א, לפחות קורס מתקדם אחד מתכנית זו ולפחות עבודה סמינריונית אחת לפי דרישות התכניות, ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.14

הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לסטודנטים אם התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה עליהם ללמוד.

סטודנטים יהיו זכאים לתעודת הוראה בתורה שבעל-פה ובמחשבת ישראל אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי ההשלמה (‏במידת הצורך‎)‏, ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על ידי הוועדה.

ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר, ובהיקף שאינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם במסגרת תעודת ההוראה.

החלטת ועדת הקבלה תקפה ל-3 שנים, בכפוף לעמידה בדרישות מתווה תכנית הלימודים של משרד החינוך.

שימו לב! תכנית הלימודים לתעודת הוראה בתורה שבעל-פה ובמחשבת ישראל השתנתה החל מסמסטר ב2012 לפי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה. סטודנטים שהחלו לימודיהם לתעודת הוראה לפני סמסטר ב2012 וסיימו לפחות אחד מהקורסים הבאים: מתודולוגיה של הוראת תושב"ע ומחשבת ישראל (‏55155‎)‏, פרקטיקום בהוראת תושב"ע ומחשבת ישראל (‏(‏55156, תורת החינוך (‏55004‎)‏, לפני סמסטר ב2012, יוכלו להמשיך ללמוד לפי המתווים שאושרו להם בעבר, ובתנאי שיעמדו בהצלחה בכל דרישות הלימודים לקראת תעודת הוראה, לפי אותם מתווים, עד סוף סמסטר ג2013. בנוסף לכך, החל מסמסטר א2013 כוללת ההכשרה המעשית את הקורסים פרקטיקום וסמינר דידקטי. סטודנטים ותיקים שלא סיימו את ההכשרה המעשית במתכונת הישנה (‏55156‎)‏ עד למועד זה, יחויבו ללמוד במתווה המפורט לעיל.

לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות אל: avichay@openu.ac.il

להרשמה מקוונת ראו כאן


1

סטודנטים בעלי תואר בוגר בתושב"ע או במחשבת ישראל ממוסד אקדמי אחר, שאינם עומדים בכלל דרישות החובה המפורטות בסעיף א, יידרשו ללמוד קורסי השלמה בהתאם לחובות אלה.

2

יש להשלים את שאר הדרישות לפי התכנית לתואר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה. בפרט, נציין כי לתואר במדעי הרוח יש לצבור לפחות עוד 30 נ"ז במדעי הרוח שמהן לפחות 12 נ"ז מתקדמות, בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי הרוח. לתואר במדעי הרוח והחברה נציין כי יש לצבור לפחות עוד 6 נ"ז מתקדמות במדעי הרוח בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא מדעי הרוח. במסגרת הנקודות במדעי הרוח, מומלץ ללמוד את שני הקורסים דת ומדינה (‏10555‎)‏ ובעיות בפילוסופיה של המוסר (‏10122‎)‏.

3

סטודנטים שלמדו את הקורס מבוא לתורה שבעל-פה (‏10133‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במסגרת לימודי תורה שבעל-פה.

4

הוראת הקורס הופסקה זמנית.

5

שם הקורס בעבר היה מגלות לקוממיות: מגלות בבל עד ירידת בית חשמונאי.

6

או הקורס תורת החינוך (‏55004‎)‏, שאינו מוצע עוד.

7

לקורס מתודולוגיה של הוראת תושב"ע ומחשבת ישראל (‏55155‎)‏ יש כמה תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה המעשית. לכן יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים.

8

בקורס זה יש מפגשי חובה.

9

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות.

10

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות.

11

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 10 שעות סמסטריאליות.

12

לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יתקבלו רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס מתודולוגיה של הוראת תושב"ע ומחשבת ישראל (‏55155‎)‏.

13

את בקשת המועמדות יש לשלוח למזכירות של תכניות הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.

14

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.