בוגר (‏B.A.‎)‏ במדעי הקוגניציה ובחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏ (‏122 נ"ז‎)‏

לימודי תשתית: חובה – 21 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏ (‏1‎)‏

פ

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏ או

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏

ר

3

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏ (‏2‎)‏

ר

4

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע (‏20430‎)‏

או

ר

4

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6


(‏1‎)‏

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור. בנוסף יידרשו הסטודנטים להשלים את לימוד תוכנת Matlab במסגרת הקורס יסודות מדעי הקוגניציה (‏10756‎)‏.

(‏2‎)‏

או שני הקורסים מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה (‏30112, 3 נ"ז‎)‏ ורגרסיה וניתוח שונות (‏10286, 3 נ"ז‎)‏.

דרישות החוג במדעי הקוגניציה

קורסים בהיקף של לפחות 53 נ"ז

לימודי מדעי המחשב: חובה – 6-4 נ"ז

רמה

נ"ז

יסודות התכנות בשפת Java (‏20478‎)‏

או

ר

4

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏1

ר

6

לימודי פסיכולוגיה: חובה – 12 נ"ז

השתתפות במחקרים (‏91412‎)‏ 2

פסיכולוגיה פיזיולוגית (‏10615‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10264‎)‏

ר

6

לימודי פילוסופיה: חובה – 12 נ"ז

מבוא ללוגיקה (‏10703‎)‏

ר

6

פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (‏10679‎)‏

ר

6

לימודי בלשנות: חובה – 6 נ"ז

מבוא לבלשנות תאורטית (‏10730‎)‏

ר

6

לימודי מדעי הקוגניציה: 19 נ"ז

חובה – 15 נ"ז

יסודות מדעי הקוגניציה (‏10756‎)‏ 3

ר

3

מודלים חישוביים במדעי הקוגניציה (‏10944‎)‏

מ

6

מוח וקוגניציה (‏10941‎)‏

מ

6

בחירה – 4 נ"ז מתקדמות

אחד מן הקורסים הבאים:

פילוסופיה של מדעי הקוגניציה (‏10942‎)‏

מ

4

שפה וקוגניציה (‏10956‎)‏

מ

4

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת באחד מבין הקורסים המתקדמים בתכנית החוג במדעי הקוגניציה.

מסלול למצטיינים במדעי הקוגניציה

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת מסלול למצטיינים לסטודנטים הבוחרים באחת משלוש התכניות הדו-חוגיות במדעי הקוגניציה: בוגר בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה, בוגר בפילוסופיה ובמדעי הקוגניציה או בוגר במדעי המחשב ובמדעי קוגניציה (‏ייתכן שבעתיד ייפתח המסלול לתלמידים לתארים אחרים‎)‏.

תנאי הקבלה וההשתייכות למסלול

יתקבלו סטודנטים שיוכיחו את הצטיינותם על פי עמידתם בתנאי הסף כמפורט בסעיפים א-ג כלהלן:

א. ציון של 85 לפחות בכל אחד מארבעת הקורסים הבסיסיים בתכנית החוג למדעי הקוגניציה: סטטיסטיקה למדעי החברה א או הסתברות לתלמידי מדעי המחשב, פילוסופיה של הנפש בתקופתנו, יסודות התכנות בשפת Java (‏או ציון של 80 לפחות במבוא למדעי המחשב ושפת Java, או באחת מהחלופות האחרות לקורס זה בתכנית‎)‏, פסיכולוגיה פיזיולוגית. סטודנטים שהוכרו להם לימודים קודמים בקורסים הדומים בתכניהם לקורסים אלה, ציוני הקורסים שהוכרו ייחשבו לעניין שאלת זכאותם להשתייך למסלול המצטיינים.

ב. ציון ממוצע משוקלל של 90 לפחות בארבעת הקורסים הללו (‏או ציון ממוצע משוקלל של 88 לפחות אם נכלל ביניהם קורס חלופי ליסודות התכנות בשפת Java‎)‏.

ג. ציון ממוצע משוקלל של 85 ומעלה בכל הקורסים שנלמדו בחוג למדעי הקוגניציה (‏או ציון ממוצע משוקלל של 84 לפחות אם נכלל ביניהם קורס חלופי ליסודות התכנות בשפת Java‎)‏. כמו כן, נדרש ציון ממוצע משוקלל של 85 ומעלה בכל הקורסים שנלמדו בחוג האחר (‏פסיכולוגיה, פילוסופיה או מדעי המחשב‎)‏.

ד. המצטיינים מבין הסטודנטים שעמדו בתנאים א-ג יוכלו להתקבל למסלול למצטיינים, בהתאם לכמות המלגות הפנויות בשנה האקדמית שלאחר סיום ארבעת הקורסים המוזכרים בסעיף א.

