בוגר (‏B.Sc.‎)‏ במתמטיקה עם לימודי חטיבה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן:

לפחות 79 נ"ז1 במתמטיקה, ובכללן לפחות 30 נ"ז מתקדמות במתמטיקה, ולפחות 4 נ"ז במדעי המחשב

ב. קורסי חובה במתמטיקה: לפחות 79 נ"ז1

(‏i‎)‏ הקורסים – 44 נ"ז:1

רמה

נ"ז

חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ 2,1

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ 2,1

ר

6

חשבון אינפיניטסימלי 3 (‏20224‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית 1 (‏20109‎)‏

ר

6

אלגברה לינארית 2 (‏20229‎)‏

ר

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות 1 (‏20280‎)‏

ר

4

פונקציות מרוכבות (‏20243‎)‏

ר3+מ3

6

מבנים אלגבריים (‏20230‎)‏

ר3+מ3

6

(‏ii‎)‏ אחד מהקורסים – 4 נ"ז:3

תורת הקבוצות (‏20281‎)‏

ר

4

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏20476‎)‏

ר

4

(‏iii‎)‏ אחד מהקורסים – 6-3 נ"ז:4

מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים (‏30203‎)‏

ר

3

הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏20425‎)‏

ר

4

תורת ההסתברות (‏20416‎)‏

ר

6

(‏iv‎)‏ אחד מהקורסים –4 נ"ז:5

אנליזה נומרית 1 (‏20462‎)‏ 6

ר

4

תורת הגרפים (‏20295‎)‏

ר22

4

תורת המשחקים (‏20216‎)‏

ר22

4

(‏v‎)‏ קורסים מתקדמים – לפחות 24 נ"ז:

לפחות שישה7 קורסים מתקדמים, ובהם לפחות שני קורסים מן השְלָשָה הראשונה, ואחד מן השְלָשָה השנייה:

טופולוגיה קבוצתית (‏20521‎)‏ 8

מ

4

מבוא לאנליזה פונקציונלית (‏20525‎)‏ 8

מ

4

תורת המידה (‏20324‎)‏

מ

6

משוואות דיפרנציאליות חלקיות (‏20394‎)‏ 8

מ

4

משוואות דיפרנציאליות רגילות 2 (‏20599‎)‏

מ

4

אנליזה נומרית 2 (‏20900‎)‏ 6

מ

4

לוגיקה מתמטית (‏20327‎)‏

מ

6

הרחבת שדות ותורת גלואה (‏20511‎)‏

מ

4

(‏vi‎)‏ דרישות סמינריוניות – 3-0 נ"ז9

סמינר אחד במתמטיקה

מס

3-0

ג. קורס חובה במדעי המחשב: 6-4 נ"ז

אחד מהקורסים:11,10

מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏ 12

ר

6

יסודות התכנות בשפת Java (‏20478‎)‏ 13

ר

4

ד. לימודי חטיבה: חובה – לפחות 24 נ"ז

מי שיצברו במסגרת דרישות התואר החד-חוגי והחטיבה פחות מ-108 נ"ז, יידרשו להשלים ל-108 נ"ז באמצעות קורסים במתמטיקה או מהחטיבה.

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות:

היסטוריה

מדיניות ציבורית

מדעי היהדות

סוציולוגיה

המקרא ועולמו

מדע המדינה

פילוסופיה

יחסים בין-לאומיים

אמנויות

משפט ציבורי

תרבות המוסיקה

תקשורת

ספרות

חינוך מיוחד

קולנוע

מדעי הלמידה

ניהול

הוראה

ניהול משאבי אנוש

מנהיגות ושינוי חברתי

חינוך

מדעי המחשב

מדעי הטבע

לימודי שדה

מדעי כדור הארץ

ביולוגיה מולקולרית

כימיה

לימודי אפריקה

גיאולוגיה

שאר רוח

בלשנות

נוסף על החטיבות הרשומות למעלה אפשר לבקש מהוועדה לאישור תכניות לימודים ללמוד לתואר המשלב תואר ראשון במתמטיקה עם חטיבה אחרת שאינה כלולה ברשימה. אישור הבקשה אינו מובטח.

