תעודת הוראה בספרות

התכנית מקנה תעודת הוראה בספרות לבתי ספר על-יסודיים לבעלי תואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה באחת מהתכניות בספרות, או במדעי הרוח, או במדעי הרוח והחברה, שעמדו בדרישות החובה המפורטות בסעיף 1 להלן,1 ולבעלי תואר בוגר בספרות מאוניברסיטאות אחרות,2 המבקשים להכשיר את עצמם להוראת ספרות בבתי ספר על-יסודיים בישראל.3

תכנית הלימודים לתעודת הוראה בספרות כוללת קורסים בחינוך, במתודולוגיה ובהכשרה מעשית.

1. דרישות החובה במסגרת לימודי התואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה

א.

רמה

נ"ז

(‏i‎)‏ עברית כשפה שנייה (‏91462‎)‏4

(‏ii‎)‏ פרקים במורפולוגיה עברית (‏10483‎)‏5 או

ר

6

חקר השפה: יסודות ויישומים (‏10143‎)‏ 5

פ

6

(‏iii‎)‏ לפחות 54 נ"ז בספרות,6 מהן 36 נ"ז לפי הפירוט בסעיפים ב ו-ג להלן, והיתר בבחירה חופשית מכלל הקורסים בספרות המפורטים בסעיפים ב, ג ו-ד

(‏iv‎)‏ לפחות 18 נ"ז מתקדמות7 בספרות8

ב. לימודי ספרות כללית – לפחות 18 נ"ז

ובכללן לפחות 6 נ"ז מתקדמות, וכן:

(‏i‎)‏ הפואטיקה של הסיפורת (‏10290‎)‏

ר

6

(‏ii‎)‏ קורסים בתאטרון

לפחות אחד מבין הקורסים:

החוויה התאטרונית: מבוא לדרמה ולתאטרון (‏10154‎)‏ או

פ

6

החיזיון השקספירי (‏10215‎)‏9

ר

6

(‏iii‎)‏ קורסים בספרות הקודמת למאה ה-20

לפחות אחד מבין הקורסים:

החיזיון השקספירי (‏10215‎)‏ 10

ר

6

מוסכמות יסוד של הרומן במאה ה-19 (‏10221‎)‏

ר

6

ציוני דרך בביקורת ספרות המערב (‏10639‎)‏

ר

6

העולם בסיפורת: חיקוי-מציאות או ארגון אמנותי? (‏10334‎)‏ 11,7

מ

6

ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (‏10378‎)‏ 11,7

מ

6

גלגוליו של רומן החניכה (‏10951‎)‏

מ

6

(‏iv‎)‏ קורסים מתקדמים7

לפחות אחד מבין הקורסים:

ג'יין אוסטן: גישות בביקורת הספרות (‏10378‎)‏ 9

מ

6

העולם בסיפורת: חיקוי-מציאות או ארגון אמנותי? (‏10334‎)‏ 9

מ

6

נרטיב: עיון רב-תחומי (‏10916‎)‏

מ

6

גלגוליו של רומן החניכה (‏10951‎)‏

מ

6

ג. לימודי ספרות עברית – לפחות 18 נ"ז

ובכללן לפחות 6 נ"ז מתקדמות, וכן:

(‏i‎)‏ הקורסים

שירת החול העברית בספרד המוסלמית (‏10647‎)‏

ר

6

בימים האחרים: תמורות בשירה העברית – בין תש"ח לתש"ך (‏10429‎)‏

ר

6

(‏ii‎)‏ קורסים מתקדמים7

לפחות אחד מבין הקורסים:

הקבוצה הכנענית: בין אידיאולוגיה וספרות (‏10335‎)‏

מ

6

הפואמה הביאליקאית (‏10962‎)‏ 12

מ

6

זוגות מיועדים ביצירתושל עגנון (‏10301‎)‏

מ

6

התאטרון הישראלי: קונפליקטים ותהליכי שינוי (‏10919‎)‏ 13

מ

6

ד. לימודי בחירה נוספים בספרות14

להשלמת 54 נ"ז בספרות אפשר ללמוד קורסים נוספים מסעיפים ב ו-ג, וכן מבין הקורסים שלהלן:

גיבור ואנטי-גיבור ברומן המודרני (‏10107‎)‏

פ

6

הסיפור העברי בראשית המאה ה- 20 (‏ 10112 ‎)‏

פ

6

מבוא לפואטיקה של ספרות ילדים (‏10292‎)‏

ר

6

תורת הספרות והתרבות: אסכולות בנות-זמננו (‏10734‎)‏

ר

6

עמוס עוז וא"ב יהושע: התחלות (‏ 10246 ‎)‏

ר

6

מיתוסים בתרבות הישראלית (‏ 10487 ‎)‏

ר

6

אלתרמן הצעיר ושירתו (‏ 10245 ‎)‏

ר

6

ה. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות, שמהן לפחות אחת בספרות עברית ואחת בספרות כללית.

