בוגר (‏B.A.‎)‏ בניהול ובכלכלה (‏108 נ"ז‎)‏1

א. לימודי תשתית: חובה – 13 נ"ז

רמה

נ"ז

חשבון דיפרנציאלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ 2

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏30111‎)‏

פ

3

מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏30112‎)‏

ר

3

שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו (‏10285‎)‏

ר

4

ב. לימודי ניהול: חובה ובחירה – לפחות 48 נ"ז3

חובה – 36 נ"ז4,3

התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏3

ר

6

או

התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏3 +

ר

6

התנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏3

ר

6

יסודות החשבונאות (‏10280‎)‏

ר

6

תורת המימון: ניהול פיננסי של גופים עסקיים (‏10230‎)‏

ר

6

ניהול השיווק (‏10281‎)‏

ר

6

ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏ 4

ר

6

בחירה – לפחות 12 נ"ז ובהן לפחות 9 נ"ז מתקדמות4,3

במסגרת לימודי הבחירה בשני החוגים יש לצבור לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

דיני חוזים (‏10800‎)‏

פ

6

התנהגות צרכנים (‏10455‎)‏

ר

6

ניהול משאבי אנוש (‏10279‎)‏

ר

6

כלכלה ניהולית (‏10426‎)‏

ר

6

תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ 4

ר

6

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10404‎)‏ 5

ר

6

ניהול אסטרטגי (‏10908‎)‏

מ

6

ניהול בין-לאומי (‏10517‎)‏

מ

6

ניהול הפרסום (‏10344‎)‏

מ

6

דיני עבודה (‏10354‎)‏

מ

6

יחסי עבודה (‏10588‎)‏

מ

6

שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (‏10901‎)‏

מ

6

ניתוח דוחות פיננסיים (‏10389‎)‏

מ

6

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏ 6,5

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ 6,5

מ

6

מערכות מידע תחרותיות-אסטרטגיות (‏10596‎)‏

מ

6

דינמיקה של משא ומתן (‏10526‎)‏

מ

4

תכנון מערכות דינמיות בזמן: יישום למשאבי אנוש (‏10516‎)‏

מ

6

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏ 6,5

מ

3

ביטחון סוציאלי (‏10558‎)‏

מ

6

מחקרי שיווק (‏10350‎)‏ 7

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי (‏10960‎)‏ 6,5

מ

6

סמינר מצטיינים בניהול: התנסות בארגונים (‏10981‎)‏

מס

6

ג. לימודי כלכלה: חובה ובחירה – לפחות 47 נ"ז1

חובה – 29 נ"ז1

מבוא למיקרוכלכלה (‏10131‎)‏

פ

3

מבוא למקרוכלכלה (‏10126‎)‏

פ

4

מקרו כלכלה א (‏10793‎)‏ 8,1

ר

3

מקרו כלכלה ב (‏10794‎)‏ 9,1

ר

3

תורת המחירים א (‏10627‎)‏

ר

3

תורת המחירים ב (‏10628‎)‏ 10

ר

4

תורת המחירים ג (‏10629‎)‏

ר

3

מושגי יסוד באקונומטריקה (‏10284‎)‏

ר

6

בחירה – לפחות 18 נ"ז, ובהן לפחות 9 נ"ז מתקדמות, ולפחות 9 נ"ז מקבוצה א

במסגרת לימודי הבחירה בשני החוגים יש לצבור לפחות 24 נ"ז מתקדמות.

קבוצה א

רמה

נ"ז

כלכלת ישראל (‏10954‎)‏ 11

מ

3

כלכלה בין-לאומית ריאלית (‏10397‎)‏

מ

3

כלכלה מוניטרית בין-לאומית (‏10398‎)‏ 12

מ

3

העדפה ובחירה חברתית (‏10502‎)‏

מ

3

כלכלת עבודה (‏10519‎)‏

מ

3

כלכלה ציבורית (‏10917‎)‏

מ

3

כלכלה בין-דורית (‏10574‎)‏

מ

3

חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה ובניהול (‏10599‎)‏ 6,5

מ

3

מכרזים ושווקים אלקטרוניים (‏10949‎)‏

מ

3

קבוצה ב

מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (‏10404‎)‏ 5

ר

6

נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה: פרקים בתורת הקבוצות, בלוגיקה ובאלגברה לינארית (‏10444‎)‏

ר

4

מוסר ועסקים (‏10523‎)‏ 6,5

מ

6

שיפוט והערכה לתלמידי ניהול וכלכלה (‏10522‎)‏ 6,5

מ

6

היסטוריה כלכלית (‏10933‎)‏

מ

6

תאוריות עכשוויות של צדק חברתי וכלכלי (‏10960‎)‏ 6,5

מ

6

ד. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות. אחת בניהול ואחת בכלכלה.5

