בוגר (‏B.A.‎)‏ במתמטיקה ובמדעי הקוגניציה (‏לפחות 118 נ"ז‎)‏

לימודי תשתית: חובה – 11 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏(‏ 1‎)‏

פ

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏ (‏2‎)‏

ר

3

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏ (‏3‎)‏

ר

4

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4


(‏1‎)‏

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור. בנוסף יידרשו הסטודנטים להשלים את לימוד תוכנת Matlab במסגרת הקורס יסודות מדעי הקוגניציה (‏10756‎)‏.

(‏2‎)‏

או אחד משני הקורסים הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425, 4 נ"ז‎)‏, תורת ההסתברות (‏20416, 6 נ"ז‎)‏. סטודנטים שיבחרו באחת מן החלופות הללו, יצטרכו להשלים בעצמם חומר בסטטיסטיקה תיאורית מתוך ספרי אחד הקורסים מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏ או מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏, כהכנה ללימוד קורסי הסטטיסטיקה האחרים הכלולים בתכנית.

(‏3‎)‏

או שני הקורסים מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב (‏30112, 3 נ"ז‎)‏ ורגרסיה וניתוח שונות (‏10286, 3 נ"ז‎)‏.

דרישות ייחודיות לתואר במתמטיקה ובמדעי הקוגניציה

לימודי התשתית של החוג במדעי הקוגניציה כוללים את דרישת סעיף (‏iii‎)‏ של החוג במתמטיקה. כמו כן, דרישות החובה במדעי המחשב זהות בשני החוגים, ונקודות הזכות במדעי המחשב נספרות במסגרת החוג במדעי הקוגניציה. היקף הדרישות של החוג במתמטיקה פוחת אפוא ב-7 נ"ז.

מי שיבחרו ללמוד את הקורס לוגיקה מתמטית (‏20327‎)‏ במסגרת סעיף (‏iv‎)‏ של החוג במתמטיקה, יהיו פטורים מלימוד הקורס מבוא ללוגיקה (‏10703‎)‏ בחוג במדעי הקוגניציה, ויצברו בחוג במדעי הקוגניציה פחות 6 נ"ז.

בנוסף, בסעיף (‏ii‎)‏ של החוג במתמטיקה חובה לבחור את הקורס תורת הקבוצות (‏20281‎)‏.

מי שילמדו במסגרת לימודי התשתית של החוג במדעי הקוגניציה את הקורס הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏, יצטרכו לבחור קורס אחר במתמטיקה כדי לעמוד בדרישת סעיף (‏v‎)‏ של החוג במתמטיקה.

דרישות החוג במתמטיקה

לימודי מתמטיקה:

לפחות 68 נ"ז5,3,2,1 ובהן לפחות 16 נ"ז מתקדמות במתמטיקה3

לימודי מתמטיקה: לפחות 64 נ"ז3,2,1

(‏i‎)‏ הקורסים – 45 נ"ז:

רמה

נ"ז

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ 4

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ 4

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏ 5

ר5+מ2

7

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית 2 (‏20229‎)‏

ר

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 (‏20280‎)‏

ר

4

פונקציות מרוכבות (‏20243‎)‏

ר3+מ3

6

מבנים אלגבריים (‏20230‎)‏

ר3+מ3

6

(‏ii‎)‏ אחד מהקורסים – 4 נ"ז:

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏20476‎)‏

ר

4

תורת הקבוצות (‏20281‎)‏

ר

4

(‏iii‎)‏ אחד מהקורסים – 6-3 נ"ז:6

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים (‏30203‎)‏

ר

3

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏

ר

4

תורת ההסתברות (‏20416‎)‏

ר

6

(‏iv‎)‏ קורסים מתקדמים – לפחות 8 נ"ז:3

טופולוגיה קבוצתית (‏20521‎)‏ 7

מ

4

מבוא לאנליזה פונקציונלית (‏20525‎)‏ 7

מ

4

תורת המידה (‏20324‎)‏

מ

6

משוואות דיפרנציאליות חלקיות (‏20394‎)‏ 7

מ

4

אנליזה נומרית 2 (‏20900‎)‏ 8

מ

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות 2 (‏20599‎)‏

מ

4

לוגיקה מתמטית (‏20327‎)‏

מ

6

הרחבת שדות ותורת גלואה (‏20511‎)‏

מ

4

(‏v‎)‏ קורס נוסף במתמטיקה9– לפחות 4 נ"ז: 10,1

מומלץ לבחור קורס מתקדם נוסף מבין הקורסים בסעיף (‏iv‎)‏, ומותר גם קורס מהרשימה הבאה, הכוללת את יתר קורסי המתמטיקה הרלוונטיים לתכנית.