2. דרישות הלימודים לקבלת תעודת הוראה בספרות

קורסים בחינוך – 24 נ"ז

רמה

נ"ז

פילוסופיה של החינוך (‏ 10765 ‎)‏

ר

6

תכנון לימודים, הוראה והערכה (‏ 10106 ‎)‏

ר

6

פסיכולוגיה בחינוך (‏ 10125 ‎)‏

ר

6

הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות? (‏ 10363 ‎)‏

מ

6

קורסים במתודולוגיה

מתודולוגיה של הוראת ספרות (‏ 55167 ‎)‏ 16,15

(‏6‎)‏ 17

אוריינות מחקר בחינוך (‏55476‎)‏

(‏4‎)‏ 18

הכשרה מעשית

פרקטיקום בהוראת הספרות (‏55168‎)‏ 20,15

(‏10‎)‏ 19

סמינר דידקטי בהוראת ספרות (‏55470‎)‏ 20,15

(‏4‎)‏ 18

המעוניינים להתקבל לתכנית לתעודת הוראה בספרות יגישו בקשה לוועדה לאישור תכניות לימודים, בצירוף תעודת בוגר אוניברסיטה וגיליון ציונים מקורי, לא יאוחר ממועד סיום לימוד הקורס הראשון בתכנית לתעודת הוראה (‏ראו סעיף 2 לעיל‎)‏, ולפני ההרשמה לקורס מתודולוגיה של הוראת ספרות (‏55167‎)‏.21

יוכלו להתקבל לתכנית רק מי שסיימו תואר ראשון מתאים (‏כמפורט לעיל‎)‏ או שהם בשנת לימודיהם האחרונה לתואר בספרות, ממוצע ציוניהם לתואר הוא 75 לפחות ועמדו בדרישות האנגלית.

סטודנטים במהלך לימודיהם לתואר בוגר של האוניברסיטה הפתוחה יוכלו להתקבל ללימודי תעודת הוראה בספרות רק לאחר שצברו לפחות 84 נ"ז בקורסים לתואר הראשון בממוצע של 75 לפחות, בכללן לפחות 48 נ"ז בספרות, קורס מתקדם אחד, עבודה סמינריונית אחת בספרות לפי דרישות התכנית, ובתנאי שתכנית לימודיהם לתואר ותכנית לימודיהם לתעודת הוראה אושרו על ידי הוועדה לאישור תכניות לימודים.22

הוועדה לאישור תכניות לימודים תודיע לסטודנטים אם התקבלו לתכנית, ובמידת הצורך, אילו קורסי השלמה עליהם ללמוד.

סטודנטים יהיו זכאים לתעודת הוראה בספרות אם סיימו את כל חובותיהם לתואר ראשון, את לימודי ההשלמה (‏במידת הצורך‎)‏ ואת תכנית הלימודים לתעודת הוראה כפי שאושרה להם על ידי הוועדה.

ניתן לקבל פטור משני קורסים בחינוך לכל היותר ובהיקף שאינו עולה על 12 נ"ז. פטור זה יינתן רק בגין לימודים קודמים של קורסים דומים בתכניהם ובהיקפם לקורסי התכנית. בכל מקרה תחול חובה של לימוד קורס מתקדם במסגרת תעודת ההוראה.

החלטת ועדת הקבלה תקפה ל-3 שנים, בכפוף לעמידה בדרישות מתווה תכנית הלימודים של משרד החינוך.

שימו לב! תכנית הלימודים לתעודת הוראה בספרות השתנתה החל מסמסטר ב2012 לפי הנחיות המועצה להשכלה גבוהה. סטודנטים שהחלו לימודיהם לתעודת הוראה לפני סמסטר ב2012 וסיימו לפחות אחד מהקורסים הבאים: מתודולוגיה של הוראת ספרות (‏55167‎)‏, פרקטיקום בהוראת הספרות (‏55168‎)‏, תורת החינוך (‏55004‎)‏, לפני סמסטר ב2012, יוכלו להמשיך ללמוד לפי המתווים שאושרו להם בעבר, ובתנאי שיעמדו בהצלחה בכל דרישות הלימודים לקראת תעודת הוראה, לפי אותם מתווים, עד סוף סמסטר ג2013. בנוסף לכך, החל מסמסטר א2013 כוללת ההכשרה המעשית את הקורסים פרקטיקום וסמינר דידקטי. סטודנטים ותיקים שלא סיימו את ההכשרה המעשית במתכונת הישנה (‏55168‎)‏ עד למועד זה, יחויבו ללמוד במתווה המפורט לעיל.