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בתכניות החטיבות יש לצבור בדרך כלל בין 24 ל-30 נ"ז. בחטיבות שבהן מכסת נקודות הזכות ניתנת לבחירה, המכסה הנדרשת נקבעת בהתאם לדרישות התכנית בו היא משולבת.

אם קורס הוא חובה בתואר העיקרי וגם בחטיבה, ייחשב הקורס במסגרת התואר העיקרי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הקורס ייחשב במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת האחרת. אם קורס נכלל בלימודי הבחירה בתואר העיקרי ובחטיבה, הוא ייחשב כקורס בחירה באחת מהמסגרות, אך לא בשתיהן.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת התואר העיקרי, אלא אם כן מצוין אחרת.


1

מי שלמדו את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212, 4 נ"ז‎)‏, שאינם מוצעים עוד, יצברו בסעיף ב ובסעיף ב(‏i‎)‏ 2 נ"ז פחות.

2

חובה ללמוד את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20474‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20475‎)‏ או את צמד הקורסים חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏20106‎)‏ + חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏20212‎)‏, שאינם מוצעים עוד. צירופים אחרים מבין קורסים אלה (‏20212+20474 או 20475+20106‎)‏ אינם אפשריים.

3

לתואר במתמטיקה עם חטיבה במדעי המחשב חובה ללמוד את הקורס מתמטיקה בדידה.

4

יש חפיפת תוכן חלקית בין הקורסים בסעיף זה.

5

עד סמסטר ג2018 (‏כולל‎)‏ נכלל הקורס מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים (‏20297, 6 נ"ז‎)‏ ברשימה שבסעיף ב(‏iv‎)‏. החל מסמסטר ב2019 הוצא הקורס מרשימה זו והוא לא יקנה עוד נקודות זכות במתמטיקה.

6

הקורס אנליזה נומרית 1 (‏20462‎)‏ הוא רקע דרוש לקורס אנליזה נומרית 2 (‏20900‎)‏.

7

החל מסמסטר א2019 נדרשים לפחות שישה קורסים מתקדמים בסעיף ב(‏v‎)‏. סטודנטים שהחלו לימודיהם בתכנית זו לפני סמסטר א2019 רשאים ללמוד חמישה קורסים בלבד בסעיף זה. אי לכך ייתכן שסטודנטים אלה יצברו עד 4 נ"ז פחות במכסות הנדרשות בסעיף א, בסעיף ב ובסעיף ב(‏v‎)‏. בכל מקרה יש לצבור לפחות 108 נ"ז לתואר.

8

לפני סמסטר א2019 הקנה הקורס 6 נ"ז (‏ברמה מתקדמת‎)‏.

9

מותר סמינר המקנה 3 נ"ז, או סמינר מצומצם ללא ניקוד, הנסמך על אחד הקורסים המקנים נ"ז מתקדמות במתמטיקה. החל מסמסטר א2021 תבוטל האפשרות לכלול סמינר ללא ניקוד בתכנית. ראו פירוט בתיאורי הקורסים הרלוונטיים. אין לכלול יותר משני סמינרים בתכנית הלימודים לתואר.

10

הלומדים לתואר במתמטיקה עם חטיבה במדעי המחשב עומדים בחובה זו במסגרת החטיבה, שבה חובה ללמוד את הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏20441‎)‏. לכן בתכנית זו יצברו במסגרת התואר החד-חוגי לפחות 79 נ"ז, כולן במתמטיקה, ובמסגרת החטיבה לפחות 28 נ"ז. בסה"כ יש לצבור לפחות 108 נ"ז.

11

בכפוף להיתר של הוועדה לאישור תכניות לימודים, מותר ללמוד קורס אחר במדעי המחשב.

12

או שני הקורסים מבוא למדעי המחשב ושפת Java א (‏20453, 3 נ"ז‎)‏ ומבוא למדעי המחשב ושפת Java ב (‏20454, 3 נ"ז‎)‏.

13

הקורס יסודות התכנות בשפת Java (‏20478‎)‏ אינו מתאים למי שלומדים לתואר במתמטיקה עם חטיבה במדעי המחשב או למי שמתכוונים ללמוד בעתיד קורסים במדעי המחשב.