ה. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל הדרישות כמפורט בסעיף דרישות לימודים כלליות לתואר ראשון:

  • צבירת נקודות זכות לתואר
  • הוכחת ידע באנגלית
  • הדרכה ביבליוגרפית בספרייה

לפני הרשמה לקורס בתכנית יש לוודא עמידה בכל תנאי הקבלה אליו. יש לעמוד בתנאי הקבלה גם כאשר הם כוללים קורסים שאינם ברשימות החובה או הבחירה שבתכנית.


1

מי שלמדו את הקורס מקרוכלכלה א (‏10457‎)‏, שאינו מוצע עוד, המקנה 2 נ"ז, וילמדו את הקורס מקרו כלכלה ב (‏10794‎)‏ המקנה 3 נ"ז, יצברו נ"ז אחת פחות בלימודי החובה בכלכלה ובלימודי כלכלה. בכל מקרה יש לצבור לפחות 108 נ"ז בתכנית כולה.

2

לסטודנטים החסרים רקע במתמטיקה מומלץ להקדים לקורס זה את הקורס סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏95001‎)‏, שאינו מקנה נקודות זכות.

3

קורס החובה התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ פוצל לשני הקורסים התנהגות ארגונית-מיקרו (‏10430‎)‏ והתנהגות ארגונית-מקרו (‏10434‎)‏. מי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018, פטורים מלימוד שני הקורסים, ויצברו 6 נ"ז פחות בלימודי החובה בניהול ו-3 נ"ז יותר בלימודי הבחירה בניהול, ובלבד שיצברו לפחות 108 נ"ז בתכנית כולה. כמו כן, מי שלמדו את אחד מהקורסים: מבוא לסוציולוגיה (‏‏10134‎‎)‏, מבוא לפסיכולוגיה (‏‏10136‎‎)‏, מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים (‏‏10205‎‎)‏‏ לפני סמסטר א2018, הקורס ייחשב להם במסגרת נ"ז בחירה משותפות בניהול ובכלכלה, בתנאי שלמדו את הקורס התנהגות ארגונית (‏10430‎)‏ לפני סמסטר ב2018, וצברו לפחות 15 נ"ז בקורסי הבחירה בניהול ולפחות 18 נ"ז בקורסי הבחירה בכלכלה.  

4

הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏, הוא חובה לסטודנטים שהחלו את לימודיהם מסמסטר א2015 ואילך, במקום הקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏‏10645‎‎)‏‏ שעבר לקורסי הבחירה. סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני סמסטר א2015, נדרשים ללמוד אחד מבין הקורסים הללו במסגרת לימודי החובה, ולמי שיבחרו ללמוד את שניהם, הקורס ניהול טכנולוגיה וחדשנות (‏10777‎)‏ ייחשב במסגרת לימודי החובה בניהול, והקורס תכנון, ניתוח ועיצוב מערכות מידע (‏10645‎)‏ ייחשב במסגרת לימודי הבחירה בניהול.

5

הקורס מופיע ברשימת קורסי הבחירה של שני החוגים. הוא יוכל להיחשב כקורס בחירה רק באחד מהחוגים.

6

עבודה סמינריונית בקורס המופיע ברשימת קורסי הבחירה של שני החוגים (‏ניהול+כלכלה‎)‏, יכולה להיות משויכת לכלכלה או לניהול לפי בחירת הסטודנטים.

7

בעבר נקרא הקורס בשם מתודולוגיה של סקרים.

8

או הקורס מקרוכלכלה א (‏10457, 2 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד.

9

או הקורס מקרוכלכלה ב (‏10458, 4 נ"ז‎)‏, שאינו מוצע עוד.

10

החל מסמסטר א2018 הקורס תורת המחירים ב (‏10628‎)‏ מקנה 4 נ"ז. מי שלמדו את הקורס עד סמסטר ב2017 במתכונתו הקודמת שהקנתה 3 נ"ז, יצברו 1 נ"ז פחות בלימודי החובה ובלימודי הכלכלה, ובלבד שיצברו לפחות 108 נ"ז בתכנית כולה.

11

או הקורס כלכלת ישראל (‏10665‎)‏, שאינו מוצע עוד.

12

החל מסמסטר ב2018 תופסק הוראת הקורס ובנוסף לא ניתן יהיה לכתוב במסגרתו עבודה סמינריונית בכלכלה.