בוגר בניהול ובכלכלה (‏110 נ"ז‎)‏1

א. לימודי תשתית: חובה – 13 נ"ז

רמה

נ"ז

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ 2

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

ב. לימודי ניהול: חובה ובחירה – לפחות 45 נ"ז

חובה – 30 נ"ז3

התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏

ר

6

יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

ניהול השיווק (‏10281‎)‏

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏ 3

ר

6

בחירה – לפחות 15 נ"ז ובהן לפחות 9 נ"ז מתקדמות3

במסגרת לימודי הבחירה בשני החוגים יש לצבור לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

דיני חוזים (‏10800‎)‏

פ

6

התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏

ר

6

כלכלה ניהולית (‏10426‎)‏

ר

6

תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ 3

ר

6

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10404‎)‏ 4

ר

6

ניהול אסטרטגי (‏10908‎)‏

מ

6

ניהול בין-לאומי (‏10517‎)‏

מ

6

ניהול הפרסום (‏10344‎)‏

מ

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏

מ

6

יחסי עבודה (‏10588‎)‏

מ

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏

מ

6

ניתוח דוחות פיננסיים (‏10389‎)‏

מ

6

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏ 5,4

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ 5,4

מ

6

מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות (‏10596‎)‏

מ

6

דינמיקה של משא ומתן (‏10526‎)‏

מ

4

תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש (‏10516‎)‏

מ

6

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏ 5,4

מ

3

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏

מ

6

מחקרי שיווק (‏10350‎)‏ 6

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏ 5,4

מ

6

ג. לימודי כלכלה: חובה ובחירה – לפחות 46 נ"ז1

חובה – 28 נ"ז1

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏

פ

4

מקרו כלכלה א (‏10793‎)‏ 7,1

ר

3

מקרו כלכלה ב (‏10794‎)‏ 8,1

ר

3

תורת המחירים א (‏10627‎)‏

ר

3

תורת המחירים ב (‏10628‎)‏

ר

3

תורת המחירים ג (‏10629‎)‏

ר

3

מושגי יסוד באקונומטריקה (‏10284‎)‏

ר

6

בחירה – לפחות 18 נ"ז, ובהן לפחות 9 נ"ז מתקדמות, ולפחות 9 נ"ז מקבוצה א

במסגרת לימודי הבחירה בשני החוגים יש לצבור לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

קבוצה א

רמה

נ"ז

כלכלת ישראל (‏10954‎)‏ 9

מ

3

כלכלה בין-לאומית ריאלית (‏10397‎)‏

מ

3

כלכלה מוניטרית בין-לאומית (‏10398‎)‏

מ

3

העדפה ובחירה חברתית (‏10502‎)‏

מ

3

כלכלת עבודה (‏10519‎)‏

מ

3

כלכלה ציבורית (‏10917‎)‏ 10

מ

3

כלכלה בין-דורית (‏10574‎)‏

מ

3

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏ 5,4

מ

3

מכרזים ושווקים אלקטרוניים (‏10949‎)‏

מ

3

קבוצה ב

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10404‎)‏ 4

ר

6

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (‏10444‎)‏

ר

4

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏ 5,4

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ 5,4

מ

6

היסטוריה כלכלית (‏10933‎)‏

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק חברתי וכלכלי (‏10960‎)‏ 5,4

מ

6

ד. לימודי בחירה נוספים

מי שלא צברו בסעיפים הקודמים 110 נ"ז בסה"כ, כולל 39 נ"ז בלימודי הבחירה, מהן לפחות 24 נ"ז מתקדמות, נדרשים להשלים מכסות אלה על ידי לימוד קורסים נוספים מתוך קורסי הבחירה בניהול וכלכלה המופיעים בתכנית זאת, או אחד מבין הקורסים:

מבוא לסוציולוגיה (‏10134‎)‏ או

פ

6

מבוא לפסיכולוגיה (‏10136‎)‏ או

פ

6

מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (‏10205‎)‏

ר

6

ה. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות. אחת בניהול ואחת בכלכלה.5

ו. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

מי שלמדו את הקורס מקרוכלכלה א (‏10457‎)‏, שאינו מוצע עוד, המקנה 2 נ"ז, וילמדו את הקורס מקרו כלכלה ב (‏10794‎)‏ המקנה 3 נ"ז, יצברו נ"ז אחת פחות בלימודי החובה בכלכלה ובתכנית כולה.

2

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏95001‎)‏, שאינו מקנה נקודות זכות.

3

הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏, הוא חובה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א2015 ואילך, במקום הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏‏10645‎‎)‏‏ שעבר לקורסי הבחירה. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2015, נדרשים ללמוד אחד מבין הקורסים הללו במסגרת לימודי החובה, ולמי שיבחרו ללמוד את שניהם, הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏ ייחשב במסגרת לימודי החובה בניהול, והקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ ייחשב במסגרת לימודי הבחירה בניהול.

4

הקורס מופיע ברשימת קורסי הבחירה של שני החוגים. הוא יוכל להיחשב כקורס בחירה רק באחד מהחוגים.

5

עבודה סמינריונית בקורס המופיע ברשימת קורסי הבחירה של שני החוגים (‏ניהול+כלכלה‎)‏, יכולה להיות משויכת לכלכלה או לניהול לפי בחירת הסטודנט.

6

בעבר נקרא הקורס בשם מתודולוגיה של סקרים.

7

או הקורס מקרוכלכלה א (‏10457, 2 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד.

8

או הקורס מקרוכלכלה ב (‏10458, 4 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד.

9

או הקורס כלכלת ישראל (‏10665‎)‏, שאינו מוצע עוד.

10

או הקורס כלכלה ציבורית (‏10518‎)‏, שאינו מוצע עוד.