בוגר (‏B.A.‎)‏ בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה (‏130-125 נ"ז‎)‏

בתכנית מוצעים שני מסלולים:

  • מסלול כלכלה מורחב (‏125 נ"ז‎)‏1
  • מסלול מערכות מידע (‏130 נ"ז‎)‏1

א. לימודי חובה משותפים לשני המסלולים: 112 נ"ז2

לימודי תשתית: 9 נ"ז

רמה

נ"ז

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ 2

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

בחינת פטור בהנהלת חשבונות (‏91419‎)‏3

כלכלה: 19 נ"ז2

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏

פ

4

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

מושגי יסוד באקונומטריקה (‏10284‎)‏

ר

6

חשבונאות: 72 נ"ז

יסודות החשבונאות לחשבונאים (‏10696‎)‏ 4

ר

6

חשבונאות פיננסית א (‏10706‎)‏

ר

6

חשבונאות פיננסית ב (‏10720‎)‏

ר

6

חשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10697‎)‏ 5

ר

6

ביקורת חשבונות (‏10705‎)‏

ר

6

מסים א (‏10666‎)‏

ר

6

מסים ב (‏10556‎)‏

מ

6

ביקורת מערכות מידע חשבונאיות (‏10549‎)‏

מ

6

ניתוח דוחות פיננסיים (‏10389‎)‏ 6

מ

6

דוחות כספיים מאוחדים (‏10910‎)‏ 8,7

מ

6

חשבונאות פיננסית מתקדמת (‏10922‎)‏ 7

מ

6

חשבונאות ניהולית מתקדמת לחשבונאים (‏10913‎)‏ 6

מ

6

משפט: 12 נ"ז

מבוא למשפט ולדיני עסקים (‏10836‎)‏ 9

ר

6

דיני תאגידים (‏10900‎)‏ 10,6

מ

6

ב. לימודי חובה לפי מסלול (‏יש לבחור מסלול אחד‎)‏

(‏i‎)‏ קורסי חובה במסלול כלכלה מורחב – 13 נ"ז

מקרו כלכלה א (‏10793‎)‏

ר

3

מקרו כלכלה ב (‏10794‎)‏

ר

3

תורת המחירים א (‏10627‎)‏

ר

3

תורת המחירים ב (‏10628‎)‏ 11

ר

4

(‏ii‎)‏ קורסי חובה במסלול מערכות מידע – 18 נ"ז

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏

ר

6

תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏

ר

6

מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות (‏10596‎)‏ 6

מ

6

ג. דרישות סמינריוניות

במסגרת התכנית יש ללמוד סמינריון בתחום של חשבונאות פיננסית לאחר סיום בהצלחה של הקורס דוחות כספיים מאוחדים (‏10910‎)‏.8בסמינריון מתקיימים מפגשי חובה אחדים במהלך הסמסטר.

ד. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

המסלול אינו רשום בתעודת הבוגר. אישור על המסלול ניתן במסמך נלווה לתעודת הבוגר.

  • הסברים נוספים, דוגמאות למסלולי לימוד מובנים וסדר לימוד הקורסים מצויים באתר חשבונאות. מומלץ להסתייע גם ביועצים.
  • קבלת רישיון "רואה חשבון" מחייבת התמחות ועמידה בבחינות של מועצת רואי החשבון. עם סיום הלימודים לתואר בוגר יוכלו הסטודנטים, על פי החלטת מועצת רואי החשבון, להתחיל בהתמחות הנדרשת. על פי החלטת המועצה מיום 13.10.04 ניתן פטור לבוגרי התכנית מבחינות המועצה: "ביניים חלק א", "ביניים חלק ב" ו"סופיות חלק א" ללא חשבונאות פיננסית ודיני מסים א. בנוסף, יינתן פטור מן הבחינה בחשבונאות ניהולית מתקדמת ב"סופיות חלק ב". בוגרים שירצו בכך יוכלו להמשיך בלימודי שנת ההשלמה – לימודי השנה הרביעית במקצוע החשבונאות. לימודי שנת ההשלמה מתקיימים באוניברסיטה הפתוחה במסגרת חוץ-אקדמית. לימודים אלה מכינים לקראת הבחינות הנותרות של מועצת רואי החשבון, ועל פי החלטתה גם פוטרים מחלקן. לימודי שנת ההשלמה אינם בגדר חובה – ניתן לגשת לבחינות של מועצת רואי החשבון גם בלעדיהם.

