בוגר במדעי החברה בהדגשת מדעי ההתנהגות (‏116 נ"ז‎)‏

א. לימודי תשתית: חובה – 13 נ"ז

רמה

נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏

ר

3

ב. לימודי פסיכולוגיה, סוציולוגיה וניהול: חובה ובחירה – 103 נ"ז

פסיכולוגיה: 52 נ"ז

חובה – 40 נ"ז

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏

פ

6

פסיכולוגיה חברתית (‏10104‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה פיזיולוגית (‏10615‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10264‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות (‏10493‎)‏

ר

4

מבחנים פסיכולוגיים: תאוריה ומעשה (‏10252‎)‏

ר

4

אישיות: תאוריה ומחקר (‏10269‎)‏

ר

4

פסיכופתולוגיה (‏10619‎)‏

ר

4

השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך (‏91412‎)‏ 1

בחירה – 12 נ"ז מתקדמות2

הפסיכולוגיה של השיפוט האינטואיטיבי (‏10352‎)‏

מ

6

קוגניציה חזותית (‏10966‎)‏ 3

מ

6

מוח וקוגניציה (‏10941‎)‏ 4

מ

6

פסיכולוגיה של משא ומתן (‏10973‎)‏

מ

6

היסטוריה של הפסיכולוגיה (‏10524‎)‏ או

מ

6

שינה והפרעות שינה בילדות (‏10904‎)‏

מ

6

פסיכולוגיה בין-תרבותית (‏10557‎)‏ או

מ

6

הזדהות עם קבוצות (‏10575‎)‏

מ

6

ליקויי קריאה (‏10593‎)‏ או

מ

6

ליקויי למידה בחשבון: היבטים קוגניטיביים, נוירופסיכולוגיים וחינוכיים (‏10905‎)‏

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: קוגניציה ואיום (‏10914‎)‏5 או

מ

6

סמינר מחקר למצטיינים: קשב וקוגניציה (‏10983‎)‏5

מ

6

התנסות בעבודה מעשית בפסיכולוגיה (‏91410‎)‏ 1

ר

סוציולוגיה וניהול: 51 נ"ז

חובה – 33 נ"ז

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏

ר

6

מבוא לאנתרופולוגיה (‏10153‎)‏

פ

6

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (‏10721‎)‏

ר

6

התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏6 או

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏6

ר

6

התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏7 או

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏7

ר

6

בחירה – 18 נ"ז8

בבחירה יש לכלול לפחות 12 נ"ז מתקדמות

בעיות בפילוסופיה של המוסר (‏10122‎)‏

פ

6

מגמות בחברה הישראלית (‏10495‎)‏

ר

6

סטייה חברתית (‏10270‎)‏

ר

6

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה (‏10691‎)‏

ר

6

מבוא ללימודי תקשורת (‏10408‎)‏ #

ר

6

התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏7 או

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏7

ר

6

ניהול השיווק (‏10281‎)‏

ר

6

מבוא ללימודי מגדר (‏10680‎)‏

ר

6

משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית (‏10682‎)‏

ר

6

סוציולוגיה של ארגונים (‏10728‎)‏

ר

6

ספורט וחברה (‏10583‎)‏

מ

6

סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת
מקוונת (‏10921‎)‏
9

מ

6

מחקרי שיווק (‏10350‎)‏ #

מ

6

ריבוד: סוגיות באי-שוויון חברתי (‏10349‎)‏

מ

6

מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי (‏10376‎)‏

מ

6

תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (‏10503‎)‏

מ

6

משחק, משחקים ומשחקיות במדיה מודרניים (‏10987‎)‏

מ

6

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏

מ

6

תרבות וארגונים (‏10566‎)‏

מ

6

ניהול הפרסום (‏10344‎)‏

מ

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏

מ

6

יחסי עבודה (‏10588‎)‏ 10

מ

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏

מ

6

ניהול בין-לאומי (‏10517‎)‏

מ

6

אוכל, חברה ותרבות (‏10978‎)‏

מ

6

ג. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות: עבודה סמינריונית אמפירית בפסיכולוגיה ועבודה סמינריונית בסוציולוגיה או בניהול.

ד. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

ראו הסבר בתיאור הקורס בקטלוג הקורסים.

2

סטודנטים שלמדו בעבר את הקורסים פסיכולוגיה של השואה (‏10920‎)‏, עמדות ושכנוע (‏10361‎)‏, נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10935‎)‏, קשב חזותי (‏10525‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת קורסי הבחירה בסעיף פסיכולוגיה.

3

או הקורס קשב חזותי (‏10525‎)‏, שאינו מוצע עוד.

4

או הקורס נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית (‏10935‎)‏, שאינו מוצע עוד.

5

ההרשמה לקורס רק לאחר קבלת הזמנה להירשם אליו.

6

מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018 מנועים מלימוד קורס זה.

7

למי שיבחרו ללמוד את שני הקורסים, התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏ וניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏, קורס אחד ייחשב במסגרת לימודי החובה ואחד במסגרת לימודי הבחירה.

8

סטודנטים שלמדו את הקורסים פערים ואי-שוויון בישראל (‏‏10576‎‎)‏ (‏6 נ"ז מתקדמות‎)‏ ‏, תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש (‏10516‎)‏ (‏6 נ"ז מתקדמות‎)‏ שאינם מוצעים עוד, נ"ז בגין הקורסים האלה, ייחשבו להם במסגרת לימודי הבחירה בסעיף סוציולוגיה וניהול

9

הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר א2020.

10

החל מסמסטר א2021 תופסק הוראת הקורס ובנוסף לא ניתן יהיה לכתוב במסגרתו עבודה סמינריונית בניהול.