בוגר (‏B.A.‎)‏ בניהול ובמדעי הקוגניציה (‏129 נ"ז‎)‏

לימודי תשתית: חובה – 21 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏ (‏1‎)‏

פ

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏ או

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏

ר

3

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏ (‏2‎)‏

ר

4

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע (‏20430‎)‏

או

ר

4

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6


(‏1‎)‏

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור.

(‏2‎)‏

או שני הקורסים מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה (‏30112, 3 נ"ז‎)‏ ורגרסיה וניתוח שונות (‏10286, 3 נ"ז‎)‏.

דרישות ייחודיות לתואר בניהול ובמדעי הקוגניציה

בלימודי הבחירה בחוג בניהול אין לבחור את הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏.

דרישות החוג בניהול

לימודי ניהול: 55 נ"ז

חובה – 43 נ"ז,1

רמה

נ"ז

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏

פ

4

התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ 1

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏ 1

ר

6

יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏

ר

6

ניהול השיווק (‏10281‎)‏

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏

ר

6

בחירה – לפחות 12 נ"ז מתקדמות1

דיני חוזים (‏10800‎)‏

פ

6

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏2

פ

3

תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏

ר

6

התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏

ר

6

כלכלה ניהולית (‏10426‎)‏

ר

6

חשבונאות ניהולית (‏‎)‏3

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏

ר

6

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏

מ

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏

מ

6

דיני תאגידים (‏10900‎)‏4

מ

6

דינמיקה של משא ומתן (‏10526‎)‏

מ

4

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏

מ

3

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏

מ

6

מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות (‏10596‎)‏

מ

6

ניהול אסטרטגי (‏10908‎)‏

מ

6

ניהול בין-לאומי (‏10517‎)‏

מ

6

ניהול הפרסום (‏10344‎)‏5

מ

6

ניתוח דוחות פיננסיים (‏‎)‏

מ

6

מחקרי שיווק (‏10350‎)‏,#

מ

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏

מ

6

סמינר מצטיינים בניהול: התנסות בארגונים (‏10981‎)‏

מס

6

פני העוני: היבטים חברתיים וכלכליים (‏10992‎)‏

מס

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת בניהול.


1

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018 פטורים מלימוד שני הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ והתנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏, ויצברו 6 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול ולפחות 3 נ"ז נוספות בלימודי הבחירה בניהול. מי שלמדו את הקורסים יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (‏10713‎)‏ (‏3 נ"ז‎)‏, תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש (‏10516‎)‏ (‏6 נ"ז מתקדמות‎)‏, יחסי עבודה (‏10588‎)‏ (‏6 נ"ז מתקדמות‎)‏, שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין כל קורס ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה בניהול.

2

אין ללמוד את הקורס חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ במסגרת הלימודים לתארים בניהול ובמדעי הקוגניציה, בכימיה ובניהול, במתמטיקה ובניהול, בניהול ובמדעי המחשב – מערכות ויישומים.

3

.

4

תנאי הקבלה לקורס זה אינם נכללים במסגרת לימודי החובה או הבחירה בתכנית.

5

סטודנטים לתואר בניהול ובתקשורת שילמדו את הקורס המתקדם ניהול הפרסום (‏10344‎)‏ יהיו פטורים מ-6 נ"ז רגילות בבחירה בחוג בתקשורת. לפיכך יידרשו לצבור בבחירה בחוג בתקשורת רק 12 נ"ז מתקדמות במקום 18 נ"ז, וסה"כ בלימודי תקשורת 6 נ"ז פחות.

החל מסמסטר א2022 תופסק הוראת הקורס ובנוסף לא ניתן יהיה לכתוב במסגרתו עבודה סמינריונית בניהול.

במסגרת הלימודים לתואר בפסיכולוגיה ובניהול, אפשר לבחור את הקורס הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (‏10352‎)‏ במסגרת החוג בפסיכולוגיה או את הקורס שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ במסגרת החוג בניהול, אך אין ללמוד את שני הקורסים.

חובה לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה למעט במקרים המפורטים בתיאור הקורס.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

דרישות החוג במדעי הקוגניציה

קורסים בהיקף של לפחות 53 נ"ז

לימודי מדעי המחשב: חובה – 6-4 נ"ז

רמה

נ"ז

יסודות התכנות בשפת Java (‏20478‎)‏

או

ר

4

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏1

ר

6

לימודי פסיכולוגיה: חובה – 12 נ"ז

השתתפות במחקרים (‏91412‎)‏ 2

פסיכולוגיה פיזיולוגית (‏10615‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10264‎)‏

ר

6

לימודי פילוסופיה: חובה – 12 נ"ז

מבוא ללוגיקה (‏10703‎)‏

ר

6

פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (‏10679‎)‏

ר

6

לימודי בלשנות: חובה – 6 נ"ז

מבוא לבלשנות תאורטית (‏10730‎)‏

ר

6

לימודי מדעי הקוגניציה: 19 נ"ז

חובה – 15 נ"ז

יסודות מדעי הקוגניציה (‏10756‎)‏ 3

ר

3

מודלים חישוביים במדעי הקוגניציה (‏10944‎)‏

מ

6

מוח וקוגניציה (‏10941‎)‏

מ

6

בחירה – 4 נ"ז מתקדמות

אחד מן הקורסים הבאים:

פילוסופיה של מדעי הקוגניציה (‏10942‎)‏

מ

4

שפה וקוגניציה (‏10956‎)‏

מ

4

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת באחד מבין הקורסים המתקדמים בתכנית החוג במדעי הקוגניציה.

מסלול למצטיינים במדעי הקוגניציה

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת מסלול למצטיינים לסטודנטים הבוחרים באחת משלוש התכניות הדו-חוגיות במדעי הקוגניציה: בוגר בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה, בוגר בפילוסופיה ובמדעי הקוגניציה או בוגר במדעי המחשב ובמדעי קוגניציה (‏ייתכן שבעתיד ייפתח המסלול לתלמידים לתארים אחרים‎)‏.

תנאי הקבלה וההשתייכות למסלול

יתקבלו סטודנטים שיוכיחו את הצטיינותם על פי עמידתם בתנאי הסף כמפורט בסעיפים א-ג כלהלן: