לימודי תעודה במדעי המחשב

התכנית ללימודי תעודה במדעי המחשב מיועדת לבעלי תואר בוגר במדעים מדויקים או בהנדסה המעוניינים להשתלם במדעי המחשב.

התכנית מקנה ידע בסיסי בתחום מדעי המחשב והיא מורכבת מקורסים תאורטיים ויישומיים מתואר ראשון במדעי המחשב. התכנית מהווה תשתית טובה להמשך לימודים לתואר שני במדעי המחשב ולעבודה בתחום.

מסיימי לימודי התעודה יוכלו להגיש מועמדות לתואר שני. מועמדותם תישקל בהתאם לציוניהם בתואר הראשון ובלימודי התעודה.

כל תכנית לימודים אישית ללימודי תעודה במדעי המחשב צריכה לקבל אישור של הוועדה לאישור תכניות לימודים. כדי לאשר את תכנית הלימודים, אפשר לפנות לוועדה (‏בצירוף התעודות לתואר ראשון – גיליון ציונים ותעודת גמר‎)‏. מועמדים שלמדו קורסים אקדמיים במדעי המחשב, יוכלו להגיש בקשה להכרה בקורסים אלה במסגרת פנייתם לאישור התכנית בוועדה לאישור תכניות לימודים. בכל מקרה יהיו הסטודנטים חייבים ללמוד לפחות שישה קורסים מתוך הקורסים הדרושים ללימודי התעודה.

לקבלת ייעוץ ומידע נוסף אפשר לפנות ליועץ מתחום מדעי המחשב.

התכנית מתבססת על ידע קודם של קורסי החובה הבאים במתמטיקה לתואר ראשון במדעי המחשב: אלגברה לינארית 1 (‏‏20109‎‎)‏, חשבון אינפיניטסימלי 1 (‏‏20474‎‎)‏‏, חשבון אינפיניטסימלי 2 (‏‏20475‎‎)‏‏, הסתברות לתלמידי מדעי המחשב (‏‏20425‎‎)‏‏, וכן על ידע קודם של הקורס מבוא למדעי המחשב ושפת Java (‏‏20441‎‎)‏‏ או קורס דומה ברמתו ובתוכנו. החסרים ידע קודם זה, כולו או חלקו, יהיו חייבים להשלימו לפני תחילת הלימודים בתכנית זו.

פירוט הקורסים בתכנית לימודי תעודה במדעי המחשב:

8 קורסי חובה

רמה

נ"ז

מתמטיקה בדידה: תורת הקבוצות, קומבינטוריקה ותורת הגרפים (‏20476‎)‏

ר

4

מבני נתונים ומבוא לאלגוריתמים (‏20407‎)‏

ר

6

אלגוריתמים (‏20417‎)‏

ר

4

אוטומטים ושפות פורמליות (‏20440‎)‏

ר

4

מעבדה בתכנות מערכות (‏20465‎)‏

ר

3

ארגון המחשב (‏20471‎)‏ 1

ר

3

מערכות הפעלה (‏20594‎)‏

מ

4

תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏ 2

מ

4

קורס בחירה אחד 2

אלגוריתמיקה: יסודות מדעי המחשב (‏20290‎)‏

ר

4

מערכות בסיסי-נתונים (‏20277‎)‏ 3

ר

4

מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏

ר

3

עקרונות פיתוח מערכות מידע (‏20436‎)‏

ר

4

מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (‏20585‎)‏ 4

מ

4

שפת פרולוג והיבטים לבינה מלאכותית (‏20596‎)‏

מ

4

מבוא לבינה מלאכותית (‏20551‎)‏

מ

4

מבוא לרשתות תקשורת מחשבים (‏20582‎)‏

מ

6

מבוא לקריפטוגרפיה (‏20580‎)‏

מ

4

קומפילציה (‏20364‎)‏

מ

4

מימוש מערכות בסיסי-נתונים (‏20574‎)‏

מ

4

גרפיקה ממוחשבת (‏20562‎)‏

מ

4

חישוביות ביולוגית (‏20581‎)‏

מ

4

כריית מידע (‏20595‎)‏

מ

4

שפות תכנות (‏20905‎)‏

מ

4

תכנות מונחה עצמים (‏20906‎)‏

מ

4

סדנה בתכנות מונחה עצמים (‏20586‎)‏

מס

3

סדנה בתכנות מתקדם בשפת Java (‏20503‎)‏

מס

3

סדנה בבסיסי-נתונים (‏20563‎)‏

מס

3

סדנה במערכות הפעלה (‏20587‎)‏

מס

3

סדנה בתקשורת מחשבים (‏20588‎)‏

מס

3

המעוניינים להמשיך ללימודי תואר שני במדעי המחשב צריכים ללמוד את הקורס מבוא לתורת החישוביות והסיבוכיות (‏20585‎)‏ במסגרת קורסי הבחירה של לימודי התעודה או בנוסף. כמו כן, עליהם להשלים את הקורסים לוגיקה למדעי המחשב (‏20466‎)‏ ואלגברה לינארית 2 (‏20229‎)‏, אם לא למדו קורס זה במסגרת לימודיהם הקודמים.


1

קורס זה מניח ידע קודם במערכות ספרותיות. ניתן ללמוד את הקורס מערכות ספרתיות (‏20272‎)‏, במסגרת קורסי הבחירה או להשלים את החומר הדרוש באופן עצמאי.

2

או הקורס הנדסת תוכנה: הפשטה ועיצוב מונחה עצמים (‏20442‎)‏, שאינו מוצע עוד. למי שלמד בעבר את שני הקורסים תכנות מתקדם בשפת Java (‏20554‎)‏, הנדסת תוכנה: הפשטה ועיצוב מונחה עצמים (‏20442‎)‏, קורס אחד ייחשב במסגרת קורסי החובה ואחד במסגרת הבחירה.

3

או הקורס במתכונתו הקודמת, שהקנתה 3 נ"ז לפני סמסטר א2014.

4

או הקורס חישוביות ומבוא לסיבוכיות (‏20365, 6 נ"ז‎)‏ או הקורס סיבוכיות חישובית (‏20545, 4 נ"ז‎)‏, שאינם מוצעים עוד. ראו גם הערה למעוניינים להמשיך ללימודי תואר שני במדעי המחשב.