1

הקורס יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים (‏10713‎)‏ לא נכלל במסגרת קורסי התכנית החל מסמסטר ב2015. מי שסיימו את הקורס בהצלחה, יוכלו לבחור עם סגירת התואר, אם לכלול אותו בתכנית אם לאו. סטודנטים שיבחרו לכלול את הקורס בתכנית יצברו 3 נ"ז נוספות בקורסי כלכלה בלימודי החובה המשותפים לשני המסלולים ובתכנית כולה.

2

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏95001‎)‏, שאינו מקנה נקודות זכות.

3

הבחינה מתקיימת בשלושה מועדים במהלך השנה. ההרשמה לבחינה כרוכה בתשלום, ומתקיימת בנפרד מההרשמה לקורס ההכנה לבחינת הפטור (‏91440‎)‏. מועדי בחינות הפטור ומועדי ההרשמה אליהן מתפרסמים יחד עם מועדי בחינות האוניברסיטה הפתוחה לסמסטרים השונים. ההרשמה לבחינות הפטור מתבצעת באמצעות מוקד הפניות והמידע של האוניברסיטה הפתוחה. מספר הפעמים בהן ניתן להיבחן בבחינת הפטור מוגבל לארבע פעמים בלבד. בעלי תעודה בהנהלת חשבונות סוג 3, חשבונאי מדופלם ויועץ מס, יכולים להגיש בקשה לקבלת פטור מבחינה זו. מידע נוסף באתר חשבונאות.

4

כדי להתקבל לקורס זה על הסטודנטים לעבור בהצלחה את בחינת הפטור בהנהלת חשבונות (‏91419‎)‏.

5

או הקורס בשמו הקודם חשבונאות ניהולית לחשבונאים.

6

סטודנטים הלומדים לתואר בוגר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה אינם רשאים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה.

7

החל מסמסטר א2019 הקורס מקנה 6 נ"ז. מי שלמדו את הקורס במתכונתו הקודמת שהקנתה 4 נ"ז, יצברו 2 נ"ז פחות בלימודי החובה המשותפים לשני המסלולים כלכלה מורחב ומערכות מידע בלימודי החשבונאות, ובתכנית כולה.

8

סטודנטים הלומדים את הקורס במסגרת הלימודים לתואר בוגר בחשבונאות עם חטיבה בכלכלה חייבים לכתוב עבודה סמינריונית בקורס זה. כתיבת העבודה הסמינריונית והגשתה הן במסגרת סמינריון בחשבונאות פיננסית (‏96032‎)‏, אליו הסטודנטים יכולים להירשם לאחר שסיימו בהצלחה את הקורס. ההשתתפות בכל מפגשי הסמינריון במלואם הינה חובה. מומלץ ללמוד את הקורס ניתוח דוחות פיננסיים (‏10389‎)‏ לפני ההרשמה לסמינריון בחשבונאות פיננסית.

9

או צמד הקורסים מבוא למשפט ויסודות המשפט (‏10735, 4 נ"ז‎)‏ ויסודות המשפט העסקי (‏10736, 4 נ"ז‎)‏, שנלמדו בפעם האחרונה בסמסטר ג2018.

10

או צמד הקורסים יסודות המשפט העסקי (‏10736, 4 נ"ז‎)‏, שנלמד בפעם האחרונה בסמסטר ג2018 ודיני תאגידים (‏10900‎)‏ במתכונתו הקודמת (‏4 נ"ז‎)‏ עד סמסטר ג2018.

11

החל מסמסטר א2018 הקורס תורת המחירים ב (‏10628‎)‏ מקנה 4 נ"ז. מי שלמדו את הקורס עד סמסטר ב2017 במתכונתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז, יצברו 1 נ"ז פחות בלימודי מסלול כלכלה מורחב, ובתכנית כולה.