אשנב למתמטיקה (‏04101‎)‏ 11

פ

6

הסקה סטטיסטית (‏30204‎)‏

ר

4

תורת המספרים האלמנטרית (‏20413‎)‏

ר

4

תורת הקודים (‏20296‎)‏ 1

ר

4

אנליזה נומרית 1 (‏20462‎)‏ 8

ר

4

תורת הגרפים (‏20295‎)‏

ר22

4

תולדות המתמטיקה: מיוון העתיקה ועד זמנו של אוילר (‏20472‎)‏

ר

4

לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏

ר

4

תורת המשחקים (‏20216‎)‏

ר22

4

(‏vi‎)‏ דרישות סמינריוניות – 3-0 נ"ז12

סמינר אחד במתמטיקה

מס

3-0

לימודי מדעי המחשב: 6-4 נ"ז

אחד מהקורסים:13

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 14

ר

6

יסודות התכנות בשפת Java (‏20478‎)‏ 15

ר

4


1

החל מסמסטר ג2016 הקורס תורת הקודים (‏20296‎)‏ נלמד בגרסה מעודכנת ומקנה 4 נ"ז ברמה רגילה. מי שלמדו את הקורס בגרסתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז, יצברו 1 נ"ז פחות בסעיף (‏v‎)‏, בלימודי המתמטיקה ובתכנית כולה.

2

מי שלמדו את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, 4 נ"ז‎)‏, שאינם מוצעים עוד, יצברו בסעיף (‏i‎)‏, בלימודי המתמטיקה ובתכנית כולה 2 נ"ז פחות.

3

החל מסמסטר א2019 הופחתו נקודות הזכות בשלושה קורסים מתקדמים בסעיף (‏iv‎)‏ מ-6 נ"ז ל-4 נ"ז. סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית זו לפני סמסטר א2019 יוכלו להסתפק בלפחות 6 נ"ז בסעיף (‏iv‎)‏ במקום 8 נ"ז – ויותר להם לצבור 2 נ"ז פחות בלימודי מתמטיקה ובתכנית כולה. כמו כן, סטודנטים אלה יוכלו לצבור פחות 2 נ"ז מתקדמות במתמטיקה.

4

חובה ללמוד את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ או את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏, שאינם מוצעים עוד. צירופים אחרים מבין קורסים אלה (‏20212+20474 או 20475+20106‎)‏ אינם אפשריים.

5

לפני סמסטר ב2020 הקנה הקורס חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20229‎)‏ 6 נ"ז (‏ברמה רגילה‎)‏. מי שלמדו את הקורס לפני סמסטר זה, יצברו 1 נ"ז פחות בסעיף (‏i‎)‏, ו2 נ"ז מתקדמות פחות בתכנית כולה.

6

יש חפיפת תוכן חלקית בין הקורסים בסעיף זה.

7

לפני מסמסטר א2019 הקנה הקורס 6 נ"ז (‏ברמה מתקדמת‎)‏.

8

הקורס אנליזה נומרית 1 (‏20462, 4 נ"ז‎)‏ שאינו חובה בתכנית הוא רקע דרוש ללימוד הקורס אנליזה נומרית 2 (‏20900‎)‏ – אפשר ללמוד אותו כקורס בחירה, בסעיף (‏v‎)‏.

9

זכרו שחפיפות תוכן בין קורסים שונים (‏מאותו חוג או מחוגים שונים‎)‏ עלולות לצמצם את סך הנקודות שהם מקנים במשותף. כאשר יש חפ