בוגר בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה

א. לפחות 108 נ"ז ובהן 24 נ"ז מתקדמות1

את המכסה יש לצבור תוך מילוי הדרישות הבאות:

ב. לימודי תשתית: חובה – 15 נ"ז

רמה

נ"ז

יישומי מחשב למדעי החברה (‏10159‎)‏ 2

פ

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

רגרסיה וניתוח שונות (‏10286‎)‏

ר

2

שיטות מחקר איכותניות (‏10748‎)‏

ר

3

ג. לימודי סוציולוגיה: חובה ובחירה – 63 נ"ז

חובה – 33 נ"ז

מבוא לחשיבה חברתית (‏10161‎)‏

פ

3

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏

פ

6

מבוא לאנתרופולוגיה (‏10153‎)‏

פ

6

מגמות בחברה הישראלית (‏10495‎)‏

ר

6

תאוריות סוציולוגיות קלאסיות (‏10721‎)‏

ר

6

תאוריות סוציולוגיות בנות-זמננו (‏10722‎)‏

ר

6

בחירה –30 נ"ז

בבחירה יש לכלול 12 נ"ז מאשכול א ו-18 נ"ז מתקדמות מאשכול ב.

אשכול א

מבוא ללימודי מגדר (‏10680‎)‏

ר

6

בין מדינה לחברה: סוציולוגיה של הפוליטיקה (‏10691‎)‏

ר

6

סטייה חברתית (‏10270‎)‏

ר

6

סוציולוגיה של התרבות (‏10659‎)‏

ר

6

סוציולוגיה של ארגונים (‏10728‎)‏

ר

6

חברה, פוליטיקה וכלכלה (‏10737‎)‏ 3

ר

6

משפחות בראייה סוציולוגית ואנתרופולוגית (‏10682‎)‏

ר

6

אשכול ב4

ריבוד: סוגיות באי-שוויון חברתי (‏10349‎)‏

מ

6

מעמד, מגדר ואתניות בחינוך: מבט סוציולוגי (‏10376‎)‏

מ

6

תרבות ארגונית (‏10566‎)‏

מ

6

פערים ואי-שוויון בישראל (‏10576‎)‏

מ

6

תרבות, תקשורת ופנאי בישראל (‏10503‎)‏

מ

6

ספורט וחברה (‏10583‎)‏

מ

6

סוגיות בסוציולוגיה של האינטרנט ושל תקשורת מקוונת (‏10921‎)‏

מ

6

זהויות יהודיות בעידן רב-מודרני (‏10569‎)‏

מ

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות בסוציולוגיה, שמהן לפחות עבודה סמינריונית אמפירית אחת.

ה. לימודי חטיבה: חובה – לפחות 30 נ"ז

יש לבחור אחת מן החטיבות הבאות (‏נושא החטיבה יצוין בתעודת הבוגר‎)‏:

היסטוריה

ניהול

מדעי היהדות

יחסים בין-לאומיים

המקרא ועולמו

מדע המדינה

פילוסופיה

מדיניות ציבורית

אמנויות

תקשורת

מוסיקה

חינוך

ספרות

פסיכולוגיה

קולנוע

מתמטיקה

כלכלה

תכניות החטיבות שניתן לשלב בתואר החד-חוגי עם לימודי חטיבה מופיעות בסעיף 5.9 – תכניות החטיבות. בחלק מהחטיבות יש ללמוד לפחות 6 נ"ז מתקדמות, באחרות יש להשלים ל-24 נ"ז המתקדמות מלימודי הבחירה בסוציולוגיה.

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף 5.1 בידיעון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.

שימו לב! תכנית זו לתואר בוגר בסוציולוגיה עם לימודי חטיבה תקפה מסמסטר א2010 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני שנת 2010 יכולים ללמוד על-פי המתכונת הנוכחית או על-פי מתכונת התכנית המופיעה בידיעון תשס"ט.

הערה לשילוב חטיבה בתואר חד-חוגי עם לימודי חטיבה

בלימודי החטיבה יש לצבור נ"ז בהתאם לדרישות החטיבה בתואר הנלמד.

אם קורס הוא חובה בתואר החד-חוגי וגם בחטיבה, ייכלל הקורס במסגרת התואר החד-חוגי. אם קורס הוא חובה באחד מהם ובחירה באחר, הוא ייכלל במסגרת בה הוא חובה, ולא ייחשב כקורס בחירה במסגרת השנייה. אם קורס הוא בחירה בתואר החד-חוגי ובחטיבה, אפשר לכלול אותו רק בלימודי הבחירה של אחת משתי המסגרות.

יש חטיבות שבהן נדרש לצבור לפחות 6 נ"ז מתקדמות. בחטיבות האחרות, ההשלמה ל-24 נ"ז מתקדמות הדרושות לתואר תהיה במסגרת לימודי התואר החד-חוגי.

^LINE1^

1

במסגרת 24 נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות לתואר יש ללמוד לפחות 18 נ"ז מתקדמות בסוציולוגיה. 6 נקודות הזכות הנוספות יכולות להיות בסוציולוגיה או בקורסי הבחירה המתקדמים בחטיבה.

2

מלימוד קורס זה פטורים סטודנטים שיעמדו בבחינת פטור. החל מסמסטר ב2012 יוצע קורס חדש שיחליף קורס זה. יישומי ה-Office בקורס החדש יילמדו בגרסת Office 2010 וכן יהיו שינויים בתוכן הקורס. סטודנטים שילמדו את הקורס 10159 עד סמסטר א2012 (‏כולל‎)‏ יהיו פטורים מלימוד הקורס החדש.

3

הקורס עדיין אינו נלמד.

4

מי שלמד את הקורס סוציאליזציה (‏10376‎)‏, הקורס ייחשב לו כקורס בחירה מתקדם מקבוצה זו.