לפרטים נוספים/שאלות ניתן לפנות אל: ornakr@openu.ac.il

להרשמה מקוונת ראו כאן


1

כמעט כל דרישות החובה מקבילות לנדרש בחוג לספרות לתואר דו-חוגי, וכמעט כולן נכללות בתואר בוגר במדעי הרוח או במדעי הרוח והחברה בהדגשת ספרות.

2

בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בדיסציפלינות אחרות, שאינם עומדים בכלל דרישות החובה המפורטות בסעיף 1, יידרשו ללמוד קורסי השלמה בהתאם לחובות אלה.

3

המעוניינים בתעודת הוראה בספרות יפנו לייעוץ לגב' אורנה קראוס.

4

חובת לימוד הקורס חלה עד סמסטר א2018 (‏כולל‎)‏. פטורים ממנה סטודנטים שעומדים באחד משלושה תנאים: א. סיימו בית ספר תיכון ששפת ההוראה בו היא עברית; ב. נבחנו בבחינת בגרות בעברית בהיקף של 5 יחידות; ג. השיגו פטור מלימודי עברית באוניברסיטה אחרת. החל בסמסטר ב2018, סטודנטים ששפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית, יוכלו להתקבל לתכנית רק לאחר שייבחנו בבחינת סיווג בעברית (‏יע"ל‎)‏ ויעמדו בה בציון סף של 110. סטודנטים שיקבלו ציון 125-110 בבחינת יע"ל יחויבו ללמוד את הקורס עברית כשפה שנייה (‏91462‎)‏.

5

הקורס חקר השפה: יסודות ויישומים (‏10143‎)‏ הוא חובה לסטודנטים שהחלו לימודיהם מסמסטר א2018 ואילך. סטודנטים שהחלו לימודיהם לפני סמסטר א2018, רשאים ללמוד במקומו את הקורס פרקים במורפולוגיה עברית (‏10483‎)‏, ובלבד שילמדו אותו לפני סמסטר א2020.

6

קורסים בקולנוע בעלי שיוך נוסף לספרות אינם נחשבים במסגרת נקודות אלה.

7

בבניית תכנית לימודים לתואר יש להקפיד ולשבץ את כל הקורסים שהם תנאי קבלה לקורסים המתקדמים הכלולים בה.

8

הקורס לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום (‏10561‎)‏ אינו נחשב במסגרת נקודות אלה. 18 נקודות הזכות המתקדמות הנדרשות בסעיף זה נכללות במכסת 54 נקודות הזכות בספרות הנדרשות בסעיף א(‏iii‎)‏.

9

קורס זה עונה גם על דרישות סעיף ב(‏iii‎)‏.

10

קורס זה עונה גם על דרישות סעיף ב(‏ii‎)‏.

11

קורס זה עונה גם על דרישות סעיף ב(‏iv‎)‏.

12

או הקורס שירתו המוקדמת של ח"נ ביאליק (‏1900-1890‎)‏ (‏10340‎)‏, שאינו מוצע עוד.

13

בכפוף לדרישות הקדם של הקורס. עבודה סמינריונית בקורס זה לא תיחשב במסגרת הדרישות לתעודת הוראה בספרות.

14

סטודנטים שלמדו את הקורסים מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים‏ (‏10477‎)‏, בין בדיון לממשות: סוגים בסיפור הישראלי (‏10259‎)‏, שאינם מוצעים עוד, הקורסים ייחשבו להם במסגרת סעיף ד.

15

לקורס מתודולוגיה של הוראת הספרות (‏55167‎)‏ יש כמה תנאי קבלה, והוא עצמו תנאי קבלה לקורסי ההכשרה המעשית. לכן יש להקפיד על סדר לימוד נכון של הקורסים.

16

בקורס זה יש מפגשי חובה.

17

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 6 שעות סמסטריאליות.

18

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 4 שעות סמסטריאליות.

19

קורס זה אינו מקנה נקודות זכות אקדמיות, אבל שקול ללימוד של 10 שעות סמסטריאליות.

20

לפרקטיקום ולסמינר הדידקטי יוכלו להתקבל רק סטודנטים שסיימו בהצלחה את הקורס מתודולוגיה של הוראת הספרות (‏55167‎)‏.

21

את בקשות המועמדות יש לשלוח למזכירות של תכניות הלימודים לתעודת הוראה באוניברסיטה הפתוחה.

22

יש לאשר תחילה את תכנית הלימודים לתואר בוגר, ולאחריה את תכנית הלימודים לתעודת הוראה.