בוגר (‏B.A.‎)‏ בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה (‏116 נ"ז‎)‏

לימודי תשתית: חובה – 23 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים (‏20127‎)‏ (‏1‎)‏

פ

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏ (‏2‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏

ר

3

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א (‏20406‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית לתלמידי מדעי הטבע (‏20430‎)‏

או

ר

4

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6


(‏1‎)‏

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שלמדו את הקורס יישומי מחשב מתקדמים (‏20127‎)‏ או שעמדו בבחינת פטור. בנוסף יידרשו הסטודנטים להשלים את לימוד תוכנת Matlab במסגרת הקורס יסודות מדעי הקוגניציה (‏10756‎)‏.

(‏2‎)‏

או הקורס מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים (‏30203‎)‏.

דרישות ייחודיות לתואר בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה

הקורסים פסיכולוגיה פיזיולוגית (‏10615‎)‏ ופסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10264‎)‏ הנלמדים בחוג בפסיכולוגיה, פוטרים מלימוד קורסים אלה בחוג במדעי הקוגניציה. לפיכך, יש לצבור בחוג במדעי הקוגניציה פחות 12 נ"ז.

סטודנטים שבוחרים לכתוב עבודה סמינריונית אמפירית בקורס מוח וקוגניציה יוכלו לבחור בתכנית החוג לפסיכולוגיה בין עבודה סמינריונית אמפירית לעבודה סמנריונית עיונית.

דרישות החוג בפסיכולוגיה

לימודי פסיכולוגיה: 52 נ"ז

חובה – 40 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏

פ

6

פסיכולוגיה חברתית (‏10104‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10264‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות (‏10493‎)‏

ר

4

אישיות: תאוריה ומחקר (‏10269‎)‏

ר

4

מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה (‏10252‎)‏ 1

ר

4

פסיכולוגיה פיזיולוגית (‏10615‎)‏

ר

6

פסיכופתולוגיה (‏10619‎)‏

ר

4

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך (‏91412‎)‏

בחירה – 12 נ"ז מתקדמות3,2

הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (‏10352‎)‏ 4

מ

6

קוגניציה חזותית (‏10966‎)‏ 5

מ

6

היסטוריה של הפסיכולוגיה (‏10524‎)‏6 או

מ

6

שינה והפרעות שינה בילדות (‏10904‎)‏6

מ

6

מוח וקוגניציה (‏10941‎)‏ 7

מ

6

פסיכולוגיה של משא ומתן (‏10973‎)‏

מ

6

פסיכולוגיה בין תרבותית (‏10557‎)‏

מ

6

הזדהות עם קבוצות (‏10575‎)‏

מ

6

ליקויי קריאה (‏10593‎)‏

מ

6

ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים, נוירופסיכולוגיים וחינוכיים (‏10905‎)‏

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: פסיכוביולוגיה (‏10936‎)‏8# או

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: קשב וקוגניציה (‏10983‎)‏8או

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: שפה וזיקנה (‏10969‎)‏8

מ

6

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אמפירית אחת בפסיכולוגיה.


1

הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏ יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2021. החל בסמסטר א2022 ידרשו במקומו שני הקורסים: רגרסיה וניתוח שונות (‏10286‎)‏ ופסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית (‏10851‎)‏. כמו כן, החל בסמסטר א2022, הקורס מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה (‏10252‎)‏ לא יכלל בקורסי החובה בפסיכולוגיה בתכנית. מי שלמד או ילמד את הקורס 10686 עד סמסטר ג2021 (‏כולל‎)‏, יהיה פטור מלימוד הקורס 10286 והקורס 10851 ויצבור בלימודי התשתית 13 נ"ז ו-40 נ"ז בלימודי החובה בפסיכולוגיה ובכללם הקורס 10252.

2

מי שלמדו את הקורס עמדות ושכנוע (‏10361‎)‏, שאינו מוצע עוד, הקורס ייחשב להם במסגרת קורסי הבחירה.

3

או הקורס התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה (‏91410‎)‏, שאינו נלמד עוד.

4

במסגרת לימודים לתואר בפסיכולוגיה ובכלכלה אפשר לבחור את הקורס הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (‏10352‎)‏ במסגרת החוג בפסיכולוגיה או את הקורס שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ במסגרת החוג בכלכלה, איך אין ללמוד את שני הקורסים.

5

או הקורס קשב חזותי (‏10525‎)‏, שאינו מוצע עוד.

6

או הקורס פסיכולוגיה של השואה (‏10920‎)‏, שאינו מוצע עוד.

7

או הקורס נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10935‎)‏, שאינו מוצע עוד.

8

או הקורס סמינר מחקר למצטיינים: קוגניציה ואיום (‏10914‎)‏. ההרשמה לקורס מותנית בקבלת הזמנה להירשם אליו.

#

שם הקורס השתנה. השם הקודם מופיע בהערת רגל בתיאור הקורס.

דרישות החוג במדעי הקוגניציה

קורסים בהיקף של לפחות 53 נ"ז

לימודי מדעי המחשב: חובה – 6-4 נ"ז

רמה

נ"ז

יסודות התכנות בשפת Java (‏20478‎)‏

או

ר

4

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏1

ר

6

לימודי פסיכולוגיה: חובה – 12 נ"ז

השתתפות במחקרים (‏91412‎)‏ 2

פסיכולוגיה פיזיולוגית (‏10615‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10264‎)‏

ר

6

לימודי פילוסופיה: חובה – 12 נ"ז

מבוא ללוגיקה (‏10703‎)‏

ר

6

פילוסופיה של הנפש בתקופתנו (‏10679‎)‏

ר

6

לימודי בלשנות: חובה – 6 נ"ז

מבוא לבלשנות תאורטית (‏10730‎)‏

ר

6

לימודי מדעי הקוגניציה: 19 נ"ז

חובה – 15 נ"ז

יסודות מדעי הקוגניציה (‏10756‎)‏ 3

ר

3

מודלים חישוביים במדעי הקוגניציה (‏10944‎)‏

מ

6

מוח וקוגניציה (‏10941‎)‏

מ

6

בחירה – 4 נ"ז מתקדמות

אחד מן הקורסים הבאים:

פילוסופיה של מדעי הקוגניציה (‏10942‎)‏

מ

4

שפה וקוגניציה (‏10956‎)‏

מ

4

דרישות סמינריוניות

עבודה סמינריונית אחת באחד מבין הקורסים המתקדמים בתכנית החוג במדעי הקוגניציה.

מסלול למצטיינים במדעי הקוגניציה

האוניברסיטה הפתוחה מקיימת מסלול למצטיינים לסטודנטים הבוחרים באחת משלוש התכניות הדו-חוגיות במדעי הקוגניציה: בוגר בפסיכולוגיה ובמדעי הקוגניציה, בוגר בפילוסופיה ובמדעי הקוגניציה או בוגר במדעי המחשב ובמדעי קוגניציה (‏ייתכן שבעתיד ייפתח המסלול לתלמידים לתארים אחרים‎)‏.

תנאי הקבלה וההשתייכות למסלול

יתקבלו סטודנטים שיוכיחו את הצטיינותם על פי עמידתם בתנאי הסף כמפורט בסעיפים א-ג כלהלן:

א. ציון של 85 לפחות בכל אחד מארבעת הקורסים הבסיסיים בתכנית החוג למדעי הקוגניציה: סטטיסטיקה למדעי החברה א או הסתברות לתלמידי מדעי המחשב, פילוסופיה של הנפש בתקופתנו, יסודות התכנות בשפת Java (‏או ציון של 80 לפחות במבוא למדעי המחשב ושפת Java</