ה. על סטודנטים שיתקבלו למסלול המצטיינים יהיה להגיש לוועדה לאישור תכניות לימודים בקשה לאישור תכנית לימודים לתואר בוגר בחוג למדעי הקוגניציה ובחוג הנוסף הרלוונטי למסלול המצטיינים, וזאת תוך שלושה חודשים מיום שיתקבלו למסלול. אם לא יגישו תכנית כאמור, תבוטל קבלתם למסלול המצטיינים, הם יצורפו אליה מחדש לאחר הגשת התכנית.

ו. סטודנטים שיתקבלו למסלול למצטיינים יישארו שייכים אליו כל עוד הם עומדים בתנאי ג שלעיל, וכל עוד לא נכשלו בקורס כלשהו הכלול באחד מחוגי הלימוד שלהם. העמידה בתנאים אלה תיבחן מחדש בסוף כל שנה אקדמית. סטודנטים שהתקבלו למסלול המצטיינים ואשר נשרו ממנו עקב אי עמידה באחד מן התנאים הללו או בשניהם יושבו למסלול המצטיינים אם שיפרו את ממוצע הציונים שלהם כנדרש או למדו שוב את הקורס שבו נכשלו ועברו אותו בהצלחה, בהתאמה.

הטבות

סטודנטים אשר יתקבלו למסלול למצטיינים יזכו בהטבות כדלקמן:

1. יקבלו מלגות שכ"ל לכל הקורסים שיילמדו בשנה אקדמית שבה יילמדו לפחות 6 קורסים בשנה (‏‏לפחות 2 קורסים בכל אחד משני החוגים‎)‏, כל עוד הדבר יתאפשר בהתאם לתכנית הלימודים שהגישו ולהיצע הקורסים בשנה המדוברת‎‏, החל מהשלב שבו התקבלו למסלול וכל עוד הם שייכים אליו. סטודנטים בשנת הלימודים האחרונה שלהם יקבלו מלגות שכ"ל עבור הקורסים שציונם משתקלל בציון לתואר שנותרו להם – יהא מספרם אשר יהא. המלגה לכל קורס תכסה את שכר הלימוד הבסיסי לקורס, בכל הקורסים שבהם הם חייבים בהתאם לתכנית הלימודים שאושרה להם ואשר חייבים בשכר לימוד, ובכללם אנגלית למתקדמים.

2. יופנו לחבר סגל בכיר אשר ייעץ להם בכל היבט הקשור ללימודים.

3. ישתתפו בסמינר למצטיינים לפי הפירוט הבא:

ההשתתפות בסמינר המצטיינים היא חובה לתלמידי מסלול המצטיינים.

4. לסטודנטים במסלול למצטיינים תהיה האפשרות לבצע פרויקט מחקר בהנחיית חבר/ת סגל בכיר, וזאת בתנאי שיימצא נושא לפרויקט מחקר המעניין הן את התלמיד והן את חבר/ת סגל, ושחבר הסגל יסכים להנחות בפרויקט. סטודנטים שיבצעו פרויקט כזה יזכו לתגמול כספי, בנוסף למלגת שכ"ל.

סטודנטים שעומדים בתנאי הקבלה יפנו לפרופ' טל מקובסקי בדוא"ל: talmak@openu.ac.il


1

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

2

ראו הסבר בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

3

במסגרת קורס זה תילמד תוכנת Matlab, אותה ניתן ללמוד גם בנפרד מלימוד הקורס. לימוד התוכנה נסמך על ידע קודם מסוים באלגברה לינארית, כמפורט בתיאור הקורס.

דרישות החוג בחינוך (‏במגמת תכניות לימודים ושיטות הוראה‎)‏

לימודי חינוך: 48 נ"ז

חובה – 24 נ"ז

רמה

נ"ז

תכנון, לימודים, הוראה והערכה (‏10106‎)‏

ר

6

פרקים בסוציולוגיה של החינוך (‏10485‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה בחינוך (‏10125‎)‏ 1

ר

6

פילוסופיה של החינוך (‏10765‎)‏

ר

6

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך (‏91412‎)‏ 2

בחירה – 24 נ"ז4,3

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות.

<

שונות בחינוך (‏10807‎)‏

ר

6

קריאה: תאוריה ומעשה (‏10123‎)‏

ר

6

סוגיות בחינוך מיוחד (‏10139‎)‏

ר

6

מחוננות וכישרונות מיוחדים (‏10711‎)‏

ר

6

לגדול עם הטלוויזיה והאינטרנט: המסכים בחייהם של ילדים ובני נוער (‏10698‎)‏

ר

6

הכנסת שינויים למערכת החינוך (‏10318‎)‏

מ

6

פעילות גומלין בכיתה (‏10328‎)‏

מ

6

הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏10363‎)‏

מ

6

מנהיגות ויישומיה בחינוך (‏10528‎)‏

מ

6

ליקויי למידה (‏10527‎)‏

מ

6